Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İqtisadiyyat İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Əhmədov Nəsimi Vaqif oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Şuşa şəhəri
Təvəllüdü 06.06.1978
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər; AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun aspiran-turası 
Elmi dərəcəsi İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


5312.01

Sahə iqtisadiyyatı

Abşeron iqtisadi rayonunda mineral-xammal sərvətlərindən səmərəli istifadə istiqamətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

30


3

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə olaraq Azərbaycanın Abşeron iqtisadi rayonunda mineral-xammal sərvətlərindən istifadənin səmərəliliyinin artırılması istiqamətində nəzəri və praktiki məsələlər kompleks şəkildə tədqiq edilmişdir; müasir dövrdə sənayenin inkişafında mineral-xammal sərvətlərindən istifadənin nəzəri-metodoloji əsaslarının araşdırılması əsasında mineral-xammal sərvətlərinin iqtisadi qiymətləndirilməsində renta yanaşmasının üstün və çatışmayan cəhətləri təhlil edilməklə, renta və xərc yanaşmalarının birləşdirilməsinin məqsədəuyğunluğu əsas­lan­­dırılmışdır; neft-qaz sərvətlərindən istifadənin səmə­rə­liliyinin artırılması yolları göstəril­miş, Abşeron iqtisadi regionunda mineral-tikinti xammal sərvətlərindən istifadənin perspek-tiv inkişaf istiqamətləri müəyyənləşdirilmiş və bu istiqamətdə elmi cəhətdən əsaslandırılmış əməli təklif və tövsiyələr hazırlanmışdır. 

Elmi əsərlərinin adları

1.Əsrin kontraktı və neftin nəqli problemləri. /Aspirantların və gənc tədqiqatçıların VI Respublika elmi konfransının materialları, II hissə, Bakı, 2000, s. 109-110, 0,1 ç.v.

2.Əsrin müqaviləsi və yeni iş yerləri. /“İqtisadi islahatlar və kooperasiya əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi problemlə-ri” II elmi-praktiki konfransda edilmiş məruzələrin tezislə-ri. Bakı, 2000, s.75-76, 0,1 ç.v.

3.Məhsuldar qüvvələrin inkişafında insan amili. / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə Kafed-rasının təşkil etdiyi aspirant və dissertantların elmi-praktiki konfransının materialları. Bakı, 2002, s.73-75, 0,2 ç.v.

4.Bazar münasibətləri şəraitində mineral–xammal ehtiyat-larının iqtisadi qiymətləndirilməsinə yanaşmalar./ “Azər-baycan Respublikasında milli iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi istiqamətləri” mövzusunda elmi-praktiki kon-fransın tezis materialları. Bakı, 2004, s.548-550, 0,2 ç.v.

5.Mineral-xammal ehtiyatlarının iqtisadi qiymətləndirilmə-sinin bəzi məsələləri./AMEA aspirantlarının elmi konfran-sının materialları. Bakı, ”Elm”, 2004, s285-288, 0,3 ç.v.

6.Azərbaycanın neft-qaz ehtiyatlarından istifadə edilməsi qloballaşma kontekstində./ Bazar şəraitində kooperasiya-nın inkişafının sosial-iqtisadi problemləri. Məqalələr toplu-su. Bakı, ”Kooperasiya”, 2004, s.171-173, 0,2 ç.v.

7.Abşeron iqtisadi rayonunda neft-qaz ehtiyatları hasilatı-nın müasir vəziyyəti. / AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar və ictimai elmlər seriyası (İqtisadiyyat). 2006, №1, s.326-334, 0,6 ç.v.

8.Qloballaşma şəraitində Azərbaycanın neft-qazçıxarma sənayesində səmərəliliyin yüksəldilməsi istiqamətləri. /AMEA-nın “Xəbərləri” İqtisadiyyat seriyası. 2008, №3, s.107-113, 0,8 ç.v.

