Rüstəmov Yavuz İsmayıl oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan Muxtar Respublikası, Ordubad şəhəri    
Təvəllüdü 09 may 1933-cü il
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Sənaye İnstitutu (İndiki Dövlət Neft Akademiyası) 
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri                           

-ixtisasın adı

-mövzunun adı

 

05.17.08

Kimya texnologiyasının proses və aparatları

Dənəvər superfosfatın “qaynar lay” aparatında qurudulması və florsuzlaşdırılması proseslərinin tədqiqi və tərtibi
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun adı05.17.08

Kimya texnologiyasının proses və aparatları

Səpələnən materialların nəmləşdirilməsi, dənəvərləşdirilməsi və qurudulması proseslərinin hesablanmasının və intensivləşdirilməsinin nəzəri əsasları
Müxbir üzv seçilməsi

-tarix

-ixtisasın adı


29 iyun 2001-ci il

Kimya texnologiyasının proses və aparatları və ağır (əsas) üzvi sintez
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

143

 

51

  

65

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 17
Kadr hazırlığı:      

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


7

1

Əsas elmi nailiyyətləri Tozvari materialların, o cümlədən mineral gübrələrin, baraban tipli və “qaynar lay” aparatlarında dənəvərləşdirilməsi, kapsullaşdırılması və qurudulması proseslərinin tədqiqi və elmi əsaslandırılması. Təbii polimer sellülozun suda həll olan bioloji parçalanan və kapsuləmələgətirən törəməsi karboksimetilsellülozun natrium və kalium duzlarının pambıqtəmizləmə zavodlarının tullantılarından və sellüloz tərkibli təbii materiallardan alınması proseslərinin tədqiqi və nəzəri əsaslandırılması. Bu sahədə “bərk maddə-maye” faza sistemində bərk fazanın maddəkeçirməsini artırmaqla heterogen prosesin homogenə yaxınlaşmasının texnoloji əsaslarının yaradılması. Tədqiq olunan proseslərin hidrodinamik və kinetik, o cümlədən tam riyazi modellərinin tərtib olunması.
Elmi əsərlərinin adları 1. «Математическое описание роста гранул сыпучих материалов в полидисперсном псевдоожиженном слое»

2. «Кинетическая модель роста толщины пленки при капсулировании гранул минеральных удобрений полимерными материалами»

3. «Математическое описание параметров траектории гранул при капсулировании их в аппаратах барабанного типа»

4. «Особенности технологии синтеза натрий-карбоксиметилцеллюлозы из различных сырьевых материалов»

5. «Облагораживание отходов хлопкоочистительных заводов перед использованием их в качестве сырья для синтеза натрий-карбоксиметилцеллюлозы»

6. «Математическая модель процесса капсулирования гранул минеральных удобрений в аппарате барабанного типа»

7. «Некоторые аспекты технологии и механизмы синтеза солей карбоксиметилцеллюлозы из различных природных материалов»

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. AAK kimya üzrə ekspert şurasının üzvü

2. Neft kimyası üzrə koordinasiya şurasının üzvü

3. PMİ-nin elmi şurasının üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti 1989-2003-cü illər - SDU 0,5 ştat professor
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 1. SSRİ XTNS “Gümüş medalı”

2. SSRİ İxtiraçısı “Döş nişanı”

3. Respublikanın “Şöhrət ordeni”

4. D.İ.Mendeleуеv adına Kimya Cəmiyyətinin Diplomu

5. Çoxlu sayda Fəxri fərmanlar

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Polimer Materialları İnstitutu,  AZ1204, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt şəhəri, S.Vurğun küçəsi 124 
Vəzifəsi 2 saylı “Kapsuləmələgətirən polimerlərin texnologiyası” laboratoriyasının müdiri 
Xidməti tel. (+994 18) 6447290
Mobil tel . (+994 50) 3886806
Ev tel. (+994 18) 6553456
Faks (+994 18) 6420400
Elektron poçtu ipoma@science.az