Əsədov Mirsəlim Mirələm oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Neftçala ş., Azərbaycan Respublikası 
Təvəllüdü 11.01.1952 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov ad. Azərb. Dövlət Universiteti Kimya fakültəsi  
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


02.00.01 (Yeni 2303.01)

Qeyri-üzvi kimya

Civə və tallium xalkogenidlərindən əmələ gələn sistemlərin fiziki-kimyəvi tədqiqi  
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

02.00.01

Qeyri-üzvi kimya

Ağır nadir metalların iştirakı ilə xalkogenid materialların alınmasının fiziki-kimyəvi əsasları
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-  xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-  beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

634

 

481

 

119

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 55
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


5

Əsas elmi nailiyyətləri Qeyri-uzvi və fiziki-kimyanın nəzəri və tətbiqi əsasları inkişaf etdirilmişdir; yarımkeciricilərin,  şüşəvari və  amorf materialların, həmçinin qaz-maye sistemlərin, o cumlədən kritik halda parametrlərinin hesablanması usulları islənib hazırlanmışdır. Yeni electron materiallar, onların alınma texnologiyası, yaradılma üsulları, effektiv elektron cihazları və qurğuları işlənmişdir. Materialşünaslıqda və təbii karbohidrogen sistemləri iştirakındakı sitemlərdə parametrlərinin termodinamiki tədqiqi və hesablanması üsulları inkişaf etdirilmişdir. Multikomponentli, çoxfazalı yarımkeçirici sistemlərin texnologiyası, model­ləsdirilməsi və hesablanması usulları inkişaf etdirilmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Mustafaeva S.N., Asadov M.M., Guseinov D.T., Kasymoglu I. Dielectric properties of the CuInS2 single crystal in radio-frequency electric fields // Physics of the Solid State. 2015. V. 57. № 6. P. 1095-1099.

2. Asadov M.M., Mustafaeva S.N., Mamedov A.N., Aljanov M.A., Kerimova E.M. and Nadjafzade M.D. Dielectric Properties and Heat Capacity of (TlInSe2)1– x(TlGaTe2)x Solid Solutions // Inorganic Materials. 2015. V. 51. № 8. P. 772-778

3. Asadov M.M., Mustafaeva S.N., Mamedov A.N., Tagiyev D.B. Effect of Composition on the Properties of (TlInSe2)1–x(TlGaTe2)x Solid Solutions // Inorganic Materials. 2015. V. 51. № 12. P. 1232-1236.

4. Mustafaeva S.N., Asadov M.M., Jabbarov A.I., and Kerimova E.M. Electrical Conductivity and Thermoelectric Power of (TlInSe2)0.2(TlGaTe2)0.8 Crystals // Inorganic Materials. 2015. V. 51. № 3. P. 220-224.

5. Асадов М.М., Мустафаева С.Н. AgGaS2 как активный материал для детектиро-вания рентгеновского излучения // Труды XXIV Межд. Науч.-Техн. Конф. по фото-электронике и приборам ночного видения. Москва. 2016. с. 531-534.

6. MirSalim M.Asadov, Asif N.Mammadov, Dilgam B.Tagiyev. Phase relations and thermodynamics in the system GaSe-GaS-GaTe. Journal of Functional materials and Biomolecules. 1(2)-2017, pp.57-63

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. Beynəlxalq Elmlər Akademiyaları Assosiasi¬yanın (BEAA) Elektron Materiallar üzrə Elmi Şuranın üzvü

2. D.02.111 Dissertasiya Şurasının üzvü

3. Azərbaycan Neft Təsərrüfatı və ADNA, ETİ-un Elmi Əsərləri jurnallarında Redaksiya Heyyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Bakı ş. Az1143, H.Cavid pr.113
Vəzifəsi Laboratoriya müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5381398
Mobil tel. (+994 55) 7185269 
Ev tel. (+994 12) 5130368 
Faks  
Elektron poçtu mirasadov@gmail.com