Əliyev Musa Mirzə oğlu


Əliyev Musa Mirzə oğlu 11 aprel 1908-ci ildə Şamaxı şəhərində anadan olmuşdur.

1950-58-ci illərdə Azərb. SSR EA-nın Prezidenti seçilmişdir.

1950-ci ildə Azərb. SSR EA-nın həqiqi üzvü, 1957-ci ildə geologiya-mineralogiya elmləri doktoru adını almışdır. 1939-41-ci illərdə M.Əzizbəyov adına Sənaye İnstitutunun (indiki Neft Akademiyası) direktoru olmuşdur.

Paleontologiya və stratiqrafiya şöbəsinin rəhbəri, Rusiya EA Yanar Faydalı Qazıntıların Geologiyası və Kəşfiyyatı İnstitututunun direktor müavini və Neftli-qazlı vilayətlərin stratiqrafik tədqiqi laboratoriyasının rəhbəri olmuşdur.

Təbaşirin inoseram faunası, sistematika və biostratiqrafiya sahəsində tanınmış mütəxəssisdir. Qafqazın, Orta Asiyanın, Qərbi Sibirin neft-qazlı komplekslərinin stratiqrafik tədqiqini aparmış, həmçinin Əlcazair Saxarası və Atlasların, Yaxın və Orta Şərqin regional geologiyası və neftliliyi ilə məşğul olmuşdur. Mezozey üzrə Bakı paleontoloq və stratiqraflar məktəbinin yaradıcısıdır. Lenin ordeni, iki Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni, "Şərəf nişanı" ordeni və medallarla təltif edilmişdir.

40 elmlər doktoru və namizədi yetişdirmişdir.

210 elmi əsərin, o cümlədən 15 monoqrafiyanın müəllifidir.

1985-ci ildə vəfat etmişdir.

 
 (1908-1985)