“Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri məcmuəsi” jurnalının redaksiya heyəti təsdiq olundu