Rüstəmzadə İlkin Fariz oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ağdaş rayonu, Şəmsabad kəndi   
Təvəllüdü 1979 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


5719.01

Folklorşünaslıq

Azərbaycan nağıllarının süjet göstəricisi (nəzəri və təcrübi problemlər) 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

28

 

2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Beynəlxalq təsnifat prinsipləri əsasında Azərbaycan nağıl süjetlərinin sistemli kataloqunun hazırlanması. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Aarne-Tompson kataloqunun nağılların sistem-ləşdirilməsində rolu // "Dədə Qorqud". Elmi-ədəbi toplu, Bakı: Səda, 2004, №2, s.98-104.

2. Azərbaycan folkloru antologiyası, XVI kitab (Ağdaş folkloru). Toplayanı və tərtib edəni: İ.Rüstəmzadə. Bakı: Səda, 2006, 496 s.

3. Fin məktəbi // Elmi axtarışlar. Bakı: Səda, XXVIII c., 2006, s.20-23

4. Bahadırlıq nağıllarının kompozisiya xüsusiy¬yətləri // Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. Bakı: Nurlan, 2007, s.170-178

5. Fıkraların kataloqlaştırılması prinsipləri // 21-ci Yüzyılı Nasreddin Hoca ile anlamak uluslarası simpoziumun bildirileri, 8-9 may 2008-ci il. Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 2009, s.695-701

6. Azərbaycan nağıl süjetlərinin Aarne-Tompson sisteminə uyğunluguna dair // “Azərbaycan folkloru Avropa siviliza-siyası kontekstində" elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı: Nurlan, 2011, s.90-97

7. Yuxarı Qarabağ folklorunun toplanması prob¬lemləri // Qarabağ folkloru: problemlər, perspek¬tivlər mövzusunda Respublika Elmi konfransının materialları. Bakı, Elm və təhsil, 2012, s.142-151

8. Azərbaycan nağıllarının süjet göstəricisi (Aarne-Tompson sistemi əsasında) // Bakı, «Elm və təhsil», 2013, 368 səh.

9. Azərbaycan nağıllarının süjet sistemi // Heydər Əliyev irsi və Azərbaycan folk¬lorşünaslığının aktual problemləri. Bakı: Nurlan, 2013, s.176-188

10. Azərbaycan nağıllarının müasir durumu // Şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. XLIII c., Bakı: “Nurlan”, 2013, s.151-161

11. Qarabağda “Padşah oyunu” // “Ümumtürk kontekstində Qarabağ xalq oyunları və meydan tamaşaları” mövzu¬sunda Beynəlxalq Elmi Konfransın mate¬rialları. Tərtər şəhəri, 14 noyabr, 2014-cü il. Bakı: “Zərdabi”, 2014, s.240-251

12. Usta söyləyicilərin repertuarı, I kitab. Toplayib tərtib edən, ön sözün müəllifi: fil.ü.f.d. İlkin Rüstəmzadə. Bakı, “Elm və təhsil”, 2015, 400 səh.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 2008-2009-cu illərdə Bakı Qızlar Universitetində mühazirə demişəm.
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

Əksər cildlərinin toplayıcısı və tərtibçisi oldu­ğum “Qarabağ: folklor da bir tarixdir” toplusu Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən “İlin ən yaxşı kitabı” adına layiq görülüb. 

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Folklor İnstitutuAZ1001, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., İçərişəhər, 8-ci Kiçik qala, 31
Vəzifəsi Şöbə müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 4929248 
Mobil tel. (+994 55) 6674148 
Ev tel.  
Faks (+994 12) 4981621 
Elektron poçtu ilkinrustamzade@mail.ru