Hacıyeva Zemfira Əli qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Şəki şəhəri 
Təvəllüdü 02.03.1955 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.F. Axundov adına Rus dili və ədəbiyyatı İnstitutu (indiki Baki Slavyan Universiteti) 
Elmi dərəcəsi Tarix üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


5503.02

Vətən tarixi

Qarabağ xanlığı: Sosial iqtisadi münasibətlər və dövlət quruluşu

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5503.02

Vətən tarixi

Qarabağ və İrəvan xanlıqlarının tarixşünaslığı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

45

 

6

 

6

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Z.Ə. Hacıyeva. Qarabağ xanlığı: sosial iqtisadi münasibətlər və dövlət quruluşu. Bakı, 2007. (3 dildə).

2. Z.Ə. Hacıyeva. Azərbaycan Dövlət Muzeyi (1920-1960). Azərbaycanda muzeylərin yaranma tarixi. Bakı, 2012. (azərbaycan, rus dillərində).

3. Z.Ə. Hacıyeva. İrəvan xanlığının tarixi (kataloq). Bakı, 2013. (3 dildə).

4. Z.Ə. Hacıyeva, N. Əliyarlı. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının yaranma tarixi (kataloq). Bakı, 2015. (azərbaycan, rus dillərində).

Elmi əsərlərinin adları 1. Z.Ə. Hacıyeva. Qarabağ xanlığının tarixşünaslığı. Bakı, 2010.

2. Z.Ə. Hacıyeva. İrəvan xanlığının tarixşünaslığı. Bakı, 2012.

3. Z.Ə. Hacıyeva. Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö cəmiyyəti. Bakı, 2005.

4. Z.Ə. Hacıyeva. Qarabağın tarixi-mədəni irsi. Bakı.

5. Z.Ə. Hacıyeva. Azərbaycan Dövlət elmi-tədqiqat İnstitutu (AzDETİ) Azərbaycanda Elmin inkişafı tarixindən (1929-1932). (azərbaycan, rus dillərində).

6. Z.Ə. Hacıyeva. Təkrarlanan tarix, təkrarlanan şərhlər. Bakı, 2011.

7. Z.Ə. Hacıyeva. Azərbaycan alimləri ikinci dünya müharibəsi illərində (1941-1945). Bakı, 2010.

8. Z.Ə. Hacıyeva. AMEA Prezidentləri. Şanlı yolun mərhələləri. Bakı, 2015. (azərbaycan, rus, ingilis dillərində).

9. Z.Ə. Hacıyeva. Əfsanəvi insan. Bakı, 2013. (azərbaycan, rus, ingilis dillərində).

10. Z.Ə. Hacıyeva. The Garabagh KHANATE: Gosio-economic relations and the state system. Bakı, 2010.

11. Предисловие или несколько слов о Гарабахском ханстве (Предисловие о книге). Описание Гарабахской провинции, подготовка к печати и переиздание З.А. Гаджиевой. Баку, 2003, - стр. III-XVI

12. Z.Ə. Hacıyeva. Qarabağ xanlığının mahalları və əhali tərkibi haqqında AMEA Xəbərləri - № 4,- 2004, - s. 83-95.

13. Z.Ə. Hacıyeva. Qarabağ xanlığında sənətkarlığın vəziyyətinə dair. Tarix və onun problemləri - № 3, - 2004, - s. 236-247.

14. Z.Ə. Hacıyeva. Qarabağ xanlığının yaranması və onun sərhədləri. Azərbaycan və Türkiyə simpoziumun (tezis-məruzələr) materialları. Bakı, 2004, - s. 148.

15. Ümummilli əbədi liderimiz Heydər Əliyevin xatirəsinə və 2 May Respublika gününə həsr olunmuş dünyada yeni inkişaf meylləri istiqamətində türk dünyası, Azərbaycan və Türkiyə Beynəlxalq elmi praktik simpozium (tezis-məruzələr) materialları Qarabağ xanlığının yaranması. Bakı, 2004.

16. З.А. Гаджиева. Образование Гарабагского ханства. The Presidium of Azerbaijan National Academy of sciences. Азербайджан и азербайджанцы. 2004.

