Əliyev Cəlal Əlirza oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan Muxtar Respublikası, Naxçıvan şəhəri 
Təvəllüdü 30.06.1928
Vəfat etdiyi tarix 31.01.2016
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Təbiətşünaslıq-coğrafiya fakültəsi,
Azərbaycan (indiki Bakı) Dövlət Universiteti, Biologiya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı2411.00, 2411.02 

“Bitki fiziologiyası”

“Mikroelementlərin buğdanın inkişafına və məhsuldarlığına təsiri” 
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


2411.00, 2411.02 

“Bitki fiziologiyası”

“Bitkilərin fotosintez fəaliyyəti, mineral elementlərlə qidalanması və məhsuldarlığı”
Müxbir üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı
 

1976

“Bitki fiziologiyası”
Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

1980

“Ümumi biologiya”
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 600 
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 380 
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 250 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 25 
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı


82

11

Əsas elmi nailiyyətləri Yaradıcı fəaliyyətinin 65 ilindən çoxu kənd təsərrüfatı bitkilərinin, əsasən, buğdanın forosintetik məhsuldarlıgının nəzəri əsaslarının öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. Özünün məqsədyönlü və ardıcıl fəaliyyətində məhsuldarlıq prosesinin əsası kimi fotosintez prosesini kompleks tədqiq etmişdir. Bu tədqiqatların dairəsi birkilərin məhsuldarlıgının fizioloji, biofiziki, biokimyəvi və molekulyar-genetik əsaslarını, eyni zamanda bitkilərin həyatının struktur –funksiolnal təşkilinin molekulyar səviyyədən başlayaraq bütöv bitki və əkinə qədər bütün mərhələ və formalarında məhsuldarliq proseslərinin öyrənilməsini əhatə edir.

İdeal buğda tipinin yüksək məhsuldarlığını müəyyən edən prinsiplər işlənilib hazırlanmışdır;

Bitkilərin əkində karbon qazi mübadiləsi tədqiq edilmiş və genotiplərin morfofizioloji əlamətlərindən və donor-akseptor münasibətlərindən asılı oıaraq, karbon qazinın assimilyasiyasının geniş diapozonda dəyişməsi aşkar olunmuşdur;

Kontrast buğda genotiplərində karbon metabolizmi, yarpaq və sünbüllərdə sintez olunmuş assimilyatların daşınması və paylanması qanunauygunliqları 14CО2 tətbiq etməklə öyrənilmiş və dənin dolmasında aqrı-aqrı orqanların payı müəyyən olunmuşdur;

Fototənəffüsün israfçılıq olması haqda əvvəllər mövcud olan təsəvvürlərin əksinə olaraq, tarla şəraitində yetişdirilən kontrast genotiplərlə müxtəlif üsullarla aparılan çoxillik təcrübələrlə sübut edilmişdir ki, fototənəffüs təkamül nəticəsində formalaşmış həyat əhəmiqqətli metabolik prosesləedən biridir və bitkilərin məhsuldarlığını artırmaq məqsədilə müxtəlif yollarla fototənəffüsü azaltmaq cəhdləri əsassısdır. Fotosintezin və fototənəffüsün əsas fermentləri olan fosfoenolpirufatkarboksilaza və fosfogükolatfosfataza fermentlərinin genetik kodları açılmışdır;

Bitkilərin mineral elementlərlə qidalanması fiziologiyasının uzun illər öyrənilməsi əsasında makro- və mikroelementlərin tətbiqolunma sistemi və azot gübrələrinin kapsullarda hazırlanmasının yeni texnologoyası işlənilib hazırlanmışdır;

Torpaq-bitki örtüyündə uzunömürlü nuklidlərin paylanma qanunauyğunluqları öyrənilmiş, bitkilərin mümkün çirklənmə praqnozları müəyyən olunmuş və praktiki təkliflər işlənilib hazırlanmışdır;

Ali bitkilərin karboanhidrazasının struktur-funksional təşkili ətrflı tədqiq edilmiş, ilk dəfə olaraq nut (Cicer arietinum) yarpaqlarından karboanhidraza fermentinin kristalları ayrılmış və onun dördüncü quruluşunun molekulyar modeli təklif edilmişdir;

Xloroplastların fotokimyəvi sistemlərinin quruluşu öyrənilmiş və tilakoid membranlarının piqment-zülal komplekslərinin topoqrafiyasının modeli təklif edilmişdir;

Fotosintetik membranın struktur-funksional komponentlərinin formalaşma və yayılma proseslərinin molekulyar–genetik mexanizmləri aydınlaşdırılmışdır;

Xloroplast DNT-nın genom kitabxanası yaradılmış, yad genləri bitkilərə köçürmək üçün vektor sistemləri konstruksiya edilərək transgen bitkilər alınmışdır;

Müxtəlif molekulyar markerlərdən istifadə etməklə buğda bitkilərində quraqlığa davamlılığa cavabdeh lokuslar və genlər müəyyən edilmişdir; İlk dəfə olaraq, Azərbaycanda meyvə ağaclarında və tərəvəz bitkilərində fitoplazma və tərkibində birzəncirli tsiklik DNT saxlayan viruslar aşkar edilmiş, onların molekulyar səviyyədə identifikasiyası aparılmışdır;

Bitkilərin ekstremal şaraitə uyğunlaşmasında fotosintetik dəyişikliklərin mümkün rolu müəyyən olunmuşdur;

Molekulyar markerlərdən istifadə etməklə buğda genotiplərində quraqlığa davamlılığa cavabdeh genlər və gen lokusları müəyyən edilmişdir;

İlk dəfə olaraq Azərbaycanda meyvə ağaclarında və tərəvəz bitkilətində fitoplazma və RNT və DNT-genomlu virus xəstəlikləri aşkar olunmuş və onların molekulyar səviyyədə identifikasiyası aparılmışdır;

RNT-polimeraza II promotorlrının və transkripsiyanın potensial tənzimləyıci elementlərinin identifikasiyası üçün compüter proqramları işlənib hazırlanmış və verilənlər bazası yaradılmışdır. Düyü və arabidopsisin nüvə genomlarında genlərin ekspressiyası və təşkili, orqanoid DNT-sinin nüvə genomuna ötürülməsinin xüsusiyyətləri aşkar edilmişdir.

