Allahverdiyev Calal Eyvaz oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan  Respublikası, Şuşa şəhəri 
Təvəllüdü 17.09.1929
Vəfat etdiyi tarix 19.01.2017
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti, riyaziyyat fakültəsi
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat  elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


01.01.01

Funksional analiz

“Öz-özünə qoşma olmayan bəzi tənliklər sinfinin məxsusi və  qoşma funksiyalar sisteminin tamlığı haqqında”   
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


01.01.01

Funksional analiz

“Spektral parametrdən rasional asılı öz-özünə qoşma olmayan  operatorların məxsusi qiymətlərinin və  məxsusi elementləri haqqında ”   
Müxbir üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

 

1972, 

“Funksional  analiz”

Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

 

2001, 

“Funksional  analiz”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 130
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı  
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı


32

Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə bir sinif  öz-özünə qoşma olmayan və spektral parametrdən  polinomial və ya rasional asılı olan operatorlar üçün məxsusi elementlər sisteminin və məxsusi elementlər sisteminin bir hissəsinin tamlığını araşdırmış, tamlıq və bazislik haqqında teoremlər isbat etmişdir; xətti operatorların sonlu ölçülü operatorlarla ən yaxşı yaxınlaşması anlayışını vermiş, onun  dəqiq ifadəsini tapmışdır və bunu tamam kəsilməz operatorların rezolventalarının qiymətləndirilməsinə tətbiq etmişdir; xətti fəzalarda elementlər sisteminin çoxqat tamlığı anlayışını  vermiş  və  buna dair  əsaslı teoremlər isbat etmişdir.  Banax və Hilbert fəzalarında spektral parametrdən rasional asılı olan operatorlar üçün məxsusi və qoşma elementlər sisteminin tamlığı, bazisliyi haqqında yeni tip teoremlər isbat etmişdir; Operatorların qapana bilməsi, məhdudluğu, tamam kəsilməz olması üçün (multiplikator terminləri ilə) zəruri və kafi şərtlər tapmışdır; Operatorların məxsusi ədədlərinin  təqribi hesablanmasına aid  mühüm  nəticələr almışdır; Banax fəzasında optimal biortoqonal sistemlər anlayışını vermişdir. Bundan əlavə Banax fəzalarında kəsilməz operatorlar sinfi ilə  tamam kəsilməz operatorlar sinfi arasında yeni abstrakt xətti operatorlar sinfi olduğunu müəyyən etmiş və  onu əsaslı araşdırmışdır. Bu sinfə daxil olan operatorlar üçün operatorların baş ədədləri və baş elementləri anlayışlarını vermiş, baş ədədlər sisteminin öz-özünə qoşma tamam kəsilməz operatorların məxsusi ədədlərinin malik olduğu məlum “mini-maks”  xassəsinə malik olduğunu isbat etmişdir.  
Elmi əsərlərinin adları

1. Аллахвердиев Дж.Э. О скорости приближения вполне непрерывных операторов конечномерными операторами. Ученые записки АГУ, №2, 1957

2. Аллахвердиев Дж.Э. О полноте системы собственных и присоединенных элементов одного класса несамосопряженных операторов. Ученые записки АГУ, №7, 1957

3. Аллахвердиев Дж.Э. О полноте системы собственных и присоединенных элементов одного класса несамосопряженных операторов. ДАН СССР, т.160, №3, 1965 г

4. Аллахвердиев Дж.Э. О полноте системы собственных и присоединенных элементов одного класса несамосопряженных операторов, зависящих от параметра. ДАН СССР, т.160, №6, 1965 г.

5. Аллахвердиев Дж.Э. О многократных полных системах и несамосопряженных операторах, зависящих от параметра. ДАН СССР, т.166, №1, с.3.

6. Аллахвердиев Дж.Э. О несамосопряжен-ных операторах , рационально зависящих от спектрального параметра. ДАН СССР, т.186, №4, 1969 г

7. Аллахвердиев Дж.Э. Теорема полноты системы собственных и присоединенных элементов рациональных операторных пучков в банаховом пространстве. Функциональный анализ и его приложение. Т.8, вып.4, 1974 г.

8. Аллахвердиев Дж.Э. О задаче оптимального управления в гильбертовом пространстве. Дифференциальное уравнение.№12,1977.

9. Аллахвердиев Дж.Э. О сходимости кратных разложений по собственным элементам некоторой двухпараметрической системы операторов. ДАН АзССР, т.35, №6, 1979 г.

10. Аллахвердиев Дж.Э. О полноте системы собственных элементов многопараметрической системы операторов. ДАН АзССР, т.38, №10, 1982 г.

11. Аллахвердиев Дж.Э., Джабарзаде Р. О кратной полноте собственных векторов некоторой несамосопряженной двухпараметрической системы операторов. ДАН СССР т.40, №5,1984.

12. Аллахвердиев Дж.Э. Необходимые и достаточные условия непрерывности и замыкаемости линейных операторов. ДАН СССР т.278, №6,1984.

13. Многопараметрическая система операторов, нелинейно зависящих от спектрального параметра. ДАН СССР т.229, №6,стр.1289-1291, 1988. + Джабарзаде Р

14. Аллахвердиев Дж.Э., Джабарзаде Р. О спектре многопараметрической системы и спектральная теорема. ДАН СССР т.300, №1,1988 .

15. Аллахвердиев Дж.Э., Ахмедов А.М. Некоторые классы обобщенных спектральных операторов и их приложения. Математический сборник, т.180, №5, 1989.

16. Allahverdiyev C.E., Əliyev T.M., Xəlili Ə.M. Azərbaycan dilində sadə fellər, onların növ kateqoriyaları və vacib oktantları. Az.Hava Yolları Dövlət Konserni Milli Aviasiya Akademiyası. ”Elmi məcmuələr”, Cild V,№ 1,səh. 66-78, 2003-cü il.

17. Аллахвердиев Дж.Э., Алиев Т.М. Представления нечетких множеств в дедуктивной машине и соответствующие механизмы дедуктивного вывода. Az.Hava Yolları Dövlət Konserni Milli Aviasiya Akademiyası. ”Elmi məcmuələr”, Cild 8,№ 3, 2006.

18. Аллахвердиев Дж.Э., Рагимов М.Б. Спектральное теория возмущенных линейных пар операторов действующих из одного комплексного Банахово пространства в другое. Доклады НАНА, Том 3-8, № 2. 2006

19. Аллахвердиев Дж.Э. Об одном классе непрерывных операторов в банаховом пространстве. Докл. НАНА, Т. 3-7, № 5-6, 2007

20. Аллахвердиев Дж.Э., Джабарзаде Р.М. Спектральная теория операторных пучков в гильбертовых пространствах.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü Ekoenergetika Akademiyasının üzvü 
Pedaqoji fəaliyyəti 1955-ci ildən indiyə qədər BDU-nun “Riyazi analiz”, “Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz” , “Əməliyyatlar tədqiqi və riyazi modelləşdirmə” kafedraları
Digər fəaliyyəti 1) ASE Redaksiya  Şurasının üzvü

2) Bir çox jurnalların redaksiya şurasının üzvü

Təltif və mükafatları 1. 1972-ci ildə Azərbaycan Dövlət Mükafatı

2. 1982-ci ildə Əməkdar Elm Xadimi

Sonuncu iş yeri və ünvanı Bakı  Dövlət  Universiteti, AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Z.Xəlilov  küç., 23 
Sonuncu vəzifəsi ”Əməliyyatlar tədqiqi və riyazi modelləşdirmə” kafedrasının müdiri,

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunda “İdarəetmənin riyazi məsələləri” laboratoriyasının müdiri