Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Mədədzadə Afaq İsa qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ağdam rayonu, Əlimədədli kəndi 
Təvəllüdü 13.03.1979 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.04.10

Yarımkeçiricilər ve dielektriklər fizikası

Yb–Аs–S(Sе) sistemlərinin Sm elementi ilə aşqarlanmiş üçqat birləşmələrində quruluş və faza keçidləri 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

38

 

22

 

5

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Nazik təbəqələrin elektronoqrafik tədqiqi nəticəsində fazaəmələgəlmə qanunauyğunluqları, amorf və kristallik fazaların quruluş mənsubiyyəti, kondensasiya müstəvisi üzərindəki tərkib sərhədləri müəyyənləşdirilmişdir.

2. İstiqamətli kristallaşma metodundan istifadə etməklə, YbАs4S7(Sе7) və Yb1-хSmхАs4S7(Sе7) tərkibli nanoqalınlıqlı epitaksial təbəqələrin böyümə xüsusiyyətləri müəyyən edilmiş və uzunperiodlu ifratquruluşa malik fazalar ilə ilkin quruluş arasında mövcud olan epitaksial münasibətlər təyin edilmişdir.

3. Yb–Аs–S(Sе) sistemləri birləşmələrinin Sm elementi ilə aşqarlanmaları nəticəsində Yb və Sm elementlərinin qarşılıqlı əvəz olunmalarıyla Yb1-хSmхАs4S7(Sе7) tərkibli ifratquruluşlar əsasında bərk məhlulların alınma prosesləri tədqiq edilmişdir.

4. Yb1-хSmхS(Se)– Аs2S3(Se3) sistemlərinin nanoqalınlıqlı amorf təbəqələrinin kristallaşma kinetikası öyrənilmiş, faza çevrilmələrinin baş verməsi üçün tələb olunan аktivləşmə enerjilərinin qiymətləri, kristallik rüşeymlərin əmələgəlmə və böyümə ölçüləri təyin olunmuşdur. Göstərilmişdir ki, adi şəraitdə və intensivliyi 3000 V∙sm olan xarici elektrik sahəsinin təsiri altında alınmış amorf təbəqələrin kristallaşma kinetikası Avrami-kolmoqorov qanunauyğunluqlarına tabedir və Vt=Vo[1– exp(-ktm)] analitik tənliyi ilə ifadə olunur.

5. TlFeS2(Se2) polikristal nümunələrində rentgen-quruluş analiz və neytron difraksiyası metodu ilə kristal və maqnit quruluş tədqiq olunmuşdur. Aşkar edilmişdirki, nümunələrin aşagı temperatur oblastında əsas fazaya aid olan piklərdən başqa verilmiş maddələrin antiferromaqnit təbiətini əks etdirən əlavə maksimumlar müşahidə olunur. Bu halda hesab edilir ki, uygun olaraq 10, 16 K temperaturda əlavə piklərin yaranması TlFeS2(Se2) birləşmələrinin maqnit quruluşu ilə əlaqədardır.

Elmi əsərlərinin adları 1. Э.Ш. Гаджиев, А.И. Мададзаде. Кинетика фазовых превращений в аморфных пленках YbAs4S7. Поверхность, №10, 2007, с.96-98

2. Э.Ш. Гаджиев, А.И. Мададзаде. Электроно-графическое исследование ближнего порядка в аморфных пленках соединений Yb1-хSmхAs2S4. Физика и Техника Полупроводников, т.42, в.5, 2008, ст.608-611

3. Э.Ш. Гаджиев, А.И. Мададзаде, Д.И. Исмаилов. Электронографические исследование структуры ближнего порядка в аморфных пленках Yb1-хSmхAs4Sе7. Неорганические материалы, №8, том 44, 2008, ст. 1151-1153

4. Э.Ш. Гаджиев, А.И. Мададзаде, Д.И. Исмаилов. Структура и кинетика кристаллиза-ции тонких аморфных пленок Yb1-хSmхAs4S7 Физика и Техника Полупроводников, 2009, т.43, вып.11, с.1534-1537

5. Э.Ш. Гаджиев, А.И. Мададзаде, Д.И. Исмаилов Образование тройных соединений в тонких пленках системы As2Sе3–Yb1-хSmх Неорганические материалы, 2010, т.46, №7, с793-795

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 2002-2012 ADRA nəzdində kollec (fizika, astronomiya müəllimi) 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 1. “Aspirant və dissertantların yerinə yetirdikləri işlərə görə” akademik H.M.Abdullayev adına diplom və mükafat, Baki, 2008

2. “Gənc Alimlərin I Respublika İnnovativ İdeya Yarmarkası” Baki, 2010 – şəhadətnamə,

3. MDB dövlətlərinin gənc alim və mütəxəssisləri üçün keçirilən “Nanosistemlərin sinxotron və neytron tədqiqi SİN-NANO” IV ali kurs - şəhadətnamə, Dubna, Rusiya, 2011

4. Elm sahəsində nailiyyətlərə görə “Gənclər mükafatı” laureatı, Baki, 2 fevral 2012

5. Beynəlxalq Forum “İnnovasiya. MDB. Gələcək.” Moskva, RF, 2012 – diplom

6. SİN-NANO gənc alim və mütəxəssisləri üçün keçirilən “Nanosistemlərin sinxotron və neytron tədqiqi” ali kurslarının 5 illik yubileyinə həsr olunmuş “Məzunlar Konfransı” Dubna, Rusiya, 2012– diplom

7. 34th session of the Programme Advisory Committee for Condensed Matter Physics, Dubna, Russia, 2011- diploma

8. 48-я Школа ФГБУ «ПИЯФ» поФизике Конденсированного Состояния (ФКС-2014), 10-15 март 2014 г, Санкт-Петербург - сертификат

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5395140 
Mobil tel. (+994 55) 9369365
Ev tel. (+994 12) 4344305 
Faks  
Elektron poçtu amadadzade@physics.ab.az,

madadzada@jinr.ru