“İdeal” buğda və “yaxşı” fotosintez haqqinda təsəvvür yaradılmışdır;

Yüksək dən keyfiyyətinə və 7-8 t/h məhsuldarlığa malik, Azərbaycanın çeğda əkini cahəsinin böyük hissəsini təşkil edən, Türkmənistan, Özbəkistan bə Gürcüstanda yaxşı nəticələr verən Qaraqılçıq-2, Vüqar, Şir Aslan-23, Bərəkətli-95, Əlincə-84, Tərtər, Qiymətli 2-/17, Əkinçı-84, Əzəmətli-95, Nurlu-99, Qırmızı gül, Ruzi-84, Qobustan-99 və s. kimi bir sıra bərk (Triticum durum L.) və yumşaq (Triticum aestivum L.) buğda sortları yaradılmışdır.

Bir neçə min genotipi əhatə edən zəngin buğda genofondu yaradılmışdır;

Müasir avadanliqlarla təchiz edlmiş elmi laboratoriyalar yaradılmışdır;

Həm Azərbaycanda, həmçinin MDB, ABŞ, Kanada, Yaponiya, Cənubi Koreya, Avstraliya, İzrail və Avropa ölkələrinin aparıcı elmi mərkəzlərində müvəffəqiyyətlə çalışan elmi kadrlar hazırlanmışdır;

Bitki genetik resusrsları üzrə Milli proqram yaradılmış, biomüxtəlifliyin qorunub saxlanması və səmərəli istifadəsi strategiyası işlənilib hazırlanmış və Azərbaycanın bitki genbankı yaradılmışdır;

Müasir biologiyada, kənd təsərrüfatı və tibdə tədqiqatların bioetik problemləri öyrənilmiş və onların həlli yolları aydınlaşdırılmışdır.

Elmi əsərlərinin adları М.Г.Абуталыбов, И.М. Бунятов, Д.А.Алиев.  Влияние микроэлементов на урожай хлопчатника и люцерны. Труды Азербайджанского Государственного Университета (Серия Биологическая), 1951, Т.4, С.27-40.

Д.А.Алиев.

Влияние микроэлементов на развитие и урожайность пшеницы. Тезисы докладов научной конференции аспирантов Академии наук Азербайджанской ССР, Баку, 1953, С.86-91.

C.Ə.Əliyev. 

Mikroelementlərin buğdanın yatmasına təsiri. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının məruzələri, 1956, C.XII, N 12, Səh.999-104.

М.Г. Абуталыбов, Д.А.Алиев, Н.Д. Рзаев.

Влияние микроэлементов на углеводный и белковый обмен растений. Ученые записи Азербайджанского Государственного Университета, 1956, № 8, С.41-51.

C.Ə.Əliyev.

Mikroelementlərin buğdanın su rejiminə təsiri. Azərbaycan Dövlət Universitetinin əsərləri, 1957, N 12, S.80-91.

C.Ə.Əliyev.

Mikroelementlərin payızlıq buğda yarpaqlarında şəkərlərin dəyişməsinin dinamikasına təsiri. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının xəbərləri (Biologiya və kənd təsərrüfatı elmləri seriyası), 1958, N 5, S.15-25.

C.Ə.Əliyev.

Molibden,kobaltın və başqa mikroelementlərin buğdanın məhsuldarlığına təsiri.  Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının məruzələri, 1958, C.XIV, N 4, S.333-337.

C.Ə.Əliyev.

Molibden və kobaltın bitkilərdə oksidləşdirici və reduksiyaedici proseslərə təsiri. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının məruzələri, 1958, C.XIV, N 6, S.465- 469.

Д.А.Алиев.

Влияние микроэлементов на некоторые физиологические процессы и урожайность озимой пшеницы. Применение микроэлементов в сельском хозяйстве и медицине, Рига, 1959, С.335-339.

M.Q.Abutalıbov, C.Ə.Əliyev, R.Ə.Həsənov, M.Tahirbəyova.

Mikroelementlərin pambıq bitkisi yarpaqlarında fotosintezə təsiri. Azərbaycan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri (Biologiya elmləri seriyası) , 1959, N 5, S.35-42.

C.Ə.Əliyev.

Mikroelementlərin payızlıq buödanın boy və inkişafının dinamikasına təsiri. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının məruzələri, 1960, C.XVI, N2, S. 1211-1215.

Д.А.Алиев, М.Г.Абуталыбов.

Влияние микроэлементов на фотосинтез и углеводный обмен растений. Труды пятого Международного биохимического конгресса, Москва, 1961 г.: Рефераты секции сообщений, М., 1962, Т.2, С.87-88.

Д.А.Алиев.

