Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İqtisadiyyat İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Qurbanov Tariyel Müsəllim oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer

Kalinin rayonu, Ermənistan

Təvəllüdü 28.07.1971 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti  
Elmi dərəcəsi İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


5307.01

İqtisadi nəzəriyyə

Müstəqillik dövründə Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının inkişaf tarixi və onun xüsusiyyətləri (1991-2010-cu illər)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

22


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

1. Vergi mədəniyyətinin formalaşması tarixindən, “Beynəlxalq Universitet” (Elmi məqalələr məc­muə­si), №1, 2004, Bakı

2. Milli iqtisadiyyatın forma­laş­ma­sı haqqında nəzəriyyələrə mil­li mənafe prizmasından baxış, “Azərbaycanın vergi xəbərləri”, №7, 2010, Bakı, CBS Polygraphic production, Bakı

3. Некоторые аспекты госу­дар­ственного регулиро­ва­ния национальной экономики, “Экономика и финансы”, №1 (181) 2011 г. Агент­ство научной печати (АНП), Москва                                                               

4. Некоторые особенности ин­теграции национальной экономики стран СНГ,    “Вопросы экономики и права”, №3, 2011, Москва                  

5.        Müasir şəraitdə milli iqtisadi inkişafın keyfiyyət meyarla­rı­nın təkmilləşdirilməsi məsə­lə­lərinə dair, “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Iqtisadiyyat Institutu. Elmi əsərlər” IV Buraxılış, Bakı

6. Azerbaycanda Milli Ekonomik Gelişmenin Yönleri, “Karadeniz Araştırmaları. Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi”, cilt 9, sayı 34, 1 temmuz 2012,Ankara

7. Regionların sosial-iqtisadi inki­şafı – milli iqtisadi inki­şa­fın əsas komponenti kimi, “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Iqtisadiyyat Ins­titutu. Elmi əsərlər” III Buraxılış, Bakı, 2012

8. Milli iqtisadiyyatda tarazılığın formalaşma-sında dövlətin iqtisadi strategiyasının rolu, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitutu. Elmi əsərlər. III Buraxılış, Bakı, 2013

9. Rəqabətqabiliyyətlilik şəraitində milli iqtisa-diyyatın formalaşması və ınkişafı problemləri, AMEA Iqtisadiyyat institutu,  Bakı: “Avropa” nəşriyyatı, 2014(kollektiv monoqrafiya)

10.   Azərbaycanın milli iqtisadiyyatı: tarixi aspektlər və inkişaf meyilləri, AMEA Iqtisadiyyat institutu,  Bakı (monoqrafiya)

11.  Azərbaycanda davamlı iqtisadi inkişafın təmin olunmasının büdcə xərcləri amili, “İqtisadiyyatın davamlı inkişafı: problemlər, perspektivlər” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları, 27-28 aprel 2016-cı il,  Sumqayıt

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 11 il, müəllim, dekan müavini, dekan 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 5683188 
Ev tel. (+994 12) 5304388 
Faks  
Elektron poçtu

tariyel188@box.az