Nəcəfova Raya Əli qızı

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan MR, Şərur rayonu 
Təvəllüdü 25.10.1960 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

2306.01

“Üzvi kimya”

“Pirrolun funksional törəmələrinin sintezi və xassələri”

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu: 

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

2306.01

“Üzvi kimya”

“Halogenəvəzli propenonların azottərkibli nukleofillərlə heterotsiklləşməsi”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

86

 

15

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 8
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 

1

Əsas elmi nailiyyətləri Alifatik ve aromatik karbon turşularının xloranhidridlərinin və onların funksional törəmələrinin 3-xlor- və 2,3-dixlorpropene aluminium xloridin işti¬rakı ilə birləşməsi öyrənilmiş və reaksiyasının reqioselektiyliyi müəyyən edil¬mişdir, 3-xlor- və 2,3-dixlor-l-propenilalkil (xloralkil, fenil, xlörfenfl) ketonların alınmasının ümumi metodu təklif olunmuşdur.

Müəyyən olunmuşdur ki, sintez olunmuş doymamış ketonlar tramkonfi¬qurasiyaya malikdirlər. S-sıs- və S-tram-konformerterin tarazlaşdınlmış qarışı¬ğından ibarət olan 3-xlor-l-propenilketonlardan fərqli olaraq 2,3-dixlor-l-propenilketonlann ancaq S-sis-konfonner halında olması göstərilmişdir.

Sintez olunmuş 3-xlor- ve 2,3-dixlor-l-propenilketonlann məqsədyönlü çev¬rilmələri aparılmış, müəyyən olunmuşdur ki, 3-xlor-l-propeniIketonlarla bromin alifatik spirtlərin və sirkə turşusunun qarşılıqlı təsiri zamanı reaksiyada ancaq ikiqat rabitə iştirak edir. Bromla dihalogenpropenilketonlar, qalan hal¬larda isə müvafiq doymuş ketonlar alınır. Mono və diəvəzü 1-propenil-ketonlann birli amirilərin funksional törəmələri ilə qarşılıqlı təsiri əsasmda 1,2- diəvazli pirrolların alınmasının effektiv metodu işlənib hazırlanmışdır. Bu re¬aksiyada dıəvəzli 1 -propcnilketonlardan istifadə etdikdə, pirrol nüvəsində 4 vəziyyətdə funksional qruplar saxlayan 1,2,4-ücəvezli pirrollann əmələ gəl¬məsi müşahidə olunur.

3 - Əvəzli-1 -propenilketonlarla 2-aminopiridinm bromun iştirakı ilə qarşılıqlı təsiri zamanı imidazopiridinlərin alınması göstərilmişdir. 2-Aminopiridini tiokarbamid ilə əvəz etdikdə bir mərhələdə 2-aminotiazollarm alınmasma im¬kan verir Müəyyən olunmuşdur kd, 2,3-diəvez olunmuş propenilketonlarla qu- anHinin qarşılıqlı təsiri reaksiyası nəticəsində asanlıqla 2-aminopirimidinlər alınır.

Elmi əsərlərinin adları 1. Синтез и свойства этиловых эфиров пиррола,məqalə,РЖХим. 23ж, 360 Д, 1989,7 стр, Р.А. Гаджилы,,В.Г. Джафаров и др.

2. Синтез и свойства 1-алкоксикарбонил-метил 2 алкилпирролов,,ХГС, 1993, №6,3 стр.Р.А. Гаджилы,В.Г. Джафаров

3. İnteraction of-chloro-2-hologen propeneyl ketones with ethyl β- amina crotonate, Chemistry of heterocyclic compounds 2005 № 8 (458), 5p. R.A.Gadzhili

4. R.Nəcəfova, Kimyadan test nümunələri, 2005, 144 s.

5. R.Nəcəfova,.Üzvi kımyadan praktikum, 2010, 312 s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 16 il
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları Əməkdar müəllim 
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad.Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu, AZ 1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh., Böyükşor şossesi,  2062-ci məhəllə 
Vəzifəsi Təhsil şöbəsinin müdiri (müsabiqəyə qədər) 
Xidməti tel. (+994 12) 5149651 
Mobil tel. (+994 50) 7788006 
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5149612 
Elektron poçtu aki05@mail.ru