Kərimova Elmira Məmmədəli qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Goranboy rayonu, Qızılhacılı kəndi
Təvəllüdü 01.01.1942
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.04.10

Yarımkeçirici və dielektriklər fizikası

Monoxalkogenid indium seriyasından olan yeni yarımkeçirici fazaların elektrofiziki xassələrinin tədqiqi
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.04.10

Yarımkeçirici və dielektriklər fizikası

Aşağı ölçülü yarımkeçirici materialşünaslığın fiziki əsasları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

550

 

244


120

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 12 m.ş., 10patent, 1 kitab
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


6

3

Əsas elmi nailiyyətləri Tl(In,Ga)CVI, TlMC2VI və AIMC2VI (harakı M-In, Ga, Co, Ni, Fe, Cr, Mn, Dy, Er, Yb, Sm; A-Cu, Ag, Au; C-S, Se, Te) tipli mükəmməl zəncirvari və laylı monokristalların yetişdirilmə texnologiyası işlənilib; bu kristalların müxtəlif xarici amillərin (elektrik və maqnit sahəsi, temperatur, təzyiq, lazer şüalanması, rentgen-qamma şüalanması, elektron və neytron bombalanması) təsiri altında elektrik, fotoelektrik, istilik, maqnit və optik xassələri öyrənilib, rentgen-qamma datçikləri, tenzo və vibrodatçikləri, təzyiq  datçikləri, elektromaqnit şüaları çeviriciləri hazırlanıb.
Elmi əsərlərinin adları 1. G.D.Guseiniov, E.Mooser, E.M.Kerimova et al. On some properties of TlInS2(Se2,Te2) single crystals, Phys. Status solidi, 1969, V.34, № 1, P.33-33.

2. Э.М.Керимова, С.Н.Мустафаева, А.Б.Магеррамов. Влияние примесей Ag, Cu, Sn на электрические и фотоэлектрическме свойства TlInSе2, Изв. РАН, серия Неорган. материалы, 1997, т.33, №11, с.1325-1327.

3. E.M.Kerimova, G.D.Guseinov, F.I.Mamedov. Physical and chemical analysis and diagrams of state in AIB3C26- TlB3C26 systems, Turkish Journal of Physics,Turkey, 1997, Vol.21, №2, pp.225-231.

4. E.M.Kerimova, S.N.Mustafaeva, D.A.Guseinova, I.Efendieva, T.S.Mamedov, Z.Salaev, K.Allakhverdiev. The influence of hydrostatic pressure on the electrical conductivity and optical properties of chain-layered TlInSe2-TlInS2solid solutions, Phys. Stat. Sol.(a), 2000, V.179, p.199-203.

5. Z.Seidov, H.A.Krug von Nidda, J.Herberger, A.Loidl, G.Sultanov, E.Kerimova, A.Panfilov. Magnetic susceptibly and ESR study of the covalent-chain antiferromagnets TlFeSe2, Phys. Rev. B, 2001, Vol.65, p.014433-1-7.

6. E.M.Kerimova, S.N.Mustafaeva, A.I.Jabbarly, G.Sultanov, A.I.Gasanov, R.N.Kerimov. New magnetic semiconductors on the base of TlBVI-MBVIsystems (Me-Fe, Co, Ni, Mn; B-S, Se, Te), Physics of Spin in Solids: Materials, Methods and Applications. NATO Scienes: II Mathematics, Physics and Chemistry, 2004, v.156, p.195-2006.

7. E.M.Kerimova, S.N.Mustafaeva, Yu.G.Asadov, R.N.Kerimov. Synthesis, growth and properties of TlGa1– xYbxS2crystals, Crystallography Reports, 2005, V.50, Suppl. 1, P.S122–S123.

8. F.A.Mikailov, S.Kazan, B.Z.Rameev, A.M.Kulibekov, E.M.Kerimova, B.Aktash. Twinned EPR spectra of Fe3+centers in ternary layered TlGaS2crystal. Solid State Communications, 2006, V.138, pp.239-241.

9. M.Yu.Seyidov, E.M. Kerimova, R.K.Veliyev, R.N.Kerimov, F.A.Mikailov. Phase relations in ferroelectric/ferromagnetic TlInS2-TlCoS2and TlGaSe2-TlCoSe2systems. Journal of Alloys and Compounds, 453, 2008, p. 503-507.

10. A.M.Ulubey(Kulubey), E.A.Gunay, T.K.Baykara, D.A.Huseynova, M.A.Nizametdinova. E.M.Kerimova, Z.Yu. Salayeva Lattice dynamics of ternary antiferromagnetic TlFeS2crystal. Journals of Optoelectronics and advanced materials- Symposia .2009 vol 1, №3, P.301-304.

11. Mustafaeva S.N.,Gasymov Sh.G., Kerimova E.M., Asadov M.M. Electrical properties of TlGaTe2single crystals under hydrostatic pressure // Journal of Physics and Chemistry of Solids. 2011. v.72. № 6. P. 657-660.

