Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

İsmayılov Namiq Cəmil oğlu

 

Anadan olduğu yer Bakı şəh. 
Təvəllüdü 17.09.1958 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Politexnik İnstitutu
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

“Metall-CdHgTe srukturların elektrofiziki və fotoelektrik xassələri” 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

40

 

16

 

11 

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə metall-CdHgTe strukturların elektrofiziki və fotoelektrik xassələri tədqiq edilmiş və onların əsasında Şottki baryerli İQ-fotodiodlar yaradılmışdır.

İlk dəfə CdHgTe əsasında spektri idarə olunan İQ-fotoqəbuledicilər yaradılmış və tədqiq olunmuşdur.

Səthyanı yük fəza oblastın və səth yüyürüklüyün CdHgTe monokristalların fotokeçiriciliyinə təsiri nəzəri və eksperimental olaraq göstərilmişdir.  

İlk dəfə yeni prinsip əsasında rekord fotohəssas parametrlərinə malik İQ-fotoqəbuledicilər yaradılmış və tədqiq edilmişdir.

İlk dəfə maye kristal əsasında idarə olunan İQ-filt yaradılmış və tədqiq olunmuşdur.

Elmi əsərlərinin adları

1. Huseynov Emil, N.Ismayilov. Super high sensitive low –dimensional IR-detector. Pysica Status Solidi C10, No.7-8,1156-1159(2013).

2. Н.Д. Исмайлов, Э.Гусейнов, Ш.Кулиев, Р.Мухтарова. Высокочувствительные неохлаждаемые фотоприем-ники на основе Au:Cd хHg1-x Te на область 3-5μm. Fizika,2013,vol.XİX, 2№, Section: Az p.119-121.

3. Sh.O.Eminov, E.K. Huseynov, Kh.D. Jalilova, I. S. Hasanov, A.A. Rajabli ,N.J., Ismayilov, G.Kh. Mamedova, J.A. Guliyev.The features of electrochemically deposited Cds thin films, Fizika, № 4 . (2014) pp. 9-14.

4. Eminov Sh.O, Tagiyev D.B., Aliyev A.Sh., Jalilova Kh.D., Hasanov I. S., Rajabli A.A, Ismayilov N.J., Mamedova G.Kh., Guliyev J. A., Gurbanov I.I. Nanostructured hybrid of photovoltaic solar cell and super capacitor.Proceedings of EUPVSEC, European PV Solar Energy Conference and Exhibition, Hamburg, 14-18 September, 2015.

5. Sh.O.Eminov, A.Sh. Aliyev, Kh.D. Jalilova, I. S. Hasanov, A.A. Rajabli, N.J. Ismayilov, G.Kh., Mamedova J.A. Guliyev, I.I. Gurbanov. Features of The nanostructured hybrid of photovoltaic solar cell – super capacitor and its realization, Fizika, №3 (2015).

6. Ш.О. Эминов, Э.К. Гусейнов, Х.Д. Джалилова, Н.Д Исмайлов, А.А. Раджабли, Г.Х. Мамедова, Д.А. Гулиев. Свойства тонких пленок CdS, осажденных электрохимическим способом, AMEA Xəbərlər, No 2 (2015) .

7. Ш. О. Эминов, Х.Д. Джалилова А. Ш. Алиев, Д. Б. Тагиев, Н.Ш. Солтанова, И.С. Гасанов, Н.Д. Исмайлов, Д.А. Гулиев Ш. Асланов, А.А. Раджабли, Г.Х.Мамедова, И.И.Гурбанов. Структурные, электрические и оптические свойства тонких пленок ITO , полученных магнетронным напылением на стекле. Azərb.MEA Xəbərləri Fizika-Texnika və Riyaziyyat elmləri Seriyası, cild XXXVİ № 5, səh. 19-27, 2016.

8. Н.Д.Исмаилов, И.С.Гасанов и др. Высокочувствительные двухслойные фоторезисторы на основе HgCdTe с конвертированным приповерхностным слоем. XIV Межд. конф. по фотоэлектронике и приборам ночного видения. Сб. докл. Москва, 23-26 мая 2016.

9. Sh.O.Eminov, D.B.Tagiyev et al. Photo and electrical peculiarities of the nanostructured glass/ITO/AAO and glass/ITO/CdS systems. J Mater Sci: Mater Electron, 2016 DOI 10.1007/s10854-016-5053-9. Impact factor 1.569.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   

 

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4324336 
Mobil tel. (+994 50) 323529 
Ev tel. (+994 12) 4320906 
Faks  
Elektron poçtu ismailovnamik@yahoo.com