17. З.А. Гаджиева. Об административном устройстве и религиозно-этническом составе Гарабагского ханства Гарабаг: Кюрекчайский договор- 200. Баку, - 2005, - s. 101-113.

18. З.А. Гаджиева. Образование Гарабагского ханства. Баку, 2005. - № 4, - s. 19-26.

19. Z.Ə. Hacıyeva. Xanlıq dövründə Qarabağda kənd təsərrüfatının vəziyyəti, torpaq və su sahibliyi haqqında. Bakı, 2005. - s. 34-56.

20. Mirzə Adıgözəl bəyin “Qarabağnaməsi haqqında” Dirçəliş XXI əsr, Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq münzsibətlər İnstitutu 126-127, Bakı, 2008. - s.369-384.

21. Mirzə Camal Cavanşir Qarabağlının “Qarabağ tarixi” əsərinin tarixşunaslıqda yeri. Bakı, 2008. - s. 53-73.

22. Mir Mehdi Xəzani və onun “Kitabi-tarixi-Qarabağ” əsəri haqqında. Bakı, 2008. - s. 3-17.

23. Əhməd bəy Cavanşir. Qarabağ xanlığının 1747-1805-ci illərdə siyası vəziyyətinə dair. Pedaqoji Universitet. Xəbərlər № 6. Bakı, 2008. - s. 112-123.

24. İrəvan xanlığı Qacarların hökmranlığı dövründə 1975-1828 adlı əsəri haqqında AMEA Xəbərləri - № 10, 2008, - s. 112-123.

25. З.А. Гаджиева. Город Шуша во второй половине XVIII века – в начале XIX в. Материалы Международной научно-практической конференции (25-28 IX 2008 г.). Кизляр.

26. Z.Ə. Hacıyeva. İrəvan hanlığı Amerikalı Bir erməni yazarın sonumunda (Türkiyə-konfransı- Kars) Kafkaz Universitesi Tarih bölümü və Atatürk ülkeleri və İnkilap tarihi Araştırma və Uyqulama merkezi II Uluslar arası Kafkasiya tarih simpoziumu 15-17. Kars, 2008.

27. Təkrarlanan tarix və təkrarlanan şərhlər. Corc Burnutyanın rus-sovet və erməni tarixçilərindən fərgli və oxşar cəhətləri. Bakı, 2008-2009. - s. 147-159.

28. Z.Ə. Hacıyeva. İrəvan xanlığı Qacarların hökümranlığı dövründə. 1795-1828 adlı əsər haqqında AMEA xəbərləri № 10. Bakı, 2009.

29. Z.Ə. Hacıyeva. The same old story... and the same old comments. Jeneva DİVA international issue 2. – 2010. - s. 42-48.

30. Z.Ə. Hacıyeva. İrəvan xanlığı tarixi haqqında tarixçilərin əs son sözü AMEA məruzələri № 4. 2010. - s. 138-148.

31. Z.Ə. Hacıyeva. Mirzə Rəhim Fənanın “Tarixi-cədidi-Qarabağ” əsəri haqqında PY xəbərləri № 3, - 2012. - s. 87-90.

32. Z.Ə. Hacıyeva. Qarabağ xanlığının tarixi XX əsrin 60-80-ci illərində Azərbaycan və Sovet tarixşünaslığında. AMEA xəbərləri № 10, - 2012

33. Z.Ə. Hacıyeva. Qarabağ xanlığının tarixi müasir erməni tarixşünaslığında. Dirçəliş XXI əsr, 171-172, - 2012, - s. 411-418.

34. Z.Ə. Hacıyeva. Müstəqillik dövrü Azərbaycan tarixşünaslığı. Problemə yeni baxış. AMEA Xəbərləri. Bakı, 2012.

35. З.А. Гаджиева. История Гарабагского ханства в Иранской историографии. Международный научный журнал «Кавказ и мир» № 14, - 2012, - s. 99-106.

36. Z.Ə. Hacıyeva. Raffi və onun Qarabağ haqqında mifik məlumatları. RU Xəbərlər № 1. Bakı, 2013. - s. 65-70.

37. Z.Ə. Hacıyeva. XX əsrin 30-40-cı illəri erməni tarixşünaslığında Qarabağ xanlığı tarixinin saxtalaşdırılmasına dair AMEA Məruzələr. Bakı, 2013.

