Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Nurubəyli Təranə Kamil qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.  
Təvəllüdü 17.02.1978
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı
01.04.01

Fiziki eksperimentin metodları və cihazları 

Yüklü zərrəciklərin aksial-simmetrik elektrik sahəsinə malik enerji kütlə analizatoru
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

25

 

14


14 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 2
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Aksial - simmetrik elektrik sahəli kütlə analizatorundan enerji analizatoru kimi istifadə etməyin mümkünlüyü göstərilməsi, maketləşdirilmiş enerji-kütlə analizatorunun köməyi ilə bərk maddələrin element və izotop tərkibinin yüksək dəqiqliklə analizinin  mümkünlüyü.  
Elmi əsərlərinin adları 1. First International Confe-rence on TPE 2002. Baku, p. 363-365, // Influence of spatial effects on the dispersion characteristics of the axial-simmetrcal energy and mass-analyzer/

2. Электронная обработка материалов, 2002, № 6, с. 62-65, // Исследование зарядового состава ионов в лазерном масс-спектрометрическом анализе твердых веществ/

3. 16-th Int. Mass-spectromet-ry Conference, Edinburgh, 31 August – September 2003.,// The limitation of  dispersion characteristics a Time of Flight mass-analyzer with axial symmetric electric field/

4. Second Int. Conference on Technical and Physical in Power Engineering. 2004, Tabriz, IRAN, p.527-530. // Chromate mass-spectrometers for investigation Ecological condition the Atmosphere./

5. Fizika, 2005, c. XI, N. 4, c. 43-47,// Kütlə spektrometrinin  xa-rakteristikalarına və ion dəstəsinin parametrlərinin nominal qiymətlərdən kənara çıx-malarının təsiri/

6. Журнал технической физики, 2007, т. 77, в. 11, с.123-126,// Компенсация объемного заряда ионов во времяпролетном масс-анализаторе/

7. Приборы и техника Эксперимента, 2009, № 2, с. 94-97,// Автоматическая корректировка ионов аксиально симметричном масс-анализаторе/

8. «Журнал технической физики». 2009, т. 79, № 8, с. 99-103,// Зависимость зарядового состава ионов металлов от плотности лазерного излучения при лазерной масс-спектрометрии/

9. «Письма в ЖТФ». 2009,  т. 35, с. 67-74// Пути улучшения аналитических характеристик секторных  времяпролетных масс-анализаторов/

10. Электронная обработка материалов,2011,т.47,№3, стр 85-89,// О безэталонном анализе твердых тел искровым масс- спектрометрическим методом/

11. IV Всероссийская конфе-ренция «Масс-спектрометрия и ее прикладные проблемы» 05-09 сентября 2011 г.Москва  // Дискриминация элементов –примесей твердых тел при масс–спектрометри-ческом анализе/

12. International Conference on Technical and Physical problems of Power Engineering// Molecular structure of ions in fluorine contain dielectrics at the secondary ions mass – spectrometry (SIMS)/

13. International Jourrnal on Technical and Physical problems of Power Engineering, 2013, volume 14, n 1 ,p 127 – 131,// Mass - spectrometer for analysis of solids/ 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Ümumrusiya mass-spektrometriya cəmiyyətinin üzvü  
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5106977 
Mobil tel. (+994 50) 5898194 
Ev tel. (+994 12) 5393444 
Faks  
Elektron poçtu omartarana@gmail.com