Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Nuriyev Kamil Zülfüqar oğlu

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 03.09.1939 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan  Dövlət  Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika–riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

01.04.01

Eksperimental fizika

Plazma ilə qarşılıqlı təsirdə olmuş elektron  dəstəsinin paylanma funksiyasının incə quruluşu  
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

68

 

24

 

18
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı


Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. Проблема энергетики 2000 г. № 2 с. 111-118, //Масс-спектрометрия и экология окружающей среды/

2. Электронная обработка материалов, 2001 №1 с.72-76, // Исследования элементов     адсорбиро­ван­ных поверх­ностным слоем с помо­щью­ искро­вого масс-спе­к­­тро­метра / 

3. First International Conference on TPE 2002 Baku, p.363-365, // Передвижной хромато-масс-спектрометр для исследования загрезня­ющих атмосферу веществ / 

4. 16-th Int. Mass-spectrometry Confe­rence, Edinburgh, 31 August –September 2003.// The limitation of  dispersion characteristics a Time of Flight mass-analyzer with axial symmetric electric field /

5. Проблемы Энергетики 2004, №2, с.30-34,// Исследование вероят­ности образования мно­гократных ионов в источ­нике ионов с электрон­ным ударом /

6. Электронная обработка материалов, 2004, № 6,    с. 77-80., // О механизме вторичной ионной эмиссии с поверхности металлов /

7. Электронная обработка материалов, 2006, № 1, с. 80-83. // Относительная чувствительность элементов при искровом масс-спектрометрическом анализе твердых тел /

8. III International Conference on Technical and Physical Problem in Power Enginee-ring Ankara – Turkey, 2006, // The dependence of die-lectric losses of polymeric compounds on the Const-ruction of Macromolecules introduction /

10. Электронная обработка материалов, 2007, № 2,     с. 78-84.// Угловое и энергетическое распределение ионов, эмиттируемых с поверхности твердого тела при лазерном масс-спектрометрическом анализе./

11. Журнал технической физики, 2007, т. 77, в. 11, с.123-126, // Компенсация объемного заряда ионов во времяпро-летном масс-анализаторе/

12. Электронная обработка материалов, 2008, № 2,     с. 98-105, // Коэффициент относительных чувствительностей для безэталонного анализа твердых веществ методом МСВИ/

13. Приборы и техника Эксперимента, 2009, № 2, с. 94-97, // Автоматическая корректировка ионов аксиально-симметричном масс-анализаторе/

14. Журнал технической фи-зики, 2009, т. 79, в. 8,       с. 99-103,// Зависимость зарядового состава ионов металлов от плотности лазерного излучения при лазерной масс-спектрометрии /

15. Письма в ЖТФ, 2009,      № 24, // Пути улучшения аналитических характеристик аксиально-симметрического масс-анализатора/

16. Электронная обработка материалов, 2011,т.47,№3, стр 85-89,// О безэталонном анализе твердых тел искровым масс- спектрометрическим методом/

17. IV Всероссийская конфе-ренция «Масс-спектро-метрия и ее прикладные проблемы» 05-09 сентября 2011 г.Москва ,// Дискриминация элементов –примесей твердых тел при масс–спектрометрическом анализе/

18. Электронная обработка материалов,// Дискриминация  элемeнтов примесей твердых тел при лазерном масс-спектромичесом анализе./

19. International Jourrnal on Technical and Physical problems of Power Engineering, 2013, volume 14, n 1 , p 127 – 131, // Mass - spectrometer for analysis of solids/

20. Fizika 2013 cild 19 № 4, səh. 6 – 9,// Bərk maddələrin səthində adsorbsiya olunmuş elementlərin lazer kütlə spektrometrik yolla təyini 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Ümumrusiya kütlə spektrometriya cəmiyyəti
Pedaqoji fəaliyyəti 1970 – 1976 BDU 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5106977 
Mobil tel. (+994 50) 3537220 
Ev tel. (+994 12) 5683749 
Faks  
Elektron poçtu kamilnuri@rambler.ru