Значение микроэлементов в метаболизме проводящих тканей растений. Микроэлементы в сельском хозяйстве и медицине, Киев, 1963, С.114-118.

Д.А.Алиев.

О влиянии микроэлементов на активность цитохромоксидазы в растениях. Доклады Академии наук СССР,1964, Т.156, № 1, С. 207-208.

Д.А.Алиев.

Фотосинтетическая деятельность и урожайность посевов баклажана в связи с применением удобрений. Агрохимия, 1968, № 10, С. 46-51.

Д.А.Алиев.

Превращение аскорбиновой кислоты в сортах пшеницы различной зимостойкости. Физиология  и биохимия культурных растений, 1970, Т. 2, Вып. 5, С.524-526.

Д.А.Алиев.

Фотосинтетическая деятельность, минеральное питание и продуктивность растений.  Баку: Элм, 1974, 335 с.

Д.А.Алиев, М.А.Абдуллаев.

Глобальный стронций-90 и цезий-137 в почвах Азербайджанской ССР. Экология, 1977, № 4, С.91-92.

Д.А.Алиев, Э.Г.Казибекова.

Об архитектонике и фотосинтетической функции высокоурожайной пшеницы. Физиология растений, 1977, Т. 24, № 5, С.962-968.

Д.А.Алиев, М.А.Абдуллаев, А.Т.Тагиев.

Распределение 90Sr и 137Cs в пахотных почвах сухих (субтропических) степей Малого Кавказа в пределах Азербайджанской ССР. Почвоведение, 1977, № 7, С.34-35.

Д.А.Алиев, Э.Г. Казибекова.

Структура фотосинтезирующей системы посевов пшеницы как условие использования энергии солнечной радиации. Вестник сельскохозяйственной  науки СССР, 1979, № 5, С.43-49.

А.А.Москаленко, С.Ю.Сулейманов, Н.Ю.Кузнецова, Ю.Е.Ерохин, Д.А.Алиев.

Спектральные характеристики и особенности состояния пигментов в светособирающем комплексе из хлоропластов пшеницы. Физиология растений, 1982, Т. 29, Вып. 4, С. 687-696.

А.А.Ясников, Д.А.Алиев, А.З.Мурадов, Н.В.Волкова, Н.П.Канивец, Л.И.Василенок, Л.С.Мушкетик, А.Н.Борисевич, П.С.Пелькис.

Роль пирофосфата в фотофосфорилировании в хлоропластах растений. Доклады Академии наук СССР, 1982, Т. 264, № 6, С. 1508-1510.

С.Ю.Сулейманов, А.А.Москаленко, Д.А.Алиев, Ю.Е.Ерохин.

Состав и спектральные характеристики хлорофилл-белковых комплексов, выделенных из мембран хлоропластов пшеницы методом электрофореза. Физиология растений, 1983, Т. 30, Вып. 3, С. 557-562.

Д.А.Алиев, М.А.Абдуллаев.

Стронций-90 и цезий-137 в почвенно-растительном покрове Азербайджана. М.: Наука, 1983, 101 с.

Д.А.Алиев, Т.Г.Мамедов, И.С.Ахмедов, Р.И.Халилов.

Быстрая биоэлектрическая реакция клеток листьев элодеи на УФ-излучение. Доклады Академии наук СССР, 1984, Т. 274, № 6, С.1491-1493.

Д.А.Алиев, В.Л.Цупрун, Н.М.Гулиев, Т.Г.Мамедов.

О четвертичной структуре карбоангидразы листьев двудольного растения Cicer arietinum. Доклады Академии  наук СССР, 1985

,

Т. 285, № 6, С. 1472-1475.

Д.А.Алиев, М.А.Абдуллаев.

Поведение 90Sr и 137 Сs в почвах и накопление их в растениях. Экология, 1985, № 2, С. 85-89.

Н.М.Гулиев, Т.Г.Мамедов, Д.А.Алиев.

Субъединичная структура карбоангидразы листьев нута. Доклады Академии наук СССР,1985, Т.280, № 6, С.1466-1468.

Д.А.Алиев, А.З.Мурадов, Т.Н.Юсифов, А.Ч.Мамедов, Г.В.Абилов.

Изучение структурной организации хлоропластной ДНК. I. Получение геномной библиотеки хлоропластной ДНК шпината. Известия Академии наук  Азербайджанской ССР (серия биологических наук), 1986, № 4, С.3-7.

А.З.Мурадов, Д.А.Алиев.

Конструирование промежуточных векторов для переноса и экспрессии чужеродных генов в высших растениях. Известия АН Азербайджанской ССР (серия биологических наук), 1986, № 3, С.101-108.

А.А.Асадов, И.С.Зулфугаров, С.Ю.Сулейманов, Д.А.Алиев.

Об организации пигментов в светособирающем комплексе и пигмент-белковом комплексе фотосистемы I хлоропластов шпината. Доклады Академии наук СССР, 1986

,

Т. 287, № 2, С. 444-447.

Д.А.Алиев, Н.И.Ахмедов, И.С.Ахмедов, О.О.Лялин.

Стимулирующее и ингибирующее действие СО2 на электрогенез плазмалеммы корневого волоска. Физиология растений, 1986, Т.33, № 6, С.1045-1049.

Д.А.Алиев, Н.М.Гулиев, Т.Г.Мамедов, В.Л.Цупрун.

Физико-химические свойства и четвертичная структура карбоангидразы листьев нута. Биохимия, 1986, Т. 51, Вып. 11, С. 1785-1794.

J.A.Aliev, N.M.Guliev, V.L.Tsuprun.

