Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İqtisadiyyat İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Hacıyev Ağa-Kərim Hüseyn-Ağa oğlu

 

Veb-sayt

 

 
Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 01.02.1951
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu (indiki Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası)
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktor
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı05.13.06

Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri və məlumatların emalı (neftayırma sənayesində)

Neftayırma zavodları timsalında material ehtiyatlarının idarə olunması model və alqoritmlərinin hazırlanması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

72


32


16

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycanda makroiqtisadi stabilləşdirmə siyasətinin təhlili və təkmilləşdirilməsi istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi 

Elmi əsərlərinin adları

1. Azərbaycanda iqtisadi artım modelinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri // “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məruzələri”, № 6, 2012

2. Azərbaycanda neft gəlirlərinin idarə olunması və makroiqtisadi tənzimləmənin xüsusiyyətləri// “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının xəbərləri- İqtisadiyyat seriyası”, №3, 2011

3. Azərbaycanda iqtisadi artım siyasəti və makroiqtisadi proporsiyaların formalaşdırılması xüsusiyyətləri // “BAKI UNUVERSİTETİNİN XƏBƏRLƏRİ- Sosial-siyasi elmlər seriyası”, №4, 2012

4. Azərbaycanda makroiqtisadi siyasətin hədəfləri və onların əlaqələndirilməsi məsələləri // “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının xəbərləri- İqtisadiyyat seriyası”, №1, 2013

5. Azərbaycanda makroiqtisadi sabitlik və mərkəzi bankın fəaliyyət istiqamətləri //“Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının xəbərləri- İqtisadiyyat seriyası”, №4, 2011

6. Economic growth and features of macroeconomic regulation in Azerbaijan// Journal of International Scientific Publication: Economy&Business, Vol.5, Part 4, 2011, ISSN 1313-2555, Published at: http://www.science-journals.eu

7. Peculiarities of the stabilization policy in Azerbaijan under the financial crisis//«New Challenges of Economic and Business Development: proceedings of international conference, Riga, 10-12 May, 2012 / University of Latvia» – Riga, 2012, P. 13 - 20.

8. Особенности макроэкономической стабилизации в странах с развивающимися финансовыми рынками // В кн.: «Глобальный мир: антикризисные императивы, модернизация, институты» - Москва, «Вузовская книга», 2012

9. Макроэкономическая стабильность и особенности политики валютного курса в Азербайджане //«Научные труды Академии управления при Президенте Республики Беларусь (вып.15,часть1)» - Минск, Акад.упр.при Президенте Республики Беларусь, 2013.

10. Особенности политики экономического роста Азербайджана в пост кризисный период //«Вестник экономической науки Украины», №1, 2013

11. Проблемы сбалансированности и устойчивости роста экономики в Азербайджане // «Научные труды Академии управления при Президенте Республики Беларусь (вып.16,часть1)» - Минск, Акад.упр.при Президенте Республики Беларусь, 2014. 

12. Проблемы налогово-бюджетной политики стабилизации экономики Азербайджана // Москва, журнал «Финансы и Кредит», №34, 2014

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

AMEA İqtisadiyyat institutu Elmi Şurasının üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Vəzifəsi Makroiqtisadi inkişaf və iqtisadi artım şöbəsinin müdiri
Xidməti tel.  
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu a.h.haciyev@gmail.com