Əliyeva Zemfira Musa qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ucar rayonu    
Təvəllüdü 06.06.1950 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Dillər Institutu  
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad10.02.01

Rus dili

XVIII əsr – XIX əsrin birinci yarısında rus dilində keyfiyyət bildirən sifətlərin semantik inkişafı (rus dilində)

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


5710.01

Türk dilləri

Türk dillərində sifətlərin semantik-funksional və struktur təkamülü

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

47

 

13

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Bəzi türkoloqlar türk dillərində keyfiyyət kateqoriyasının və bu kateqoriyanı ifadə edən qrammatik göstəricilərin olmadığını sübut etməyə çalışırdılar. Biz diaxronik planda işlənilmiş dil faktlarına əsaslanaraq sübut etdik ki, türk dillərində keyfiyyət kateqoriyası mövcuddur və bu qrammatik kateqoriya ad kateqoriyasından sonra yaranmışdır. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Türk dillərində sifətlərin struktur-semantik təkamülü (monoqrafiya).

2. Türk dillərində sifətlərin leksik-semantik variantları (monoqrafiya).

3. Türk dillərində sifət (monoqrafiya).

4. Развитие семантики прилагательных в тюркских языках.

Южно-Казахстанский университет им. М. Ауезова. Шымкент, 1998.

5. Türk lehce ve şivelerinde sifatkarın kuruluşunun mena gelisimi.

Türk lehceleri ve edebiyyatı dergisi. Sayı: 21, ekim, 1998, Ankara Universitəsi.

6. Развитие семантики качественных прилагательных в тюркских языках.

Ежемесячный журнал. «Молодой учёный» №2, 2009, г. Иркутск.

7. Синонимия прилагательных в тюркских языках.

Казахстанская ассоциация выпусников российских Научно-информационной бюллетень «Выпускник», (советских) вузов, Астана, 2009, №3.

8. Семантическая эволюция прилагательных в синонимических рядах (на материале тюркских языков).

Украина, Днепропетровск, 2009, № 8, Приднепровский научный вестник.

9. Семантические особенности качественных прилагательных в тюркских языках.

Вестник ПГУ, Научный журнал Павлодарского государственного университета им. С.Торайгырова, №3, 2009, Павлодар.

10. Синонимия прилагательных в тюркских языках (на материале письменных памятников ХI-ХIV веков).

Вестник Казахского гуманитарно-юридического университета, №5, 2009, Астана.

11. Проблемы словообразования прилагательных в разносистемных языках (на материале славянских и тюркских языков).

Современная филология: теория и практика. Материалы III международной научно-практической конференции 29-30 декабря 2010 г. Москва 2010.

12. Имена существительные и глаголы как производящие основы прилагательных в разносистемных языках.

Пятая международная конференция. Актуальные проблемы филологии. Алтайский Государственный Университет. город Барнаул 7 июня.

13. Fəlsəfi-məntiqi keyfiyyət kateqoriyasının türk dillərində qrammatik ifadə vasitələri.

Varlıq, Quarterly Journal in Turkish and Persian Chief Editor: Prof. Dr. Javad HEYAT №. 2.3.rd fl., Tower 9, Hormozan Ave., phase 2, Shahrake Ghods, Tehran, I.R.IRAN.

14. Деривационные проблемы имен в тюркских языках – Филологические науки. Вопросы теории и практики. Россия, Тамбов, 2013, № 2.

15.Эволюционные проблемы семантики древнетюркских прилагательных в синонимических рядах.

Учение записки Таврического Национального Университета им. В.И.Варнадского. Украина, Симферополь, 2013.

16.Словообразовательные парадигмы прилагательных в тюркских языках.

Вестник Санкт-Петербургского Лингвистического Университета, Россия, Санкт-Петербург, 2013.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

Bakı Dövlət Universiteti rus dilçiliyi kafedrasında müəllim 1982-1992-ci illərdə 

 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 115
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 70) 5225415 
Ev tel. (+994 12) 5690442 
Faks  
Elektron poçtu www.кerimova.tarana@bk.ru