Salavatov Tulparxan Şarabudinoviç

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri  
Təvəllüdü 13.10.1950 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu, Neft-mədən fakültəsi (indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti)
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-        mövzunun adı

 

05.15.06

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı

Neftlərin geofiziki xassələrinin fiziki sahələrlə tənzimlənməsi 
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

05.15.06

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı

Neftçıxarmada texnoloji proseslərin səmərəliliyini artırmaq məqsədi ilə neftlərin geofiziki xassələrinin tənzimlənməsi 
Müxbir üzv seçilməsi

-         tarix

-         ixtisasın adı

2014

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-        beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
242

 

79

 

83

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 12
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


12

Əsas elmi nailiyyətləri Göstəricilərin dinamik təhlili əsasında neft və qaz yataqlarının işlənməsinin təhlili zamanı alternativ üsulların işlənməsi və tətbiq edilməsi;

Neft və qaz yataqlarının işlənməsinin idarə edilməsi üçün kompromis halların seçilməsi;

Dünya təcrübəsində ilk dəfə olaraq qeyri-Nyuton sistemlərin reofiziki xassalərinə fiziki sahələrin təsirini tətbiq etmək üçün rotoviskozimetriya ilə yanaşı radiospektroskopik (EPR) üsulların tətbiq edilməsi;

Müxtəlif fiziki sahələrin (təzyiq, istilik, maqnit və elektrik) tətbiqi ilə neftçıxarmanın səmərəsinin və layların neftvermə əmsalının yüksəldilməsi;

Böhran qiymətlərindən yüksək parametrlərdə neftvermə əmsalının yüksəldilməsi texnologiyalarının yaradılması;

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi proseslərinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi məqsədilə enerji və resurslara qənaət texnologiyalarının işlənməsi; İdarəetmənin innovasiya texnologiyaları əsasında çətinçıxarılabilən ehtiyatların işlənilməsinin səmərəliliyinin yuksəldilməsi;

Maili və üfüqi quyular tətbiq etməklə mürəkkəbquruluşlu layların istismarının metodoloji əsaslarının işlənilməsi;

Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinin tətbiqi əsasında neftqazçıxarmanın texnoloji proseslərinin səmərəliliyinin artırılması üsullarının işlənməsi və tətbiqi. 

Elmi əsərlərinin adları 1. Методическое руководство по контролю и регулированию реологических и теплофизических свойств трубопроводного транспорта. Министероство нефтяной промышленности СССР, РД, Уфа, 1985.

2. Теория и практика применения неравновесных систем в нефтедобыче. Баку, Изд. "Елм", 1985.

3. Micronucleus water-gas solutions: A new efficient agents for water-wlooded oil reservoirs. Seventh Europian Symposium on Imroved Oil Recovery VI, Moscow, 1993.

4. Experimental Study of the Formation of Fractal Structures During Oil Displacement. Energy Sources Journal of Extraction Conversion and the Environment VI-VII. №40, USA, 1995.

5. Фрагменты разработки морских нефтегазовых месторождений. Издательство “Элм”, Баку, 1997.

6. New Rheotechnology for Well Operations. Oil Gas Chemistry: technology & equipment, issue 3, 2001.

7. Application of Physical Flields for Increasing oil Recovery Efficiency. Taylor &Francis Group. LLC ISSN., 2006.

8. Phycical basis for creating energy and resourse-saving rheo-technology in oil production. Energies, (Basel, Switzerland) 2009, №2.

9. Повышение эффективности разработки нефтегазовых месторождений на основе комплексного подхода. «Нефтяное хозяйство», Министерство Энергетики Российской Федерации, 2010.

10. Динамические моделирование нефтедобычи с учетом переходных процессов. Нефтегазовое дело, том 7, №1, 2009.

11. Application nonparametric criteria in the analysis of oil fields development. Petroleum Science and Technology, 2016, Volume 34, Issue 7, pp. 615-621.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1. Rusiya Təbii Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü.

2. Beynəlxalq Neft Mühəndisləri Cəmiyyətinin (SPE) üzvü.

Pedaqoji fəaliyyəti 1986-1987 Macarıstan, Mişkols, Ağır Sənaye Universiteti,

1993-1994 Türkiyə, Ankara, Orta Şərq Texniki Universiteti,

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, professor

Digər fəaliyyəti D.02.141 Dissertasiya Şurasının sədr müavini;

«Нефтепромысловое дело», «Нефтегазовое дело», «Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений» və “Azərbaycan neft təsərrüfatı” jurnalların redaksiya heyyətlərinin üzvü;

ARDNŞ-nin qrantların qiymətləndirilməsi ekspert komissiyasının üzvü.

Təltif və mükafatları 1. Azərbaycan Respublikasının Əməkdar elm xadimi.

2. Rusiya Təbii Elmləri Akademiyasının “Uğur Ulduzu” Fəxri nişanı.

3. Vyetnam Respublikasının Fəxri neftçisi.

İş yeri və ünvanı Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, AZ1010, Azadlıq pr., 34
Vəzifəsi Kafedra müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 4931764
Mobil tel . (+994 50) 2141308
Ev tel. (+994 12) 5942311 
Faks (+994 12) 4931764 
Elektron poçtu petrotech@asoiu.az