Qarayev Siyavuş Fərhad oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Samux ş.
Təvəllüdü 30.04.1942
Vəfat etdiyi tarix 01.01.2015
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

02.00.03

Üzvi kimya

Tərkibində xlor olan bəzi asetilen spirtləri və onların üzvi və element-üzvi törəmələrinin sintezi və çevrilmələri sahəsində tədqiqatlar

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

02.00.03

Üzvi kimya

Propargil və homopropargil sistemlərinin kimyası
Müxbir üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

 

2001

Üzvi kimya
Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

 

2007

Neft kimyası
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 531
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 312
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 215
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 70
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı

 

25

1
Əsas elmi nailiyyətləri Doymamış heterefunksional birləşmələrin alınma üsullarının işlənməsi, quruluşunun öyrənilməsi, kimyəvi davranış qanunauyğunluqlarının və praktiki cəhətdən dəyərli xassələrinin aşkar olunmasına qeyri ənənəvi yanaşmanı özündə əks etdirən perspektiv istiqamət inkişaf etdirilmişdir. Bu birləşmələrin əsasında yeni metalların korroziyasının inhibitorları, xüsusi yanacaqlara qatılan enerjitutumlu əlavələr, flotoqeagentlər, dərman preparatları, kənd təsərrüfatı bitkilərinin stimulyatorları alınmışdır. Əvəzlənmiş alkinlərin katalik çevrilmələrinin, molekuldaxili qruplaşmaların yeni qanunauyğunluqları tapılmış, molekuldaxili siklləşmənin yeni, özünəməxsus reaksiyaları kəşf edilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1. Пропалгильные соединения в синтезе карбо-и гетероциклов. Успехи химии, 1984, т.43, в.5, с. 853-879.

2. Способ получения 2-метил-2-пропаргил-1,4-диоксанов Авт.свид. СССР № 1617901 (1990).

3. Химия гетероатомных пропалгильных соединений. Изд. "Химия". Москва, 1993,150 с.

4. Способ получения простых пропаргиловых эфиров. Патент РФ №2056401 (1996). Бюлл. №8.

5. Йодалкоксилирование циксогексена аллиловым и пропаргиловым спиртами. Ж. орг. хим., 2001, т. 37, в. 4, с. 634.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının və Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyasının akademiki, Nyu-York Elmlər Akademiyasının, Beynəlxalq Mühəndislik Akademiyasının, 

Rusiya Təbiət Elmləri Akademiyasının və Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının həqiqi üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının "Üzvi və bioloji kimya" kafedrasının müdiri
Digər fəaliyyəti "Azərbaycan ali texniki məktəblərinin xəbərləri" elmi jurnalın baş redaktoru,

"Vışka" qəzetinin redaksiya heyətinin üzvü

Təltif və mükafatları Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Elm Xadimi – 2000,

Azərbaycan Respublikasının "Şöhrət" ordeni – 2012