Kazımzadə Əli Kazım oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Resublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 18.10.1941
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı2314.01

"Neft kimyası"

"Sulfen turşuları və aminometilsulfidlərin bəzi törəmələrinin sintezi və sürtkü yağlarına aşqar kimi tədqiqi"

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı2314.01

"Neft kimyası"

"Sintetik yağların yüksək temperaturda oksidləşmə inhibitorları"
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

215

 

81

 


60

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 65
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


2

Əsas elmi nailiyyətləri 1. Mineral sintetik yağlara müxtəlif funksional təsirli effektiv aşqarların yaradılması sahəsində perspektiv elmi istiqamət inkişaf etdirilmişdir;

2. ИХП-130, ИХП-144, ИХП-150 kimi yeni növ çoxfunksiyalı aşqarların alınması texnologiyası işlənmiş və onların əsasında müasir texnikanın istismarı tələblərinə cavab verən müxtəlif növ sürtkü yağları yaradılmış və tətbiq üçün tövsiyə olunmuşdur;

3. İlk dəfə olaraq sintetik əsasda “44А” universal motor-transmissiya-hidralik yağı işlənib hazırlanmışdır;

4. Bu yağ fiziki-kimyəvi göstəriciləri və isitsmar xassələrinə görə Б-3В, ИПМ-10, ТСЗп-8 və МГЕ -25 Т yağlarından üstündür.

Elmi əsərlərinin adları 1. Кязим-заде А.К., Нагиева Э.А., Мамедова А.Х./ Серосодержащая полифункциональная присадка к смазочным маслам. Технология нефти и газа –2013.–№5.–с. 8-11;

2. Мəmmədova А.Х., Fərzəliyev V.M., Kazımzadə Ə.K., Nağıyeva E.Ə., Nəsirova S.İ. / Motor yağlarına bor-azot saxlayan yeni alkilfenolyat aşqarı modifikasiyası. Azərbaycan Neft Təsərrüfatı–2014.–№3. –c.43-45.

3. Фарзалиева В.М, Кязим-заде А.К., Нагиевой Э.А., Гадиров А.А .,Мамедовой Р.А. Модифицированная серосодержащая алкилфенолятная присадка к моторным маслам. - Austrian Journal of the Technical and Natural Sciences , № 11-12, 2014, November – December, Vienna -2014 ,стр. 120- 122.

4. Кязим-заде А.К. , Нагиева Э.А., Гадиров А.А .,Мамедова Р.А.,Насирова С.И. Синтез и исследование модифицированной алкилфенолятной присадки к моторным маслам. Сборн. науч. трудов по итогам междун. аучн.-практ. конф-и по теме «Актуал. вопр-ы естеств-х и матем-х наук в совр-х услов-х разв .стр-ны. .Вып.II,г.Санкт-Петерб.,2015,стр.38-41.

5. Гадиров А.А., Кязим-заде А.К., Нагиева Э.А./ О влиянии некоторых производных - ариламинокетонов на термоокислительную стабильность сложноэфирных масел.- Азербайджанский химический журнал,№4, 2015-cu il,səh.94-97

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları AMEA-nın Fəxri Fərmanı (2005, 2011).
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akademik Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu, AZ1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Böyükşor şossesi, 2062-ci məhəllə
Vəzifəsi Laboratoriya müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5149612
Mobil tel. (+994 50) 3751424
Ev tel. (+994 12) 4922737
Faks (+994 12) 5149612
Elektron poçtu aki05@mail.ru