Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

İmanova Almaz Yaqub qızı

 

Anadan olduğu yer Əli Bayramlı şəhəri 
Təvəllüdü 06.03.1982 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

Müxtəlif yarımkeçiricilərlə dispersləşdirilmiş polyar və qeyri-polyar polimer əsaslı kompozitlərin elektrofiziki xassələri 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

25

 

13


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. High voltage pulsed discharge in air in atmosphere pressure and big overvoltage.

2. Исследования характеристик и структуры наносекундных импульсных разрядов в воздухе.

3. Электрофизические характеристики композитных нелинейных резисторов на основе полипропилена и кремния

4. Electrophisical characteristic of composite varistors.

5. Polimer və Si əsaslı qeyri-xətti müqavimətlərin elektrofiziki xassələrinə qaz boşalmasının təsiri.

6. Features of  electrophisical characteristic of composite varistors based on semiconductor (GaAs and InAs) and polymer.

7. Electrophisical Characteristic of Composite Varistors Ba­sed on Semiconductor (GaAs and InAs) and Polymer.

8. Varistor effect in composites on the basis of non-polar polymer and chalcopyrite phase of CuInSe2compound.

9. Polimer və Si əsaslı kompozit qeyri-xətti müqavimətlərin rentgen xassələri. 

10. Polimer və Si əsaslı kompozit qeyri-xətti müqavimətlərin elektrofiziki xassələri. 

11. Электрофизические характеристики  композитных нелинейных резисторов на основе  полимера и кремния                      

12. Тонкопленочные композитные резисторы на основе полипропилена  и кремния

13. Нелинейный резистор на основе композиции полярного полимера (ПВДФ) и кремния

14. Polypropylene and Silicon Thin –Film composite resistors.

15. Особенности токов термостимулирован­ной деполяризации тонкопленочных композитов на основе халькопиритных соединений типа CuInSe2и полиэтилена

16. Особенности механизмов проводимости тонкопленочных композитов на основе кремния и поливинилденфторида (ПВДФ)

17. Спектроскопия диэлектрических пара­метров тонкопленочных композитов на основе полимера и монокристаллического кремния

18. Электрические свойства тонкопленочных композитов на основе кремния и полипропилена

19. Electric properties of thin film composites on the basis of silicon and polyvinildenftoryde

20. Silisium və polipropilen əsaslı nazik təbəqəli  kompozitlərin elektrik xassələri

21. Yаrımkеçirici (Si) - pоlimеr əsаsli  kоmpоzit  qеyri-хətti müqаvimətlərin mехаniki  хаssələri

22. Особенности электроической прово­ди­мости твердых растворов на основе (CuInSe2)1-х(FeSe)x   x=0.03, 0.05, 0.1

23. Yarımkeçirici (Si) və polipropilen (PP) əsaslı nazik təbəqəli kоmpоzitlərin keçiricilik  meхanizmlərinin хüsusiyyətləri

24. Silisium və polimer əsaslı nazik təbəqəli  kompozit qeyri-xətti müqavimətlərin temperatur asılılıqları

25. Yarımkeçirici (Si) – polimer (PP, PVDF) əsaslı kompozitlərdə kinetik parametrlərin xüsusiyyətləri
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları Fizika Institutunda hər il keçirilən “Gənc alim və aspirantların 2011-ci ildəki elmi fəaliyyəti” müsabiqəsində I yerə layiq görülməsinə dair diplom və pul mükafatı.
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5393263 
Mobil tel. (+994 70) 2393369 
Ev tel. (+994 12) 5202202 
Faks (+994 12) 4470456 
Elektron poçtu almazhuseynli@rambler.ru