Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Elmi, texniki və innovativ fəaliyyətin təşkili şöbəsinin fəlsəfə doktorları

Hüseynov Hüseyn Cəlil oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Füzuli rayonu, Qaraxanbəyli kəndi 
Təvəllüdü 20.12.1978 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası 
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı05.17.07 ;  01.04.13

Yanacağın kimyası və texnologiyası və Elektrofizika, elektrofiziki qurğular

Elektrofiziki proseslər əsasında elektroenergetikanın ekoloji məsələlərinin həlli üzrə effektiv üsullar 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

49

 

20


6

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Elektrik qazboşalmalarının təsirləri şəraitində, müxtəlif təbiətli adsorbentlərdən istifadə edərək, enerji sistemlərinin ətraf mühitə gətirdiyi əsas çirkləndiricilər olan CO, CO2, NOx, SOx, H2S, CH4və digər qazların, maye yanacaq tərkibində olan kükürd birləşmələrinin, sənaye tullantı sularının tərkibində mövcud olan çoxsaylı çirkləndirici maddələrin elektrik qazboşalmalarının təsiri şəraitində adsorbsiya üsulu ilə effektiv təmizlənməsi, qazboşalmalarının təsirləri şəraitində desorbsiya proseslərinin xüsusiyyətləri, böyük həcmlərdə atmosfer havasının tərkib hissəsinin tənzimlənməsi, ozon qazının sintezinin elektron texnologiyası, atmosferin ozon qatına təsir edən amillərin araşdırılması, odluq qurğularının effektivliyinin yüksəldilməsi. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Табатабаи Дж.М., Рзаев Ф.Т., Гасанов М.А., Гусейнов Г.Дж . Решение некоторых экологических вопросов энергосистем с использованием электрических воздействий // ТРЕ-2002. First International Conference on Technical & Physical Problems in Power Engineering/ Baku, 23-25 April 2002, Baku, p.354-355.

2. Həşimov A.M., Qurbanov K.B., Hüseynov H.C. Təbii qazın emalında ekoloji problemlərin həlli üzrə yeni texnoloji prosesin tətbiqi. // Ekologiya və Həyat fəaliyyətinin mühafizəsi. V Beynəlxalq elmi konfrans Sumqayıt, 2004, s.72-73

3. Mehdiyev T.R., Gurbanov K.B., Huseynov H.J. Some electrophysical processes in power engineering objects at effect of the electrical discharges //4th International Conference on Technical and Physical Problems of power Engineering, TPE-2008, 4-6 September 2008, Pitesti, Romania, p.IV-34 – IV-36

4. Həşimov A.M., Hüseynov H.C., Qurbanov K.B., Muradova R.A. Elektrik qazboşalmasının təsiri şəraitində reallaşan adsorbsiya proseslərinin fiziki anlayışları. // Fizika, 2008, XIV cild, №1, s.26-28

5. Həşimov A.M., Hüseynov H.C., Qurbanov K.B., Muradova R.A. Sənaye tullantı sularının təmizlənməsinin yeni effektiv texnologiyası. // Energetikanın problemləri, 2008, №2-3, s.84-91

6. Həşimov A.M., Qurbanov K.B., Hüseynov H.C. Elektrik qazboşalmaları şəraitində desorbsiya prosesi. // Fizika institutu, Xəbərlər, 2008, XXVII cild, №2, s.79-82

7. Həşimov A.M., Qurbanov K.B., Hüseynov H.C. Ozon qazı sintezinin elektron texnologiyası. // Fizika, 2008, XIV cild, №4, s.65-66

8. Hüseynov H.C. Atmosferdə ozon qazının təmizlənməsinə təsir edən faktorların təcrübi tədqiqi. // Fizika, 2009, XV cild, №1,s.50-52

9. Гашимов А.М., Гусейнов Г.Дж., Гурбанов К.Б // К решению экологических вопросов энергетических систем.// Беларусь. Респ. Минск. Энергетика, 2010, №4, с. 30-35

10. A.M. Həşimov, K.B. Qurbanov, H.C. Hüseynov. Energetika sistemlərinin ekoloji problemlərinin həllində elektrofiziki proseslər. // Fizika, 2011, XVII cild, №2, seksiya az, s.3-11.

11. В.М. Аббасов, Г.Дж. Гусейнов, С.Г. Алиева, А.Б.Халилов, В.А. Нагиев, Х.А. Абдуллаева. Сернокислотная очистка основы гидравлической жидкости на нефтяной основе с участием уксусного ангидрида. // Технологии нефти и газа, 2017

12. V.M. Abbasov, S.Q. Aliyeva, H.J. Huseynov, V.A. Nagiyev, A.B.Xalilov, A.E. Alizadeh. Investigation of hydrocarbon group composition of hydraulic liquid AMG-10 prepared from oil rocks. // International Journal of Scientific Engineering and Applied Science, 2017

13. H.J. Huseynov, С.А.Сеидова, М.Д. Ибрагимова, А.Б. Халилов, В.А.Нагиев, С.Г.Алиева. Экстракционная облагораживание нефтяных фракций с использованием ионной жидкости в качестве селективного растворителя. // XII Международной научно-практической конференции «Advances in Science and Technology», 2018

14. В.М. Аббасов, Г.Дж. Гусейнов, С.Г. Алиева, А.Б.Халилов, В.А. Нагиев, С.А.Сеидова. Х.А. Абдуллаева. Исследование процесса регенерации ионно-жидкостного состава N-метилпирролидон-ацетата из экстрактного раствора селективной очистки дистиллята, выделенного из Балаханской нефти. // Нефтепереработка и Нефтехимия, // XII Международной научно-практической конференции «Advances in Science and Technology», 2018

15. М.Д. Ибрагимова, С.Г.Алиева, Г.Дж. Гусейнов, C.A. Сеидова, В.А. Нагиев, А.Б.Халилов, Х.А.Абдуллаева, Э.М.Кулиева. Улучшения качества гидроочищенного дизельного топлива ионно-жидкостной экстракцией. // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний 2018

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Texniki Universitetdə dosent
Digər fəaliyyəti  Yeni Azərbaycan Partiyası  AMEA Rəyasət Heyəti ilk ərazi təşkilatının sədri 
Təltif və mükafatları Gənclər Mükafatı Laueratı
Əsas iş yeri və ünvanı

Elmi, texniki və innovativ fəaliyyətin təşkili şöbəsi, AZ1001, Bakı ş., İstiqlaliyyət küç., 30

Fizika İnstitutu, AZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131

Vəzifəsi Şöbə müdiri

Aparıcı elmi işçi 

Xidməti tel. (+994 12) 4926670
Mobil tel. (+994 50) 2028444
Ev tel. (+994 12) 4518141
Faks  
Elektron poçtu huseyn-1978@mail.ru