The quaternary structure of carbonic anhydrase from Cicer arietinum leaves. Abstracts of the 17th Meeting of the Federation of European Biochemical Societies (FEBS), West Berlin, 1986, P.277.

А.А.Асадов, И.С.Зулфугаров, Д.А.Алиев.

Выявление тонкой структуры спектров поглощения листьев ячменя. Биофизика, 1987, Т. XXXII, Вып. 1, С. 116-120.

А.А.Асадов, И.С.Зулфугаров, С.Ю.Сулейманов, Д. А. Алиев.

Исследование топографии пигмент-белковых комплексов в тилакоидной мембране хлоропластов. Доклады Академии наук СССР, 1987, Т. 294, № 3, С. 703-707

Д.А.Алиев, Э.Г.Казибекова, С.А.Сафаров, Г.А.Ахмедов, А.А.Джангиров.

Эффективность применения азотного удобрения с запрограммированным выделением питательных веществ из капсулированной гранулы. Доклады  ВАСХНИЛ, 1987, № 11, С.20-21.

С.Э.Разиев, Н.В.Низовская, Г.А.Хромова, Д.А.Алиев.

О первичных процессах фотосинтеза в проростках пшеницы разной продуктивности. Физиология растений, 1987, Т.34, вып.2, С.237-244.

M.A.Abdullaev, J.A.Aliev.

Longliving natural radionuclides in soil plants of the Azerbaijan SSR. Proceedings of the Sixth Tihany Symposium onRadiation Chemistry (eds. by P.Hedvig, L.Nyikos and  R.Schiller), Akademiai Kiado,  Budapest, 1987, V. 2, P. 725-728.

Д.А.Алиев,  И.В.Азизов, Э.Г.Казибекова.

Фотосинтетическая способность и развитие хлоропластов в онтогенезе пшеницы. Баку: Элм, 1988, 116 с.

Д.А.Алиев, Э.Г.Казибекова.

Значение фотосинтетических признаков в урожайности и использование их в селекции идеальной пшеницы. В кн.: Фотосинтез и продукционный процесс (Отв.ред. А.А.Ничипорович), М.: Наука, 1988, С.237-242.

Д.А.Алиев, Н.М.Гулиев.

Карбоангидраза растений. М.: Наука, 1990, 175 с.

И.В.Азизов, Д.А.Алиев, Н.М.Халилова.

Фотохимическая активность хлоропластов пшеницы и сорных растений при действии гербицида бромоксинила. Сельскохозяйственная биология (Серия биология растений), 1991, № 3, С. 159-164.

Д.А. Алиев, Т.Д.Гюлалиев, Р.М.Алексахин.

Распределение 90Sr и 137Cs в почвах Азербайджана и накопление этих радионуклидов сельскохозяйственными растениями. Агрохимия, 1991, № 11, С. 89-95.

Д.А.Алиев, С.Ю.Сулейманов, И.М.Гусейнова, А.А.Асадов, М.А.Исмайлов.

Действие специфических ингибиторов трансляции на полипептидный состав и спектральные свойства хлоропластов пшеницы.  Биохимия, 1992,Т. 57, Вып. 5, С. 679-686.

Д.А.Алиев, Р.У.Махмудов.

Белковый комплекс зерна пшеницы. Баку: Элм, 1992, 126 с.

Д.А.Алиев, Т.Д.Гюлалиев, Р.М.Алексахин.

Распределение в почвах и содержание в растениях 238U и 232Th и влияние удобрений на накопление этих радионуклидов в урожае сельскохозяйственных культур в условиях Азербайджана. Агрохимия, 1992, № 1, С. 84-90.

Н.М.Гулиев, Ш.М.Байрамов, Д.А.Алиев.

Функциональная организация карбоангидразы высших растений. Физиология растений, 1992, Т. 39, Вып. 4, С. 815-824.

A.A.Asadov, N.A.Fataliev, I.S.Zulfugarov, J.A.Aliev.

Spectral characteristics and orientation of native forms of pigments in chloroplasts of barley seedlings under intermittent and continuous irradiation. Photosynthetica, 1992, V. 26, № 3, P. 381-387.

J.A.Aliev, S.Yu.Suleimanov, I.M.Guseinova, M.A.Ismailov, A.A.Asadov.

Effect of specific translation inhibitors on polypeptide composition and spectral characteristics of wheat thylakoid membranes. Photosynthetica, 1993, V. 29, № 3, P. 361-367.

Ш.М.Захрабекова, В.А.Аджалов, Т.Г.Карагезов, Д.А.Алиев.

Конструирование химерного гена Кmr и его экспрессия в трансформированных растениях табака. Доклады Российской Академии наук, 1994, Т. 337, № 4,  С. 532-534.

А.А.Aсадов, Н.В.Котлярова, И.С.Зулфугаров, Д.А.Алиев.

Спектральные характеристики и ориентация нативных форм пигментов в хлоропластах проростков ячменя при непрерывном и прерывистом освещении. Биофизика, 1995, Т. 40, Вып. 2, С. 245-251.

J.A.Aliev, E.G.Kazibekova.

Peculiarities of highly productive wheat photosynthesis and usage of photosynthetic signs in selection. Proceedings of the Xth International Congress on Photosynthesis, Montpellier (France), 1995. In: “Photosynthesis: from Light to Biosphere” (ed. by P. Mathis), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, 1995, V.5, Pp.659-662.

Д.А.Алиев, З.И. Акперов.