9.Azərbaycanda neft və qaz ehtiyatlarından səmərəli istifadə istiqamətləri./ AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu. Elmi əsərlər. 2008, №3, s.313-318, 0,5 ç.v.

10.Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunda sənayenin inkişafının müasir vəziyyəti./ “Modernləşmə və sosial-iqtisadi inkişa-fın regional problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları (məqalə və tezislər). Bakı-2009, 0,4 ç.v.

11.Qloballaşma şəraitində neft və qaz ehtiyatlarından istifadə edilməsi./ Azərbaycan regionlarında iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafı (Monoqrafiya). Bakı “Elm”,2009, s.125-146, 1,4 ç.v.

12.İnsan amilinin iqtisadi inkişafda rolunun artmasına təsir göstərən amillər./ Ümummilli lider H.Əliyevin xatirəsinə  həsr olunmuş elmi-praktiki konfransların мaterialları. May, 2008-2009. Bakı, 2009, s. 94-96, 0,2 ç.v.

13.Некоторые вопросы развития нефтеперера-батывающей промышленности Азербайджана./ Вопро-сы экономических наук (Pоссия, Москва) № 4, 2010, с.23-26, 0,5 ç.v.

14.Mineral-xammal sərvətlərinin iqtisadi qiymətləndiril-məsində vaxt amili./ Akademik Ziyad Səmədzadənin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan iqtisadiyyatın-da keçid dövrünün başa çatması: təhlil və nəticələr. Milli inkişaf modelinin formalaşması problemləri” mövzusunda Respublika elmi–praktiki konfransın materialları, Bakı, 2010, s.349-350, 0,21 ç.v.

15.Mineral-xammal sərvətlərinin səmərəli istifadəsində diskontlaşdırma problemi./ “İqtisadiyyatın innovasiyalı inkişafının sosial-iqtisadi problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, 2010, s.128-130, 0,31 ç.v..

16.Abşeron  regionunda sənayenin inkişafı və mineral-xammal sərvətlərindən istifadə məsələləri./ “İqtisadi artı-mın intensiv inkişaf problemləri” mövzusunda Respublika elmi-praktiki konfransının materialları. Bakı, 2010, s.332-336, 0,2 ç.v.

17.Abşeron regionunda  mineral-xammal təmayüllü qeyri-neft sənaye sahələrinin müasir inkişaf xüsusiyyətləri. / “Azərbaycan regionlarının sosial-iqtisadi  inkişafı: prob-lemlər,  inkişaf  meylləri” mövzusunda Respublika  elmi-praktiki   konfransının  materialları. Bakı, 2010, s.184-186, 0,3 ç.v.

18.Инновационные возможности развития    минераль-но-сырьевых отраслей в Апшеронском экономическом регионе. /Mатериалы международной научно-практи-ческой конференции “2-ой Беларусский  инноваци-онный форум”. Сессия 9. Инновационное развитие Республики Азербайджан. Минск, 2011, с.38-43, 0,3 ç.v.

19.Abşeron iqtisadi rayonunda mineral-xammal təmayüllü sənayenin müasir inkişaf  xüsusiyyətləri. /Azərbaycan Res-publikasının dövlət müstəqilliyinin 20-ci ildönümünə həsr olunmuş “Gənc alimlərin I Elm Festivalı” çərçivəsində keçirilmiş elmi konfransların materialları. Bakı, 2011, s.132-136, 0,5 ç.v.

20.Направления повышения эффективности использо-вания минерально-сырьевых ресурсов  в Апшеронском экономическом районе. /Actual Problems of Economics, 2012, № 10 (136),  Kyiv, Ukraine.(SSCI by Thomson Reuters Scientific), p.334-343, 1,1 ç.v.

21.Abşeron iqtisadi rayonunda sement sənayesinin innovasiyali inkişaf perspektivləri./ Sumqayıt Dövlət Universitetinin 50 illiyinə həsr olunmuş “İnnovasiya yönümlü inkişafın sosial-iqtisadi problemləri” mövzusun-da beynəlxalq elmi konfransın materialları. Sumqayıt, 2012, s. 109-111, 0,3 ç.v.