38. Z.Ə. Hacıyeva. XX əsrin 40-50-ci illəri Sovet tarixşünaslığında. Dirçəliş XXI əsr, 173-174. Bakı, 2013.

39. Z.Ə. Hacıyeva. Türkiye ve İran Tarih Bilimçiliginde Karabağ Tarihi. Türk Dünyası Araşdırmaları vakfı, Kültür Dergisi. Tarih: şubat 2013, - sayı 314, - s. 24-30.

40 Z.Ə. Hacıyeva. The History of the Yerevan Khanate in the context of Russia, Georgiya, İran and other countries. Jeneva DİVA international issue 1, - 2013, - s. 38-41.

41. З.А. Гаджиева. Американский историк армянского происхождения ДЖ. Бурнутьян об истории Иреванского ханства. Вопросы гуманитарных наук RİSS IV 1684-2618, - № 3. Москва, 2013. - s. 22-36.

42. T.Ə. İbrahimova, Z.Ə. Hacıyeva. Kaşılar Azərbaycanın tarixi və mədəni irsini öyrənmək üçün qiymətli mənbə. Kataloq, ön söz və kaşıların təsviri. Bakı, 2014. (Həmmüəllif).

43. Z.Ə. Hacıyeva. AMEA yaranma tarixi (1945). Bakı, 2015. (azərbaycan, rus dillərində).

44. З.А. Гаджиева. Помощь Азербайджана детям беженцам из Испании в годы гражданской войны 1936-1939 гг., как уникальная модель толерантности, гуманизма и мультикультурализма. Баку, 1916.

45. З.А. Гаджиева. Фундаментальные труды выдающегося историка востоковеда в сфере изучения мультикультурализма в Азербайджане. Баку, 1916.

46. Z.Ə. Hacıyeva “Erməni kilsəsinin yalnış cazibəsi” (erməni kilsəsi Azərbaycan xalqına qarşı aparılan fiziki və mənəvi soyqırıma rəhbərlik edib).

47. 1926-cı ildə Bakıda keçirilmiş I Türkolojı qurultayda türk xalqlarının mədəni inteqrasiyasının yeni mərhələsinə dair.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycan tarix qurumunun üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti 2000-2013-cü illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin baş müəllimi. Azərbaycan tarixi. 
Digər fəaliyyəti  1976-1977-ci illərdə SSRİ elmlər Akademiyası,  

1985-1987-ci  illərdə AMEA Rəyasət Heyəti,

1987-1992-ci illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyası, Tarix İnstitutu, Arxeologiya və etnoqrafiya sektoru, baş laborant,

1992-2001-ci illərdə kiçik elmi işçi 05,5,

2001-2003-cü illərdə AMEA Rəyasət Heyəti,

2003-2011-ci illərdə AMEA Rəyasət Heyəti Mərkəzi Aparatı Azərbaycanda Elmi İrsin toplanılması və sistemləşdirilməsi şöbəsinin rəisi. A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutunda aparıcı elmi işçi, 0,5 ştat.

2011-ci il AMEA AEİTS şöbəsinin rəhbəri. AMEA RH, sərəncam 208 ilə şöbənin adı dəyişdirilərək Azərbaycanda Elmi İrsin Toplanılması və Sistemləşdirilməsi mərkəzi olub, 29 sentyabr, 2011-ci il.

Təltif və mükafatları Xalqın nüfuzlu ziyalısı - Fəxri diplom

Azərbaycan bayrağı Ali diplomu

"Qızıl Qələm" mükafatı Diplomu

AMEA-nın Fəxri Fərmanı (3 dəfə) 2000-ci, 2005 və 2015-ci illərdə

Azərbaycan Respublikasının “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilmişdir.

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Rəyasət Heyətinin Mərkəzi Aparatı Bakı ş., İstiqlaliyyət küçəsi 30. 

Elmi irs mərkəzi

Vəzifəsi Direktor,

AMEA Ekspert Yoxlama Komissiyasının sədri 

Xidməti tel. (+994 12) 4928820, (+994 12) 4371772
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks (+994 12) 4371772 
E-poçt haciyeva_z@mail.ru,

zemfirahajiyeva2@gmail.com