Əlizadə Elbrus Kərəm oğlu

Anadan olduğu yer Ağdaş rayonu, Aralbir kəndi   
Təvəllüdü 04 mart 1957-ci il 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dovlət Universiteti (indiki BDU) 
Elmi dərəcəsi Coğrafiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı25.00.25 

"Geomorfologiya və təkamül coğrafiyası"

«Морфоструктурный анализ южного склона Юго-Восточного Кавказа с применением материалов дешифрирования космофотоснимков»

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı25.00.25

"Geomorfologiya və təkamül coğrafiyası"

«Закономерности морфоструктурной дифференциации горных сооружений восточного сегмента центральной части Альпийско-Гималайской шовной зоны (на основе материалов дешифрирования космических снимков).

Müxbir üzv seçilməsi

- tarix

- ixtisasın adı2014

Coğrafiya 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 180 
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 40 
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:

     -  fəlsəfə doktorlarının sayı

     -  elmlər doktorlarının sayı


Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycan ərazisinin dağlıq ərazilərinin morfostruktur quruluşunun kosmik materialların deşifrələnmə materiallarının tətbiqi ilə tədqiqi, kosmik şəkillərin struktur-geomorfoloji deşifrələnmə metodlarının işlənilməsi, geomorfoloji risklərin qiymətləndirilməsi, geodinamik-gərgin ərazilərin öyrənilməsi, Böyük və Kiçik Qafqaz dağlarının, geosistemlərinin ekogeomorfoloji tədqiqi, müasir dağ ekegeokomplekslərinin formalaşmasına, kompleks endo-ekzodinamiki amillərin təsir dərəcələrinin müəyyən edilməsi. 
Elmi əsərlərinin adları 1.Экзоморфодинамика рельефа гор и ее оценка (на примере северо-восточного склона Большого Кавказа). Bakı, 2010. – monoqrafiya

2.Морфоструктурное строение горных сооружений Азербайджана и сопредельных территорий. Bakı, 1998 – monoqrafiya

3.Особенности морфоструктурного дешифрирования КС зоны сопряжения морфотектонических блоков (на примере восточной части Малого Кавказа). «Геоморфология», РАН, Moskva, 2001, № 1

4.Problems of research of the ecologic-geomorphological hazards in mountain constructions within Azerbaijan. “Geomorphologia Slovaca, Vol. III, 2003, No. 1, Bratislava

5.Some methodical problems of the quantitative rating of ecological hazards in mountain geosystems of the Azerbaijan. International Workshop at Balea-Fagaras Massif (Romanian Carpathians), 2004

6.Антикавказская секторальность в развитии и дифференциации ландшафтов Восточного Кавказа. V Международная конференция «Устойчивое развитие горных территорий: проблемы и перспективы интеграции науки и образования», Владикавказ, 2004.

7.Особенности дифференциации процессов экзоморфогенеза на южном склоне Большого Кавказа и их влияние на устойчивое развитие горных геосистем. V Международная конференция «Устойчивое развитие горных территорий: проблемы и перспективы интеграции науки и образования», Владикавказ, 2004.

8.Морфоструктурный анализ рельефа азербайджанской части Большого Кавказа. Геоморфология. М. 1984, №4., с. 47-53. (в соавторстве с Б.А. Будаговым, А.А. Микаиловым, А.С. Алиевым)

9.Выявление «каркаса» морфотектонических блоков восточной части Малого Кавказа и сопредельных территорий по КС. Геоморфология, АН СССР, 1991, № 4, с. 51-57.

10.Complex methods of mapping of morphostructures the zones of interplate contiguity of the Eastern Caucasus on the basis of interpretation of Space photos. Materials Cartographic Conference 10-th General Assembly of ISA (September 3-rd - 9-th 1995). Barselona, 1995, р. 158-163 (co-author - B.A. Budagov)

11.Эколого-геоморфологические наиболее опасные зоны Восточного Закавказья (выявленные по материалам дешифрирования КС).«Оценка и управление природными рисками» - Материалы Всероссийской конференции "Риск - 2003". М.: Изд-во Ун-та Дружбы народов. Т.1. 2003., с. 37-42

12.Активные морфотектонические зоны Восточного Азербайджана (на основе материалов КС). XXVIII Пленум геоморфологической комиссии РАН «Рельефообразующие процессы: теория, практика, методы исследования». 20-24 сентября, 2004

13.Очаги зарождения экстремальных экзодинамических явлений в районах развития активных альпийского типа дизъюнктивных морфоструктур. Москва, МГУ, VI Щукинские чтения, 2010, с. 30-32.

14.Проблемы воздействия эколого-социальных угроз и рисков на устойчивое развитие регионов Азербайджана. Известия, Серия географическая, РАН, Москва, 2011, №4, с. 54-62. (в соавторстве с Будаговым Б.А., Мамедовым Р.М., Исмаиловым М.Д., Исматовой Х.Р., Эминовым З.Н.)

15.Усиление экологической напряженности в горных геосистемах в условиях активизации опасных геоморфологических процессов (на примере Азербайджана). 34-th International geological congress “The modern problems of geology and geophysics of Eastern Caucasus and the South Caspian depression”, Australiya, 2012, p.35-52 (в соавторстве с Тарихазер С.А.)

16.Geomorphology's Role in Biology of Arasbaran - Garadagh Forests. American Journal of Scientific Research ISSN 2301-2005 Issue 75, September, 2012, pp. 78-84 © EuroJournals Publishing, Inc. 2012 (в соавторстве Дж.Ш. Азган)

17.Некоторые характерные особенности эколого- и инженерно-геоморфологической оценки северо-восточного склона Большого Кавказа (в пределах Азербайджана). Вестник Пермского Государственного Университета. Пермь, выпуск 3 (22) 2012., с. 20-33. (в соавторстве с Тарихазер С.А.)

18.Структура опасных геоморфологических процессов на Малом Кавказе (в пределах Азербайджана). Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле. 2013, № 1, вып. 21. с 138-146. (в соавторстве с Тарихазер С.А.)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü YUNESKO-nun nəzdində Rusiya Federasiyasının Vladikavkaz şəhərində fəaliyyət göstərən "Dağların tarazlı inkişafı" elmi mərkəzinin Müşahidəçilər Şurasının üzvüdür 
Pedaqoji fəaliyyəti 2005-ci ildən BDU-nun coğrafiya fakültəsinin "Fiziki Coğrafiya" kafedrasının professoru vəzifəsində əvəzçiliklə çalışır. 
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları  
İş yeri və ünvanı AMEA Akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu,  AZ1143,  Bakı şəhəri, H. Cavid pr., 115 
Vəzifəsi Elmi işlər üzrə direktor müavini 
Xidməti tel. (+994 12) 5393541 
Mobil tel . (+994 50) 6652057 
Ev tel. (+994 12) 5600851 
Faks (+994 12) 5396966 
Elektron poçtu elgeom@mail.ru