Bağırov Adil Nəsib oğlu

 

Anadan olduğu yer Naxçıvan Muxtar Respublikası Şahbuz rayonunun Nursu kəndi    
Təvəllüdü 28.07.1947 
Vəfat etdiyi tarix 21.04.2016
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki BDU), filologiya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə  elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

10.02.06

Türk dilləri

Türk dillərində yarımçıq fellər (Oğuz qrupu türk dillərinin matrialları əsasında)
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı10.02.01.

Azərbaycan dili

Naxçıvan Muxtar Respublikası onomastik vahidlərinin tarixi-linqvistik təhlili (toponimlər və hidronimlər)
Müxbir üzv seçilməsi

 - tarix

 - ixtisasın adı

 


2014

Dilçilik 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

140

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Oğuz qrupu türk dillərində yarımçıq fellərin xarakterik xüsusiyyətləri, dildəki yeri və mövqeyinin müəyyənləşdirilməsi; digər türk dil qrupları ilə müqayisəli tədqiqi;Naxçıvan ərazisindəki  onomastik vahidlərin əmələ gəlmə, yaranma yolları, inkişaf qanunauyğunluqları,  dil tərkibi, məna və mövqeyi,  struktur-semantik xüsusiyyətlərinin elmi-linqvistik şəkildə tədqiqi. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Türk dillərində yarımçıq fellər. Dərs vəsaiti.    Bakı, APİ-nin nəşri, 1993.

2. Naxçıvanın hidronimləri. Bakı, Elm, 2000.

3. Naxçıvan toponimlərinin linqvistik xüsusiyyət-

ləri. Bakı, Elm, 2002.

4. Naxçıvan Muxtar Respublikasının onomastik vahidlər sözlüyü. Bakı, Nurlan, 2003.

5. Naxçıvanın oykonimləri. Bakı, Nurlan, 2008

6. Onomalogiya problemləri, I cild. Bakı, Nurlan, 2010.

7. Onomalogiya problemləri, II cild. Bakı, Nurlan, 2012.

8. Oronimlərin linqvistik xüsusiyyətləri, Bakı, Nurlan, 2011.

9. Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri”ndə onomastik vahidlər // Azərbaycan və azərbaycanlı-

lar” jurnalı, Bakı, 2007. № 5-12, s.226-230.

10. Naxçıvan ərazisində qədim oğuzlarla bağlı toponimlərin tədqiqi // VI Uluslararası Türk Dil Qurultayı. Ankara, 20-25 oktyabr 2008.

11. Osmanlı arxiv sənədlərində əksini tapan Naxçıvan oykonimlərinin tarixi-filoloji təhlili // AMEA Naxçıvan Bölməsinin “Xəbərlər”i, (İctimai və humanitar elmlər seriyası), Naxçıvan, 2014, № 1, s. 147-155.    

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1966-1973-cü  illərdə Naxçıvan MR Şahbuz rayon Mahmudoba kənd səkkizillik, 38 №-li Culfa şəhər və 39 №-li Naxçıvan şəhər dəmiryol məktəblərində Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi. Naxçıvan Müəllimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda kabinet müdiri. Naxçıvan MR Xalq Təhsili Nazirliyində məktəb inspektoru. Naxçıvan Özəl Universitetində “Azərbaycan dilçiliyi” kafedrasının müdiri. 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları