Struktur bölmələri

Antik və orta əsrlər arxeologiyası şöbəsi
Avtomatlaşdırma və seysmalogiya laboratoriyası
Arxeologiya və Etnoqrafiya muzeyi
Azərbaycanşünaslıq şöbəsi
Arxeoloji xidmət şöbəsi
Biokimyəvi tədqiqatlar laboratoriyası
Bitki sistematikası şöbəsi
Beynəlxalq əlaqələr və informasiya şöbəsi
Bölmənin nəşriyyatı
Biblioqrafiya şöbəsi
Coğrafiya şöbəsi
Dənli, paxlalı və texniki bitkilər laboratoriyası
Dilçilik şöbəsi
Elmi ekspozisiya şöbəsi
Elmi-təşkilat şöbəsi
Etnoqrafiya şöbəsi
Elmi texniki və patent şöbəsi
Ekotexnoloji tədqiqatlar və monitorinq laboratoriyası
Elmi arxiv
Elm və təhsil şöbəsi
Elmi kitabxana
Ekoloji coğrafiya şöbəsi
Elmi İntellektual Bazanın idarə edilməsi bölməsi
Episentral şöbə
Episentral şöbə
Elmi əlaqələr şöbəsi
Elektron resursların formalaşdırılması şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması, tədqiqi və nəşri şöbəsi
Əlyazmaların toplanılması şöbəsi
Ədəbiyyatşünaslıq şöbəsi
Əlyazmaların mühafizəsi, gigiyenası və bərpası laboratoriyası
Ədəbiyyatın elmi komplektləşdirilməsi şöbəsi
Ədəbiyyatın elmi işlənməsi şöbəsi
Folklorşünaslıq şöbəsi
Fiziki tədqiqatlar laboratoriyası
Fondun təşkili, mühafizəsi və istifadəsi şöbəsi
Geoekologiya və seysmalogiya laboratoriyası
Heydər Əliyev irsinin təbliği şöbəsi
Hüquq bölməsi
Hüquq bölməsi
Hidrogeologiya və mineral sular laboratoriyası
Xalçaşünaslıq sektoru
Xidmət şöbəsi
Xüsusi işlər bölməsi
İnformasiya Texnologiyalarının hazırlanması və tətbiqi şöbəsi
İnnovasiya və elmi-istehsalat şöbəsi
İqtisadiyyat şöbəsi
İnnovativ layihələr şöbəsi
İnnovasiyaların hazırlanması və tətbiqi bölməsi
İctimai iaşə xidməti
Kadrlar və Doktorantura şöbəsi
Konstruktor-texnolojı şöbəsi
Konstruksiya materiallarının texnologiyası laboratoriyası
Kitabşünaslıq şöbəsi
Kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsi
Komendant
Qədim və orta əsrlər tarixi şöbəsi
Qafqaz tarixi şöbəsi
Qədim dövr arxeologiyası şöbəsi
Qərbi Avropa ədəbiyyatı şöbəsi
Layihə konstruktor şöbəsi
Layihələr və himayədarlarla iş bölməsi
Maliyyə-uçot və hesabat şöbəsi
Materialların yetişdirilməsi üzrə şöbə
Mexaniki işlər üzrə tədqiqatlar və işləmələr laboratoriyası
Meyvə, tərəvəz və üzüm laboratoriyası
Musiqi və teatr şöbəsi
Mineral xammalın kimyası və texnologoyası laboratoriyası
Memarlıq, şəhərsalma və abidələrin bərpası şöbəsi
Mineral xammalın kompleks emalının texnologiyası laboratoriyası
Mərkəzi Elmi Kitabxana
Maliyə bölməsi
Nəşriyyat
Neft-kimya proseslərinin işlənməsi labaratoriyası
Nəbatat şöbəsi
Onomastika şöbəsi
Orta əsrlər tarixi şöbəsi
Səma cisimlərinin fotometriyası şöbəsi
Səma cisimlərinin mövqe müşahidələri şöbəsi
Sorbsiya prosesləri laboratoriyası
Seysmoloji xidmət şöbəsi
Sənədlərin konservasiyası, bərpası və surətçıxarma şöbəsi
Sərbəst Elektron Resurslarla iş bölməsi
Şərq ədəbiyyatı şöbəsi
Texniki-estetika şöbəsi
Təcrübə istehsalat şöbəsi
Torpaq ehtiyatları laboratoriyası
Təcrübə istehsalat şöbəsi
Texnoloji şöbə
Təlimlərin təşkili bölməsi
Təchizat və anbara nəzarət
Təbiət muzeyi
Təsviri və dekorativ-tətbiqi sənətlər şöbəsi
Ümumi şöbə
Yeni və ən yeni tarix şöbəsi
Yeni və ən yeni tarix şöbəsi
Yaşıllaşdırma xidməti
Zooloji tədqiqatlar şöbəsi
“Elmi-kütləvi işlər” şöbəsi
“Elmi fondlar” şöbəsi
“Elmi və bədii tərtibat” şöbəsi
“Elmi-informasiya və kitabxana” şöbəsi
“Ümumi” şöbəsi