Əliyev Maqsud İsfəndiyar oğlu

Anadan olduğu yer Gürcüstan Respublikası, Tbilisi şəhəri 
Təvəllüdü 27.08.1924 
Vəfat etdiyi tarix 23.12.2016
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti , fizika fakültəsi
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Akademik
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı
 
“Yod aşqarlarının selenin fiziki xassələrinə təsiri”

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 


01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

“Leqire olunmuş yarımkeçiricilərin istilikkeçirməsi”

Müxbir üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı


1969,

fizika
Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı


1980,

fizika
 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 400 
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 140 
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 30 
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı


35

7

Əsas elmi nailiyyətləri Tədqiqatların əsas elmi istiqaməti yarımkeçiricilərdə (Se, Si, Ge, A3 B 5 birləşmələri, onların bərk məhlulları, InSb-NiSb tipli yarımkeçirici-metal evtektikaları, mürəkkəb yarımkeçiricilər) kinetik hadisələrin tədqiqidir. Əsas elmi nailiyyətlər istilikkeçirmə, elektrik, termoelektrik, qalvonomaqnit, optik və s. xassələrin, yarımkeçiricilərin elektron enerji spektri, elektron və fononların səpilmə mexanizmlərinin, həmçinin güclü kvantlayıcı maqnit sahələrində tədqiqindən alınan nəticələr olmuşdur.

Fizika problemlərinin qeyri-səlis çoxluqlar və qeyri-səlis məntiq nəzəriyyələri ilə tədqiqində mühüm nəticələr alınmışdır.

Elmi əsərlərinin adları 1. О влиянии йода на электропроводность селена // Труды Института физики и математики АН Азерб.ССР.- 1956,т.8.- С.3-28.

2. О влиянии йода на теплопроводность селена // Докл.АН СССР,1957.-т.114,№5.-С. 995-996.-Совместно с Г.Б.Абдуллаевым.

3. Край оптического поглошения твердых раствора InGa1-xSb // ФТП, 1971.-т.5.-№7.- С.1293-1294- Совместно с Н.М.Гасанлы, В.К.Субашиевым.

4.Free carrier absorbption in GaxIn1-xAs // Phys.Stat.Solidi(b),1987.-v.140.-p.K83-K86.-Co-authors Kh.A.Khalilov, G.B.Ibragimov.

5.Features of electron and phonon processes in GaSb-FeGa1,3 eutectics // Journal Applied Physics,2003.-v.36.-p.2627-2633.Co authors A.A. Khalilova, D.H.Arasly,R. N.Rahimov, M.Tanoglu, L.Ozyuzer.

6. "Флуктуации с точки зрения теории нечетких множеств Заде". Искусственный интеллект и принятие решений 2009.№2.с.-70-75. М.И. Алиев, И.М. Алиев, Э.А. Исаева.

7. "Теория вероятностей и теория нечетких множеств Л. Заде: различия и сходство". // Искусственный интеллект и принятие решений 2012.№3.с.-19-25. М.И. Алиев, Э.А. Исаева, И.М. Алиев.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1. Beynəlxalq Ekoenergetika Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü;

2.  Nyu-York Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü;

3.  “İntellektual inkişaf problemləri” Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti 1950-1954 – Azərbaycan Politexnik İnstitutunun Fizika kafedrasının assistenti, baş müəllimi;
1954-1957 – M.Əzizbəyov ad. Azərb. Neft-Kimya İnstitutunun Fizika kafedrasının baş müəllimi;
1957-1961 – S.M.Kirov ad. Azərb. Dövlət Universiteti, baş müəllim, dosent
Digər fəaliyyəti Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsi üzrə Akademik-katibin müavini;

Respublika Elmi Tədqiqatların Təşkili və Əlaqələndirilməsi şurasının sədri;

AMEA Xəbərlər. Fizika və Astronomiya. Baş redaktor. 
Təltif və mükafatları 1. SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət Heyətinin Fərmanı ilə “Almaniya üzərində Qələbə” medalı – 1946; 

2.Böyük Vətən Müharibəsinin 30 illiyi münasibətilə "Almaniya üzərində qələbə" medalı -1975;

3. Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin "Fəxri Fərmanı"- 1984;

4."Vətən müharibəsi" ordeni -1985;

5."Xalqlar dostluğu" ordeni -1986;

6. Azərbaycan Respublikası Əməkdar Elm Xadimi -1989;

7.Akademik Y.Məmmədəliyev adına mükafat və medal- 1994;

8. AMEA –nın Fəxri fərmanı - 1999;

9.  “Sülhün səfiri” Beynəlxalq diplomu -2003;

10. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə “Şöhrət” ordeni2004
Sonuncu iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutu, AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 33
Sonuncu vəzifəsi Baş elmi işçi