Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Cəfərova Firuzə Şamil qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Gəncə şəhəri 
Təvəllüdü 10.11.1949 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

05.017.07; 01.04.13

Yanacağın kimyası və texnologiyası, Elektrofizika və elektrofiziki gurğular

Elektrik boşalmaların təbii qazın adsorbsiya üsulu ilə qurudulma prosesinə təsirinin tədqiqi 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

40

 

7

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Ətraf mühiti çirkləndirən sənaye obyektlərin zərərli tullantılarından güclü elektrik sahələrinin və boşalmalarının təsiri ilə təmizlənməsi və neytrallaşdırılması üsullarının tədqiqi və işlənib hazırlanması. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Осушка газа в электрическом поле. Тезисы докладов научной конференции молодых ученых и специалистов. Баку, 1975, с.8.

2. Адсорбционное разделение веществ с различным структурным строением в электрическом поле. Тезисы докладов на конференции молодых специалистов. Москва, ВНИИГаз, 1975, с.2.

3. Современное состояние процессов очистки и разделения газов и жидкостей в электрическом поле. Научно-технический обзор. Серия: Переработка газа и газового конденсата. ВНИИЭГАЗПРОМ, М., 1975, с. 59.

4. Изучение процесса осушки и очистки природных газов, разделения углеводородных смесей с использованием эффекта электрического поля // Труды ВНИПИГаза. Серия: Переработка газа и газового конденсата, вып. I, 1976, с. 57-65.

5. Влияние озонаторного разряда на адсорбируемость молекул воды // Труды ВНИПИГаза. Серия: Переработка газа и газового конденсата, вып. IV, 1977, с. 80-83.

6. Получение полимеризационно чистых мономеров с использованием электрических разрядов Тезисы доклада на научно-технической конференции молодых специалистов. ВНИПИГаз.Баку, 1977

7. К вопросу механизма адсорбции в электрическом поле // ЖФХ, 1978, Т. LII, №3, с. 712-713.

8. Адсорбционная осушка природного газа в поле коронного разряда Тезисы докладов научно-технической конференции молодых специалистов и ученых, ВНИИГаз, М.,1978

9. Способ осушки газов. Авт.св. №664329, 1979.

10. Адсорбционная осушка природного газа в электрическом поле коронного разряда. Тезисы докладов пятой Закавказской конференции по адсорбции и хроматографии. Баку, 1982, с. 57-58.

11. Способ осушки бензола. Авт.св.№ 976631,1983г.,

12. Исследование комбинированных многофункциональных сорбентов для одновременной осушки и очистки природного газа от кислых компонентов Труды ВНИПИГаза,1985

13. Способ очистки олефиновых и ароматических углеводородов Авт.св.№1.156357,1985.

14. Способ очистки природного газа от сероводорода Авт.св.№1700830, 1991

15. Исследование совместного разложения смеси сероводорода и углекислого газа в барьерном разряде Труды ВНИПИГаза, 1991

16. Новая технология утилизации отходящих газов в барьерном разряде Third Baku International Conqress “Energy Ecology, Economy” .1995

17. Исследование эффективности использования природного газа в коммунально-бытовом секторе г.Баку Сборник научных трудов, АзНИПИГаз, Баку, 2000

18. Исследование, анализ и определение технологических потерь при транспортировке газа по магистральному газопроводу Сборник научных трудов, АзНИПИГаз, Баку, 2000

19. Ways of the reduction of technological losses at transportation of gas on the main gas pipeline Sixht Baku International Conqress “Energy Ecology, Economy”. Баку 2002

20. Allocation of electric fields in composite systems (silikagel-qaz) // Sevent Baku International Congress «Enerji, Ecology, Economy», Baku, Az. Repablic, 26-27June, 2003, p. 102-105.

21. Исследование процесса адсорбционной осушки газа в поле электрических разрядов// Проблемы энергетики. Баку, Изд. «Элм», 2003, №5, с. 44-46.

22. Исследование влияния  коронного разряда на адсорбируемость некоторых жидкостей // Проблемы энергетики. Баку, Изд. «Элм», 2004, №2, с. 35-36.

23. Qaz təchizatı sistemlərində itkilərinin azaldılmasının həlli yolları Azərbaycan Sənaye və Energetika Nazirliyi, “Azəriqaz” QSC, AzETLQİ-nin Elmi əsərlər toplusu: Qazın nəqlə hazırlanması, nəqli, saxlanılması və korroziya problemləri. Bakı-Nafta – Press, 2008

24. Daraldıcı quruluşlarla ölçülən qaz sərfi haqqında Azərbaycan Sənaye və Energetika Nazirliyi, “Azəriqaz” QSC, AzETLQİ-nin Elmi əsərlər toplusu: Qazın nəqlə hazırlanması, nəqli, saxlanılması və korroziya problemləri. Bakı-Nafta – Press, 2008

25. ARDNŞ-dən qəbul olunan qazın keyfiyyətindən asılı olaraq magistral qaz nəqli sistemində yaranan texnoloji itkilərin təyini Azərbaycan Sənaye və Energetika Nazirliyi, “Azəriqaz” QSC, AzETLQİ-nin Elmi əsərlər toplusu: Qazın nəqlə hazırlanması, nəqli, saxlanılması və korroziya problemləri. Bakı-Nafta – Press, 2008

26. Получение полимеризационно чистых мономеров с использованием эффекта воздействия электрического поля. Проблемы Энергетики. Баку, Изд. «Элм», 2010, №2

27. Исследование процесса очистки фенольных сточ-ных вод методом озонирования Проблемы Энергетики. Баку, Изд. «Элм», 2010, №4

28. Su - neft emulsiyasının parçalanma  üsulu – İxtira Аzərbaycаn Rеspublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə  Dövlət Komitəsi Sənaye Mülkiyyəti Obyektlərinin Ekspertizası Mərkəzi (AzPatent), 10.12.2012, İlkin eksper-tizanın müsbət nəticəsi

29. Qazların və mayelərin mikroqarışıqlardan kompleks təmizlənməsi üsulu - İxtira Аzərbaycаn Rеspublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə  Dövlət KomitəsiSənaye Mülkiyyəti Obyektlərinin Ekspertizası Mərkəzi (AzPatent), 21.09.2012,

30. Avtomobil ixrac və tullantı qazlarının təmizləmə prosesinin tədqiqi. AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ XƏBƏRLƏRİ: Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası,2013

31. İxrac və tullantı qazlarının təmizləmə üsulu- İxtira Аzərbaycаn Rеspublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə  Dövlət Komitəsi Sənaye Mülkiyyəti Obyektlərinin Ekspertizası Mərkəzi (AzPatent),2014

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Yüksək gərginliklərin texnikası və fizikası laboratoriyasının böyük elmi işçisi
Xidməti tel. (+994 12) 5393263 
Mobil tel. (+994 55) 8612127 
Ev tel. (+994 12) 5381351 
Faks  
Elektron poçtu djafarova@inbox.ru