22.Mineral-xammal sərvətlərinin iqtisadi qiymətləndiril-məsində renta yanaşması./ “Milli iqtisadiyyatın inkişafı və səmərəliliyinin yüksəldilməsi problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, 2012, 0,6 ç.v.

23.Rəqabətqabiliyyətli regional iqtisadiyyatın inkişafının nəzəri məsələlərinə dair./ “Gənc Alimlərin II Respublika İnnovativ İdeya Yarmarkası” çərçivəsində keçirilmiş konfransın materialları (II cild), Bakı, 2012, 0,3 ç.v.

24.Regionlarda neft və qaz ehtiyatlarından istifadənin mövcud vəziyyətinin tədqiqi./ Azərbaycan regionlarında tarazlı və   rəqabətqabiliyyətli  iqtisadiyyatın inkişaf istiqa-mətləri   (Monoqrafiya). Bakı “Elm”, 2013, 302 s., s.52-82, 1,6 ç.v.

25.Mineral xammalın iqtisadi qiymətləndirilməsi və davamlı inkişaf. / Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin 50 illik yubileyinə həsr edilmiş “Regional iqtisadi siyasət və kooperasiya münasibətlərinin inkişafı” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, 2014. 0,2 ç.v.

26.Şəki-Zaqatala regionunda təbii sərvətlərdən istifadənin bəzi məsələləri. / Ümummilli lider H. Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş “Regional idarəetmə: innovativ yanaşmalar və perspektiv imkanlar” mövzusunda Respublika elmi-praktiki konfrans. Bakı, 2015, s.204-208. 0,6 ç.v.

27.Şəki-Zaqatala regionunun ekoloji-iqtisadi problemləri./ Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildö-nümünə həsr olunmuş “Gənc tədqiqatçıların IV beynəlxalq elmi konfransı”nın materialları. Bakı, 2016, s.573,574, 0,5 ç.v.

28.Şəki-Zaqatala regionunda mineral-xammal sərvətlərin-dən səmərəli istifadə  problemləri. / Görkəmli iqtisadçı alim, i.e.d., prof., dövlət mükafatı laureatı Şamil Əliabbas oğlu Səmədzadənin 80 illiyinə həsr olunmuş “Azərbay-canın qeyri-neft sektorunda innovasiya fəaliyyətinin genişləndirilməsi” mövzusunda respublika elmi konfransı-nın materialları.  Bakı, 2016, s.488-491, 0,4 ç.v.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 2012-2014-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin “Beynəl-xalq münasibətlər və İqtisadiyyat” fakültəsində  “Dünya iqtisadiyyatı”, “Dövlətin innovasiya siyasəti”, “Bazar iqti-sadi sisteminin hüquqi təminatı”, “Maliyyə” fənlərindən mühazirələr oxumuşdur. 
Digər fəaliyyəti 

2009-2011-ci illərdə “Gəncə-Qazax və Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonlarının davamlı inkişaf planı əsasında investisiya xəritəsinin hazırlanması” layihəsində regional iqtisadiyyat üzrə ekspert, 2014-cü ildə “Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunun 2014-2020-ci illər üçün Davamlı İnkişaf Proqramının hazırlanması” üzrə layihənin yerinə yetirilməsində tədqiqatçı kimi iştirak etmişdir.

Təltif və mükafatları

1. 2012-ci ildə Gənc Alimlərin II Respublika İnnovativ İdeya Yarmarkası çərçivəsində elmi-innovativ ideyalar müsabiqəsində uğurlu təqdimata görə diplomla təltif edilmişdir.

2. 2006-2007-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində hərbi xidmətdə olarkən “Xidmətdə fərqlənmiş sərhədçi” döş nişanı ilə təltif edilmişdir.

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+99412) 5103792; (+99412) 5393112  
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu

nasimi_akhmedov@yahoo.com