Фотосинтез и урожай сои. Москва-Баку: Родник, 1995, 126 с.

J.A.Aliev, N.M.Guliev, S.Kh.Kerimov, R.B.Hidayatov. 

Photosynthetic enzymes of wheat genotypes differing in productivity. Photosynthetica, 1996, V. 32, № 1, P. 77-85.

S.I.Allakhverdiev, Ya.M.Feyziev, A.Ahmed, H.Hayashi, J.A.Aliev, V.V.Klimov, N.Murata, R.Carpentier.

Stabilization of oxygen evolution and primary electron transport reactions in photosystem II against heat stress with glycinebetaine and sucrose. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 1996, № 34, P. 149-157.

Д.А.Алиев, С.Х.Керимов, Н.М.Гулиев, А.А.Ахмедов.

Особенности метаболизма углерода у генотипов пшеницы, контрастных по фотосинтетическим признакам.Физиология растений , 1996, Т. 43, № 1, С. 49-56.

Д.А.Алиев, С.Х.Керимов, А.А.Джангиров, А.А.Ахмедов.

Транспорт и распределение 14С-ассимилятов у генотипов пшеницы, различных по фотосинтетическим признакам и урожайности.Физиология растений, 1996, Т. 43, № 1, С. 57-61.

Д.А.Алиев, М.А.Абдуллаев.

Искусственные и естественные радионуклиды в почвенно-растительном покрове Азербайджана. М.: Россельхозакадемия, 1996, 159 с.

J.A. Aliev, S.M. Zakhrabekova, T. Karagezov, V.A. Ajalov.

Construction of vectors for npt-II gene transfer into tobacco and the effects of different antibiotics on morphogenesis. Turkish Journal of Botany, 1997, V. 21, № 5, P. 269-274.

J.A.Aliev, M.A.Ismailov, I.S.Zulfugarov.

Application of fluorescence kinetics for screening tolerant cultivars in wheat plants. Proceedings of the 9th International Wheat Genetics Symposium, Saskatоon (Canada), 1998, P.5-7.

I.S.Zulfugarov, M.A.Ismailov, J.A.Aliev.

Effects of high temperature and salt stress on photosynthetic membranes in wheat plants. Proceedings of the 9th International Wheat Genetics Symposium, Saskatoоn (Canada), 1998, P.117-119.

I.A.Shahmuradov, N.Sh. Mustafayev, J.A. Aliev.

Some possible elements of transcription regulation of rice chloroplast encoded genes. Proceedings of the First International Conference on Bioinformatics of Genome Regulation and Structure, Novosibirsk (Russia), 1998, V.2, P.438-441.

М.А.Абдуллаев, Д.А.Алиев.

Миграция искусственных и естественных радионуклидов в системе почва-растение. Баку: Элм, 1998, 240 с.

D.A.Aliev, Z.I.Akperov.

Fotosinteza si recolta de soia. Chisinau: Stiinta, 1998, 128 Pp.

J.A. Aliev.

Importance of photosynthesis of various organs in protein synthesis in grain of wheat genotypes under water stress. Proceedings of the XIth International Congress on Photosynthesis, Budapest (Hungary), 1998. In: “Photosynthesis: Mechanisms and Effects”(ed. by G.Garab), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London,1998, V.5,  Pp. 3829-3832.

M.A.Ismailov, I.S.Zulfugarov, Ya.M.Feyziev, J.A.Aliev.

The effect of water deficit on wheat thylakoid membranes. Proceedings of the XIth International Congress on Photosynthesis, Budapest (Hungary), 1998. In: “Photosynthesis: Mechanisms and Effects” (ed. by G.Garab), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, 1998, Vol.IV, Pp. 2573-2576

.

A.Ch.Mamedov, I.A.Shahmuradov, Z.J.Suleymanova, J.A.Aliev.

Some peculiarities of Cicer Arietinum chloroplast genome. Proceedings of the XIth International Congress on Photosynthesis, Budapest (Hungary), 1998. In: “Photosynthesis: Mechanisms and Effects” (ed. by G.Garab), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, 1998, Vol.IV, Pp. 3039-3042

.

S.Yu.Suleimanov, I.M.Guseinova, S.N.Novruzova, J.A.Aliev.

Assembly of functional components of chloroplast thylakoid membranes in intermittent light. Proceedings of the XIth International Congress on Photosynthesis, Budapest (Hungary), 1998, In: “Photosynthesis: Mechanisms and Effects” (ed. by G.Garab), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston,London,1998, Vol.IV, Pp. 3171-3174.

J.A.Aliev, I.A.Shahmuradov, A.H.Hajiev.

Chloroplast Comparative Genomics: Putative Transcription Regulatory Elements.Cambridge Healthtech Institute’s Second Annual “Integrated Bioinformatics”, High-Throughput Interpretation of Genes and Proteins, Zurich (Switzerland), 2000.

I.M.Guseinova, S.Yu. Suleimanov, I.S.Zulfugarov, J.A. Aliev. 

Assembly of the light-harvesting complexes during plastid development. Journal of Fluorescence, 2000, V. 10, No. 3, P. 255-259.

Д.А.Алиев, И.М.Гусейнова, С.Ю.Сулейманов, И.С.Зулфугаров.

Светоиндуцированный         биогенез хлорофилл-белковых комплексов в развивающихся тилакоидах пшеницы. Биохимия, 2001, Т.66, вып. 5, С. 610-616.

