Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İqtisadiyyat İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Əsədov Aqil Məhiyəddin oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıKəlbəcər rayonu   
Təvəllüdü 02.11.1976 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Texniki Universiteti 
Elmi dərəcəsi İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad5312.01

Sahə iqtisadiyyatı 

Avtomobil nəqliyyatının infrastruktur sahələrinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

137


35

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı


5

Əsas elmi nailiyyətləri

Xidmət sahələrinin inkişafı, regional inkişaf, nəqliyyat sisteminin, onun infrastruktur sahələrinin təkmilləşdirilməsi və inkişafına dair

6 monoqrafiyanın, 220 ədəddən çox elmi və elmi-publisistik məqalənin, 2 tədris proqramının müəllifi və ya həmmüəllifiyəm.   

Elmi əsərlərinin adları

1.    “Azərbaycanda yeni nəqliyyat siste­minin forma­laş­ması”. “Dirçəliş-XXI əsr” – 166-167/2012, səh. 343-353;

2.    “Davamlı inkişaf şəraitində nəqliyyat sek­torunda mo­dern texno­logi­yalardan istifadə məsələləri”. AMEA İq­tisadiyyat İnstitutu, Elmi əsərlər, 2011, № 4, səh. 269-273;

3.    “Davamlı inkişaf şəraitində yeni nəqliyyat sisteminin for­­ma­laş­ma­sını zəruri edən amillər”. “Ipək yolu” jurnalı, AU, 2011, №4, səh.68-73;

4.    “Nəqliyyat sisteminin davamlı in­ki­şa­fının ekoloji məsələləri”. “Nəqliyyatın ekoloji problemləri”, Beynəlxalq kon­fransın materialları, Bakı, AzTU, 24-26 may 2011, səh.96-102;

5.    “Azərbaycan Respublikasında avto­mo­bil nəqliyyatı siste­minin da­vam­lı inki­şaf  problemləri”. AMEA İqti­sa­diy­yat İnstitutu, Elmi əsərlər, 2011, № 2, səh. 317-323;

6.    The necessary factors in formation of new trans­por­ta­tion systems in sus­tai­nab­­le development condition. Amerika, Acta Zhengzhou University Over­seas Edition,  An İnternational Journal “

Life Science Journal”,

(Thom­son Reuters ISI in­de­xed, Impact Factor: 0.158), 2013;10(12s), səh. 256-261

7.         The role of transport system in deve­lopment of inter­national economics. Germany, Munich, “European science and tech­nology”.

Ma­terials of the v international re­se­arch and practice conference,

Vol. I,  October 3rd- 4th, 2013, p.86-89

8.     “Проблемы устойчивого развития транспортной системы в Азербайджанской Республике (на примере автомобильной промышленности)”. Журнал «Перспек­тивы Науки», М.:, 2012, №1(28), стр.107-111;

9.     “Социально-экономическая значимость и проб­ле­мы устой­чи­­­вого развития транспортной систе­мы в условиях глобализации”. Журнал «Наука и бизнес: пу­ти развития», М.:, 2012, №1(07) стр.66-70;

10.  “Великого  Шелкового  Пути и перспективы раз­витие тури­з­ма в Азербайджане”. Журнал «Гло­бальный научный потенциал», Санкт-Петер­бург, 2012, №1(10),   стр.94-97;

11.  “Значение транспортных проектов в развитии ми­ровой эко­но­мики”. «Современное проблемы эко­но­мики, управления и юриспруденции» Меж. научно-прак. конф., Мурманск – 16.03.09-20-03.09, ст. 110-115;

12.  “Перспективы развитие автомо­бил­ь­ного транс­порта в Азер­бай­джане”. Тольятти, «Вестник Науки ТГУ», серия «Экономика и управления», 2011, №1(4), стр.8-13;

13.  “Социально-экономические и эколо­ги­ческие проблемы ис­поль­­зования автомобильного транспорта”. «Европейский журнал социальных наук», Рига-Москва, 2012, 11(27), том 2, стр.233-237;

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti “Azərbaycan” Universiteti  
Digər fəaliyyəti  “İpək yolu - qloballaşmaya dəstək” və “İnsan ekologiyası” İctimai Birliklərinin rəhbəri kimi ictimai fəaliyyət 
Təltif və mükafatları Elmi tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsində, ictimai işlərdə fəallıq göstərilməsinə və s. görə İnstitut rəhbərliyinin 2 dəfə  yazılı təşəkkürü 
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Vəzifəsi Şöbə müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5106806 
Mobil tel. (+994 50) 3706970 
Ev tel. (+994 12) 3729551 
Faks  
Elektron poçtu a.asadov@mail.ru