12. Шелег А.У.,Зуб Е.М., Ячковский А.Я., Мустафаева С.Н., Керимова Э.М. Рентгенографические исследования кристаллов системы (TlInSe2)1-x(TlGaTe2)x// Кристаллография, 2012, т.57, №2, с.332 ¬¬¬- 334.

13. R.G. Veliyev,Mir-Hasan Yu. Seyidov, E.M. Kerimova, N.Z. Gasanov, R.Z. Sadikhov, Yu.G. Asadov, F.M. Seyidov. Phase Transitions and their co-existence in the TlGaSe2-TlCrS2(Se2) system. Bull. mater. Sci., 2013, v.36, No4, pp.693-698. IF 0.584.

14. Шелег А.У., Шевцова В.В., Гуртовой В.Г., Мустафаева С.Н., Керимова Э.М. Низкотемпературные рентгенографические исследования монокристаллов TlInS2, TlGaS2и GaSe2 Поверхность, рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования, 2013, №11, c. 39–42. IF 0.359.

15. Керимова Э.М. Кристаллофизика низкоразмерных халькогенидов. Баку, Елм, 2012, 708.

16. Pashaev A.M., Mustafaeva S.N., Керимова Э.М. Dielectric coefficients and conductivity of TlErTe2crystal in alternate electric fields. Azerbaijan Journal of Physics, 2013, V.XIX, No2, Section: En, p.43–45.

17. Шелег А.У., Шевцова В.В., Гуртовой В.Г., Мустафаева С.Н., Керимова Э.М. Низкотемпературные рентгенографические исследования монокристаллов TlInS2, TlGaS2 и TlGaSe2 Поверхность, рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования, 2013, №11, c. 39–42. IF 0.359.

18. Керимова Э.М. Кристаллофизика низкоразмерных халькогенидов. Баку, Елм, 2012, 708.

19. Pashaev A.M., Mustafaeva S.N., Керимова Э.М. Dielectric coefficients and conductivity of TlErTe2 crystal in alternate electric fields. Azerbaijan Journal of Physics, 2013, V.XIX, No2, Section: En, p.43–45.

20. Mustafaeva S.N., Asadov M.M., Kerimova E.M. Gasanov N.Z.Dielectric and optical properties of TlGa1-xErxS2(x=0, 0.001, 0,005, 0,01) Single Crystals// Inorganic Materials. 2013.V.49. No12, P.1175-1179.

21. Аскеров Э.Б., Мададзада А.И., Бескровный А.И., Исмаилов Д.И., Мехдиева Р.Н., Джабаров С.Г., Керимова Э.М., Неов Д. Нейтронографическое исследование TlFeS2 и TlFeSe2 при низких температурах // Поверхность. Рентгеновские, Синхротронные и Нейтронные Исследования. 2014. №12. С.1-6.

22. Аскеров Э.Б., Тоан Д.Н., Бескровный А.И., Мададзада А.И., Исмаилов Д.И., Мехдиева Р.Н., Джабаров С.Г., Керимова Э.М. Магнитная структура в халькогенидах TlFeS2 и TlFeSe2 // ФТП, т.49, вып.7, 2015, с. 899-903.

23. Mustafaeva S.N., Kerimova E.M., Gasanov A.I. Synthesis, Roentgenophase Analysis and Physical Properties of TlIn1−xErxSe2 Solid Solutions // Acta Physica Polonica A. 2015. V. 128. № 4. P. 697-699.

24. Mustafaeva S.N., Asadov M.M., Jabbarov A.I., Kerimova E.M. Electrical conductivity and Thermoelectric Pover of (TlInSe2)0,2(TlGaTe2)0,8 Crystals // Inorganic materials. 2015. V.51. No 3. P.220-224.

25. M.Kulik, Э.Б.Аскеров, А.И.Мададзада, A.Olejniczak, Д.И.Исмаилов, Р.Н.Мехдиева, А.И.Бескровный, В.К.Семина, В.А.Скуратов, А.А.Сафарзаде, Э.М.Керимова. Влияние облучения ионами ксенона с энергией 167 МэВ на структуру и свойства поверхности TlFeS2. Поверхность, 2016. T.19, №3, с. 115-120.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  2001-ci ildən ABŞ Bioqrafiya İnstitutu nəzdində Tədqiqatların Məsləhətçi Şurasının üzvü seçilmişdir 
Pedaqoji fəaliyyəti

4 il pedaqoji staj

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 1. 2002-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəxri fərmanına layiq görülmüşdür.

2. ABŞ Bioqrafiya İnstitutyu  tərəfindən "2001 və 2002-ci i illərin beynəlxalq qadını" adına layiq görülmüşdür.

3. 2008-2013-ci ildə Amerika Bioqrafiya İnstitutu “Dünyanın aparıcı intellektualları” adına layiq görülmüşdür.

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Kristallofizika laboratoriyasının rəhbəri
Xidməti tel. (+994 12) 5395913 
Mobil tel. (+994 50) 7938995
Ev tel. (+994 12) 4330328 
Faks (+994 12) 5395961
Elektron poçtu ekerimova@physics.ab.az