J. Aliev, P. Gandilian, P. Naskidashvili,  A. Morgunov.

Caucasian Wheat Pool. In: The World Wheat Book: A History of Wheat Beading (eds. by A.P.Bonjean and W.J.Angus), Londres-Paris-New York, 2001, Pp. 830-849.

J.A.Aliev.

Physiological bases of wheat breeding tolerant to water stress. Proceedings of the 6th International Wheat Conference, Budapest, Hungary, 2000. In: “Wheat in a Global Environment” (eds. by Z. Bedo and L.Lang), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, 2001, V.9, Pp. 693-698.

J.A.Aliyev.

Diversity of photosynthetic activity of wheat genotypes and breeding of high-yield varieties tolerant to water stress. Proceedings of 12th International Congress on Photosynthesis, Brisbane, Australia, 2001. www.publish.csiro.au/ps2001, S28-006.

I.M.Guseinova, S.Yu.  Suleimanov, J.A. Aliev.

Regulation of chlorophyll-protein complexes formation and assembly in wheat thylakoid membrane. Journal of Biochemistry and Molecular Biology, 2001, V.34, P.496-501.

Н.М.Гулиев, Г.Г. Бабаев, Ш.М. Байрамов, Д.А. Алиев.

Очистка, свойства и локализация двух форм карбоангидразы листьев Amaranthus cruentus. Физиология растений, 2003, Т.50, №2, С.1-8.

S.I.Allakhverdiev, H.Hayashi, Y.Nishiyama, A.G.Ivanov, J.A.Aliyev, V.V.Klimov, N.Murata, R.Carpentier.

Glycinebetaine protects the D1/D2/Cyt559 complex of photosystem II against photo-induced and heat–induced inactivation

.

J. of Plant Physiology, 2003, V.150, No1, P.41-49.

I.A. Shahmuradov, Y.Yu. Akberova, V.V. Solovyev, J.A.Aliyev.

Abundance of plastid DNA insertions in nuclear genomes of rice and arabidopsis. Plant Molecular Biology, 2003, V.52, P.923-934.

И.М.Гусейнова, С.Ю.Сулейманов, Д.А. Алиев.

Сборка пигмент-белковых комплексов в каротиноид-дефицитных мембранах пластид из проростков пшеницы, обработанных норфлуразоном. Биохимия, 2004, Т.69. вып. 6, С. 801-808.

J.A.Aliyev.  

CO2 assimilation, architectonics and productivity of wheat genotypes in sowing. Proceedings of the 13th International Congress of Photosynthesis, Montreal, Canada, 2004. In: “Photosynthesis: Fundamental Aspects to Global Perspectives” (eds. by A. van der Est and D.Bruce), Alliance Communications Group, Kansas, 2004, V.2, Pp. 1047-1048.

N.M. Guliyev, E.B. Abdullayeva, Sh.M. Bayramov, J. A. Aliyev.

Induction of C4-photosynthesis enzymes in C3-plants. Proceedings of the 13th International Congress of Photosynthesis, Montreal, Canada, 2004. Photosynthesis: Fundamental Aspects to Global Perspectives (eds. by A.van der Est and D.Bruce), Alliance Communications Group, Lawrence, Kansas, 2004, V.2, Pp.616-618.

M.A. Ismailov, J.A. Aliyev.

Effects of water stress on photochemistry and on the thermotolerance of Photosystem II in wheat plants. Proceedings of the 13th International Congress of Photosynthesis, Montreal, Canada, 2004.In: Photosynthesis: Fundamental Aspects to Global Perspectives (eds. by A.van der Est and D.Bruce), Alliance Communications Group, Lawrence, Kansas, 2004, V.2, Pp.631-632.

S.Y. Suleymanov, I.M. Guseynova. J.A.Aliyev.

Effect of water deficit on the thylakoid membrane of two wheat cultivars. Proceedings of the 13th International Congress of Photosynthesis, Montreal, Canada, 2004. In: Photosynthesis: Fundamental Aspects to Global Perspectives (eds. by A.van der Est and D.Bruce), Alliance Communications Group, Lawrence, Kansas, 2004, V.2, Pp.959-961.

I.M. Guseinova, S.Y. Suleimanov, J.A.Aliyev.

The effect of noflurazon on protein composition and chlorophyll organization in pigment-protein complex of photosystem II. Photosynthesis Research, 2005, V.84, No 1-3, P.71-76.

И.М.Гусейнова, С.Ю.Сулейманов, Д.А.Алиев.

Белковый состав и нативное состояние пигментов тилакоидных мембран генотипов пшеницы различной толерантности к водному стрессу. Биохимия, 2006, T.71, вып.2, С.223-228 .

Д.А.Алиев.

Селекция пшеницы в Азербайджане. Известия НАН  Азербайджана (Серия биологическая), 2006, № 3-4,С.3-32.

I.M.Huseynova, S.Y. Suleymanov, J.A.Aliyev.

Structural-functional state of thylakoid membranes of wheat genotypes under water stress.  Biochimica et Biophysica Acta-Bioenergetics (BBA), 2007, V.1767, Is. 6, P.869-875.

J.A.Aliyev.

The intensity of CO2 assimilation, photorespiration and productivity of wheat genotypes Ttriticum L.  Abstracts of the 14th International Congress of Photosynthesis, Glasgow, Scotland, 2007. In: Photosynthesis Research, 2007, V.91, Nos.2-3, P.278.

C.Ə.Əıiyev, Z.İ.Əkbərov, A.T. Məmmədov.

Bioloji müxtəliflık. Bakı:Elm, 2008, 232 s.

