Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Cəlilova Xuraman Dəmirqan qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.
Təvəllüdü 08.07.1951 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi  
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası  

Pb1-xSnxTe (0.18<x<0.22) epitaksial təbəqələrinin və onların əsasında fotodiodların elektron xassələri
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

82


30


11

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Maqnit yarımkeçiricilərdə Küri nöqtəsində nəhəng maqnit müqavimətin yaranması ilə analoji olaraq, birinci cins faza keçidlərinə məxsus qeyri-maqnit yarımkeçiricilərdə nəhəng əks işarəli maqnit müqavimət yaranır, qeyri-maqnit materiallarda nəhəng maqnit müqavimətinin ilk eksperimental müşahidəsi

Praktiki tətbiqə yararlı yüksək ayırdetmə parametrinə və kvant effektivliyinə məxsus Şottki çəpərli Pb1-xSnxTe (0.18<x<0.22) fotodiodları göyərdilmişdir

Anod oksidləşdirilmiş alümininum əsasında nanoməsaməli strukturların sintezi texnolojisi işlənilmişdir 

Elmi əsərlərinin adları

1. Х.Д. Джалилова, Алекперова Ш.М., Ахмедов И.А., Гаджиева Г.С. Гигантское магнетосопротивление и кинетические явления в n-Ag4Ste в окрестности фазового перехода ФТТ т.49 , 3. 2007, 490-492

2. Sh. O. Eminov, Kh. D. Jalilova, and E. A. Mamedova Wet Chemical Etching of the (111)In and Sb Planes of InSb SubstratesNeorganicheskie Materialy, 2011, Vol. 47, No. 4, pp. 394–398.

3. Kh. D. Jalilova , Sh. O.Eminov, J.A. Guliev, I.S. Hasanov, etc. СdS-CdTe nanowire arrays within nanoporous anodic alumina templates , Proc. Eurointelligent Materials, 2013, Kiel, Germany

4. Kh.D. Jaliliva , Sh. O.Eminov, I.S. Hasanov,J.A.Guliev etc. Creating of ordered porous anodic alumina templates on glass substrates. FIZIKA,vol.XIX, №3, 2013, 46-49.

5. Kh.D. Jalilova, Sh.O.Eminov, I.S.Hasanov, J.A.Guliev, A.A.Rajabli, etc. The features of electrochemically deposited CdS thin films,Fizika, №4, 2014, 9-14.

6. Kh.D. Jalilova, Sh.O.Eminov, I.S.Hasanov, J.A.Guliev, etc. Nanostructured hybrid of photovoltaic solar cell with supercapasitor and its realization. FIZIKA,vol. XXI,№3, 2015, 43-47.

7. Д.Джалилова, Ш.О.Эминов, Н.Д.Исмайлов, Э.К.Гусейнов, А.А.Раджабли и др. Свойства тонких пленок CdS,осажденных электрохимическим способом. “XƏBƏRLƏR”, № 2, 2015, 72-76.

8. Kh.D.Jalilova ,Sh.O.Eminov,I.S. Hasanov, J.A.Guliev,etc. Photo and electrical peculiarities of the nanostructured glass/ITO/AAO and glass/ITO/CdS systems. J. Mater.Sci. Materials in electronics, vol.27, №9,2016,pp.9853-9860.

11. Х.Д.Джалилова, Г.С.Гаджиева,Н.Н. Абдул-заде,А.А.Алиев, Т.Ш.Ибрагимова. Плазмон-фононное взаимодействие в тонких пленках α- Ag2Te , Труды XXIV Межд. Н-т.Конференции и школа по фотоэлектронике и приборам ночного видения 24-27 мая 2016, Москва , Россия стр. 514-517.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Aparıcı elmi isçi   
Xidməti tel. (+994 12) 4324336  
Mobil tel. (+994 50) 5279976 
Ev tel. (+994 12) 4976797 
Faks  
Elektron poçtu

Jalilova1951@mail.ru