Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Qurbanov Kamil Bəxtiyar oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ağdam rayonu, Şıxbabalı kəndi   
Təvəllüdü 09.12.1942 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı02.00.07

Polimerlərin fizikası və mexanikası 

İstiqamətlənmiş amorf-kristallik polimer sistemlərdən rentgen şualarının difraksiyasının bəzi məsələləri.
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

131

63 

 

12

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 10 
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı


Əsas elmi nailiyyətləri Polimer-dielektriklərin struktur anlayışlarda yeniliklər. Elektrik qazboşalmalarının materiallara təsirlərinin nəzər əsaslarının inkişafı üzrə nəticələr.

Sorbsiya proseslərindən istifadə edərək yeni effektif  texnoloji proseslərin işlənilməsi bu proseslərin sənaye tətbiqi. Sənaye tullantı suların təmizlənməsi üzrə, yeni prinsiplərə əsaslanan yarım-sənaye-pilot qurğusunun layihələndirilməsi, hazırlanması və sənaye tətbiqi

Elmi əsərlərinin adları 1. Elektrofizika terminlərinin lüğəti

2. Рассеяние рентгеновых лучей на фибриллах с пучностями

3. Малоугловое рассеяние рент-геновых  лучей при упругом деформировании ориентиро-ванных фибрилл с пучностями.

4. Влияние вытяжки на надмо-лекулярную организацию волокон из изотактического поли­пропилена, полиэтилена  низкого давления и полиамида -6

5. К вопросу о взаимосвязи уп­ругой деформации ориентированных образцов из кристаллических полимеров и деформаций больших периодов

6. Способ очистки нефтепродук­тов от сернистых соединений

7. Способ очистки углеводород­но­го газа от сероводорода

8. Способ очистки природного газа от сероводорода

9. Изменение адсорбционных и электрофизических свойств адсор­бентов при воздействии элект­­­рического разряда

10. Интенсификация сорбционной очистки углеводородных жид­костей от примесей с помощью электрического разряда барьерного типа

11. Надмолекулярная структура поли­мерных диэлектриков

12. Dielektrik  materialların səth­lə­ri­nə səyriyən elektrik qazbo­şal­masının təsirinin tədqiqi

13. Dielektriklərdə yüklü vəziy­yət­lərin əmələ gəlməsi proseslərində struktur faktorunun əhəmiyyəti

14. Sənaye tullantı sularının təmiz­lənməsinin yeni effektiv texno­logiyası

15. К решению экологических воп­росов энергетических систем

16. Автоматическая корректировка ионов  аксиально симметрич­ном масс-анализаторе

17. Зависимость зарядового состава ионов металлов от плотности лазерного излучения при лазерной масс-спектрометрии

18. Impurity semiconductor as emergy irradiator in presence of constant external electric field

19. Molecular structure of ions in fluorine contain dielectrics at the secondary ion mass-spectrometry (SINS)

20. Компенсация объемного заряда ионов во времяпролетном масс-анализаторе с аксиально-симметричным электрическим полем

21. Qismi boşalmaların təsiri şəraitində polimer dielektriklərin əlektrofiziki xüsusiyyətlərinin dəyişməsi

22. Nazik təbəqəli kompozit varistorun hazırlanma üsulu 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   

 

Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında və Bakı Dövlət Universitetində mühazirələr aparmışam. 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi

Elmi işlər üzrə direktor müavini 

Xidməti tel. (+994 12) 5394161 
Mobil tel. (+994 50) 2507711 
Ev tel. (+994 12) 4977090 
Faks (+994 12) 5394161 
Elektron poçtu kamilnuri@rambler.ru