И.М.Гусейнова, С.Ю.Сулейманов, С.М.Рустамова, Д.А. Алиев.

Засухо-индуцированные изменения в фотосинтетических мембранах различных генотипов пшеницы Triticum aestivum L. Биохимия, 2009, Т. 74, вып. 8, C. 1109 – 1116.

И.М.Гусейнова, С.Ю.Сулейманов, Д.А. Алиев.

Регуляция синтеза и сборки пигмент-билковых комплексов пшеницы. Москва: Наука, 2009, 172 с.

С.Ю.Сулейманов, И.М.Гусейнова, Д.А. Алиев.

Структурно-молекулярная организация  пигмент-белковых комплексов высших растений. Баку: Элм, 2009, 179 c.

И.М.Гусейнова, А.Ч.Мамедов, Н. Ф.Султанова, Д. А. Алиев.

Молекулярное определение ДНК-содержащих вирусов, вызывающих болезни овощей в Азербайджане. Доклады НАН Азербайджана, 2009, Т. LXV, № 6, С.106-114. 

J.A.Aliyev.

Photosynthesis, photorespiration and productivity of wheat and soybean genotypes

. Proceedings of the National Academy of the Sciences of the Republic of Azerbaijan (Biological Sciences),

2010, V. 65, N 5-6, P.7-48.

G.Sh.Balakishiyeva, M. Gurbanov, A.Ch.Mammadov, Sh.M. Bayramov, J. A. Aliyev and X.Foissac. 

Detection of ‘Candidatus Phytoplasma brasiliense’ in a new geographic region and existence of two genetically distinct populations. European Journal of Plant Pathology, 2011, V.130, P. 457-462.

G.Sh.Balakishiyeva,  M.Gurbanov, A.Ch.Mammadov, S.M. Bayramov, J.A. Aliyev & X. Foissac. 

Detection of ‘Candidatus Phytoplasma brasiliense’ in a new geographic region and existence of two genetically distinct dnaK genotypes. In: Second International conference of the International Phytoplasmologists Working Group. Neustadt an der weinstrasse, Rheinland-Plaftz, Germany: Bulletin of Insectology, 2011, 64 (Supplement), P. 61-62.

J.A.Aliyev.

Photosynthesis, photorespiration and productivity of wheat and soybean genotypes. Abstracts of the International Conference “Photosynthesis Research for Sustainability”, Baku, Azerbaijan, 2011,  P.33

.

I.M.Huseynova, J.A. Aliyev.

Evaluation of free radicals and antioxidant properties of virus infected food crops in Azerbaijan. Journal of Life Sciences, 2012, V. 6, P. 1307-1316.

I.M.Huseynova, S.M. Rustamova,  S. Y. Suleymanov,  J.A. Aliyev.

Biochemical and molecular aspects of drought tolerance in wheat Triticum L. genotypes. M. Ashraf et al. (eds.), Crop Production for Agricultural Improvement, 2012, Springer, Part 2, Pр. 443-476.

I.M. Huseynova, J.A.  Aliyev.

Important Viral Diseases of Major Food Crops in Azerbaijan: Molecular Detection and Identification. 11th International Conference Functional Foods and Chronic Inflammation: Science and Practical Application, August 21-23, 2012, University of San Diego, California, USA, Vol. II, P. 36-38.

J.A.Aliyev.

Physiological and molecular bases of drought tolerance in wheat (Triticum L.) genotypes. In: Drought: New Research (Diego F. Neves and Joao D. Sanz, eds.), Nova Science Publishers, 2012, Рp.47-96.

J.A. Aliyev.

Photosynthesis, photorespiration and productivity of wheat and soybean genotypes. Physiologia Plantarum, 2012, V.145, Issue 3, P.369-383.

J.A.  Aliyev.

Peculiarities of CO2 exchange in soybean genotypes contrasting in grain yield. Advances in Biological Chemistry, 2012, V.2, N 3, P.315-322.

И.М.Гусейнова, Н.Ф.Султанова, А.Ч.Маммадов, Д.А. Алиев.

Вирусные заболевания, поражающие овощные культуры в Азербайджане. Баку:Элм, 2012, 120 с.

H.G.Babayev, Sh. M.Bayramov, U. A.Mehvaliyeva, M. N.Aliyeva, N. M. Guliyev, I. M. Huseynova and J. A. Aliyev.

Activities of C4-photosynthetic enzymes in different wheat genotypes under continuous soil drought conditions. Journal of Biochemistry Research, 2013, V.1, P.7-16.

J.A.  Aliyev.

Peculiarities of photosynthesis of wheat genotypes contrast in grain yield and their use in breeding programs. In: Crop yields: production, management practices and impact of climate change (eds. by Huang L. and Zhao Q.).2013, Chapter I, Nova Science Publishers, New York, Pp.1 – 59.

I.M. Huseynova, F.B.Guliyeva, S.M.Rustamova, J.A.Aliyev.

PCR-based molecular markers linked to the leaf rust resistance gene Lr19 in different bread wheat cultivars.  Advances in Biological Chemistry, 2013, V.3 N 1, P. 153-158.

I.M.Huseynova, J.A.Aliyev.

The prospects of the establishment and development of bioethics science in Azerbaijan. US-China Education Review B, 2013, V.3, N 7, P.529-537.

I.M.Huseynova, D.R.Aliyeva, J.A. Aliyev.

Plant responses to stresses: role the ascorbate peroxidase in the antioxidant protection. In: “Peroxidases: Biochamical charcateristics, functions and potential applications (eds. by Lucas Bogaert and Noah Coppens)”, 2013, Chapter VI, Nova Science Publishers, New York, Pp. 141-158.

