Tahirov İlham Mikayıl oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Masallı rayonu, Miyankü kəndi   
Təvəllüdü 08.06.1963 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutu (indiki Azərbaycan Dillər Universiteti) 
Elmi dərəcəsi Filologiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


5706.01

Azərbaycan dili

Azərbaycan dilinin şərq qrupu dialekt və şivələrində İran mənşəli alınma sözlər 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı5704.01

Dil nəzəriyyəsi

Dildə temporallıq sahəsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

87, 3 monoqrafiya, 7 kitab  


5

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı


2

Əsas elmi nailiyyətləri

- Azərbaycan dilçiliyində dilin bütün səviyyələrində temporallığın (zaman münasibətlərinin) ifadəsini araşdırmış, zaman münasibətlərini funksional-semantik sahə kimi təqdim etmişdir.

- leksik və sintaktik temporallıq məsələlərini Azərbaycan dilinin materialı üzrə ilk dəfə olaraq tədqiq etmiş, leksik temporallıq sahəsinin struktur-semantik modelini qurmuşdur.

- sahə nəzəriyyəsində funksional-semantik sahənin mərkəz-periferiya struktur tipinin müəyyənləşdirilməsi üçün tətbiq edilən diferensial əlamətlərə bir binar cütlüyün əlavə edilməsini təklif etməklə nəzəri fikri zənginləşdirmişdir.

- Azərbaycan dilində dialekt və şivə səviyyəsində alınma sözlərin fonetik, qrammatik təbiətini və leksik-semantik xüsusiyyətlərini araşdırmış, qədim alınma sözlər layını aşkarlamışdır. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Temporal leksika. Bakı: Nurlan, 2008. – 142 s.

2. Azərbaycan və ingilis dillərində zaman kateqoriyası. Bakı: Nurlan, 2007. – 324 s.

3. Dialekt leksikasında alınma sözlər. Bakı: Nurlan, 2004.- 136 s.

4. Leksik temporallıq sahəsinin struktur-semantik modeli  (ingilis və Azərbaycan dilləri materialı üzrə) // Azərbaycan MEA Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, Bakı, 2004, № 2, s. 126-134.

5. Temporallıq sahəsinin üfüqi strukturu // Türkologiya, Bakı, 2007, № 1-2, s. 46-52.

6. Temporal leksikanın semantik təsnifatı // Azərbaycan MEA Xəbərləri , Humanitar elmlər seriyası, Bakı, 2006, № 2, s. 82-90.

7. К вопросу об отражении понятия времени в языке // Вопросы филологических наук, Москва, 2009, № 4, с. 87-90.

8. Azerbaycan dilinin leksik zamansallık alanının yapısal-semantik modeli // Turan, Stratejik Araştırmalar Merkezi, Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimlik Dergi, Konya, YIL:1, SAYI:3, YAZ 2009, s. 113-117.

9. Focus on Structural and Lexical Ambiguity in English Newspaper Headlines Written by Native and Non-Native Journalists: A Contrastive Study // Mediterranean Journal of Social Sciences. Rome, Italy, July 2013, Vol. 4, No. 6, pp. 379-383. (with G.Khamahani).

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

Orta məktəb, müəllim (1986-1990), Xəzər Universiteti, müəllim (1994-1996), Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, müəllim (1996-1998).

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuAZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 115
Vəzifəsi Şöbə müdiri 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3672556 
Ev tel. (+994 12) 4529914 
Faks  
Elektron poçtu

ilham_tahir@lan.ab.az

ilham_tahir@rambler.ru