J.A.Aliyev

. Photosynthesis, photorespiration and productivity of wheat genotypes (Triticum L.). Proceedings of the 15th International Congress on Photosynthesis. Beijing, China, 2011. In: Photosynthesis Research for Food, Fuel and Future (eds. by Tingyun Kuang, Congming Lu and Lixin Zhang), 2013, Springer, Pp. 697- 701.

S.Y.Suleymanov, K.H.Bayramova, S.M.Rustamova, E.H.Maharramova, I.M. Huseynova.

Antioxidant enzymes and functional state of PS II in plants grown under various radium (226Ra) concentrations. Proceedings of the 15th International Congress on Photosynthesis. Beijing, China, 2011. In: Photosynthesis Research for Food, Fuel and Future (eds. by Tingyun Kuang, Congming Lu and Lixin Zhang), 2013, Springer, Pp. 560- 563 (chapter on invitation).

I.Grigoras, A.I. del Cueto Ginzo, D.P.Martin, A.Varsani, J.Romero, A.Ch.Mammadov, I.M.Huseynova, J.A.Aliyev, A.Kheyr Pour, H.Huss, H.Ziebell, T.Timchenko, H.-J. Vetten and B. Gronenborn.

Genome complexity and evidence of recombination and reassortment in Nanoviruses from Europe. J. of General Virology, 2014, v.95, p.1178-1191.

I.M.Huseynova, D.R.Aliyeva, J.A. Aliyev.

Subcellular localization and responses of superoxide dismutase isoforms in local wheat varieties subjected to continuous soil drought. Plant Physiology and Biochemistry, 2014 (in press).

I.M.Huseynova, N.F.Sultanova, A. Ch.Mamedov, S.Y.Suleymanov, J.A. Aliyev.

Biotic stress and crop improvement.In: Improvement of Crops in the Era of Climatic Changes (Ahmad P., Wani M.R., Azooz M.M., Tran L.-S.P., eds.), Springer, 2014,V. 2 ( in press, chapter on invitation).

I.M.Huseynova, N.F.Sultanova, J.A. Aliyev.

Histochemical visualization of ROS and antioxidant response to viral infections of vegetable crops grown in Azerbaijan. Plant Physiology and Biochemistry, 2014 (in press).I.M.Huseynova & J.A. Aliyev. Genotypic variation for drought tolerance in wheat plants. In: Improvement of Crops in the Era of Climatic Changes (Ahmad P., Wani M.R., Azooz M.M., Tran L.-S.P., eds.), Springer, 2014,V. 2 ( in press, chapter on invitation). 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1. Rusiya Kənd Təsərrüfatı Elmləri Akademiyasının xarici üzvü (1995);

2. Ukrayna Aqrar Elmləri Akademiyasının xarici üzvü (1996);

3. Belarus Respublikası Aqrar Elmləri Akademiyasının xarıcı üzvü (1996);

4. Fotosintez Tədqiqatları üzrə Beynəlxalq cəmiyyətin üzvü (1995);

5. Avropa Bitki biologiası cəmiyyətinin (FESPB) Azərbaycan üzrə təmsilçisi (2005);

6. Avropa Biokimyaçılar Сəmiyyəti Federasiyasının nümayəndəsi (FEBS) (1995);

7. Amerika bitki biologiası cəmiyyətinin üzvü (1994);

8. Yaponiya Bitki Fizioloqları cəmiyyətinin (1997);

9. Hüceyrə stresi üzrə Beynəlxalq cəmiyyətin üzvü (1998);

10. YUNESKO yanında “Bioetika, elmi biliklərin və texnologiyanın etikası” üzrə Milli Komitənin səlahiyyətli nümayəndəsi (1999);

11. Azərbaycan Biokimyaçılar və Molekulyar Bioloqlar Cəmiyətinin sədri (1999);

12. Azərbaycan Bitki fizioloqları Cəmiyətinin üzvü (2000);

13. Respublika Elmi Tədqiqatların Təşkili və Əlaqələndirilməsi Şurasının biologiya elmləri üzrə problem şurasının sədri;

14. “AMEA-nın Xəbərləri” (biologiya və tibb elmləri) jurnalının baş redaktoru;

15. “AMEA-nın Məruzələri” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü;

16. “«Bioinformatics and comparative genomics»” jurnalının (ABŞ) redaksiya heyətinin fəxri üzvü;

17. Avstraliyada nəşr olunan «Computational Biology and Bioinformatics» jurnalının redaksiya heyətinin üzvü;

18. AMEA Botanika İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən Müdafiə Şurasının üzvü;

19. AMEA otanika İnstitutunun Elmi Şurasının üzvü.

Pedaqoji fəaliyyəti 45 ildən artıq 
Digər fəaliyyəti Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin (Parlamentin) üzvü (1995, 2000, 2005 və 2010-cu illər). 
Təltif və mükafatları 1. “1941-1945-ci il Böyük Vətən müharibəsində fədadkar əməyə görə” ( 1946);

2. “Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeni (1972, 1986);

3. Əməkdar Elm Xadimi (1982);

4. “İstiqlal” ordeni (1998);

5. Gürcüstan Respublikasının “Şərəf ordeni” (2003);

6. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fəxri Diplomu (2008);

7. Azərbaycan Respublikasının «Şərəf «ordeni (2013);

8. AMEA-nın Həsən bəy Zərdabi mükafatı (2014).