Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Hüseynov Ramiz Eldar oğlu

Veb-sayt

 

  

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Mingəçevir şəhəri

Təvəllüdü

14.02.1986

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi rütbəsi

Fizika üzrə fəlsəfə doktoru

Title

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

2223.01

Kristalloqrafiya, kristallar fizikası

BaFe12-xAlxO19 heksaqonal ferritlərinin quruluşu və maqnit xassələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-          xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-          beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

30

 

15

 

 

7

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:    

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

1.BaFe12-xAlxO19 (x = 0.1, 0.3, 0.6, 0.9 və 1.2) heksaferritlərinin kristal və maqnit quruluşları tədqiq edilmiş, müxtəlif kristalloqrafik mövqelərdə dayanan Fe3+ maqnit ionlarının maqnit momentləri təyin edilmişdir. Qəfəs parametrlərinin və həcmin Al atomlarının konsentrasiyasından asılı olaraq dəyişmə mexanizmi verilmişdir.

2.İlk dəfə BaFe12-xAlxO19 (x = 0.1, 0.3, 0.6, 0.9 və 1.2) heksaferritlərinin atom dinamikaları öyrənilmiş, otaq temperaturunda müşahidə edilən rəqs modalarının tezliklərinin, Fe(Al) və O atomlarının əmələ gətirdikləri oktaedr, bipiramida və tetraedrlərinin istilik rəqslərinə uyğunluğu müəyyən edilmişdir. Rəqs modalarının tezliklərinin Al atomlarının konsentrasiyasından asılılıqları alınmışdır.

3.İlk dəfə BaFe12-xAlxO19 (x = 0.1, 0.3, 0.6, 0.9 və 1.2) bərk məhlullarının yüksək temperatur oblastında (300 - 1220 K) termik xassələri və kütlənin temperaturdan asılı olaraq dəyişməsi tədqiq edilmişdir. Geniş temperatur intervalında (T = 300 - 1220 K) sistemə verilən istilik enerjisinin və nümunələrin kütləsinin dəyişmə mexanizmi öyrənilmişdir.

4.Xarici maqnit sahəsinin təsiri altında, aşağı temperatur (5 – 300 K) oblastında BaFe12-xAlxO19 (x = 0.1, 0.3, 0.6, 0.9 və 1.2) heksaferritlərinin maqnit xassələri tədqiq edilmişdir. Maqnit xassələrə malik dəmir ionlarının diamaqnit alüminium ionları ilə əvəz edilməsi zamanı xüsusi maqnit momentinin dəyişməsi müəyyənləşdirilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. S.H. Jabarov, A.V. Trukhanov, E.A. Korneeva, R.Z. Mehdiyeva, S.E. Kichanov, A.I. Mammadov, E.V. Lukin, R.E. Hüseynov. Effect of Concentration Substitution on the Size Factor in Li1–xNaxNbO3 Solid Solutions // Journal of Surface Investigation, 2014, Vol. 8, No. 6, pp. 1198–1200

2. S.H. Jabarov, A.V. Trukhanov, S.V. Trukhanov, A.I. Mammadov, V.A. Turchenko, R.Z. Mehdiyeva, R.E. Hüseynov. XRD, DTA and TGA investigations of the BaFe12-xAlxO19 (x=0.3, 0.9 and 1.2) solid solutions // Optoelectronics and Advanced materials – rapid communications Vol. 9, No. 3-4, 2015, p. 468-470

3. A.V. Trukhanov, N.T. Dang, S.V. Trukhanov, S.H. Jabarov, I.S. Kazakevich, A.I. Mammadov, R.ZMekhdiyeva , V.A. Turchenko, R.E. Huseynov,  Crystal structure, magnetic properties, and raman spectra of solid solutions BaFe12−xAlxO19, Physics of the Solid State, Springer, 2016, 58(5), s. 992 - 996

4. Rafiga Z. Mehdiyeva, Ali I. Mammadov, Ramiz E. Huseynov, Sabina Kafarova, Tuba Çoskun, MirHasan Yu. Seyidov. Preparation, structure analysis and dielectric characteristics of the novel ferroelectric ceramics (1-x)Sr3.35Ba1.65Nb10O30 (SBN) - (x) Ba4Na2Nb10O30 (BNN) with potassium tungsten - bronze structure // Journal of Alloys and Compounds 711 (2017) 169-183

5. R.E. Huseynov, A.I. Mammadov, R.Z. Mehdiyeva, A.V. Trukhanov, S.V. Trukhanov, V.A. Turchenko, T.P. Hoang, N.T. Dang, S.H. Jabarov. Infrared Spectroscopy, X-ray Diffraction and Neutron Diffraction Study of BaFe12-xAlxO19 Solid Solutions // Journal of the Korean Physical Society, 2019, v.74, No 6, pp. 584-588

6. A.I. Mammadov,  N.T. Dang, R.Z. Mehdiyeva, A.V.Trukhanov, R.E. Huseynov, S. V. Trukhanov, S.H. Jabarov. Vibrational properties of BaFe11.1Sc0.9O19 hexaferrite at high and low temperatures // Modern Physics Letters B, 2020, pp. 2050381

7. A.I. Mammadov, N.T. Dang, R.Z. Mehdiyeva, А.V. Trukhanov, S.G. Asadullayeva, S.V. Trukhanov, R.E. Huseynov, S.H. Jabarov. Luminescent properties of Al-substituted BaFe12O19 // Modern Physics Letters B, 2020, pp 2050411

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Fizika İnstitutu, AZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi

Xidməti tel.

(+994 12) 539 51 69

Mobil tel.

(+994 50) 7163043

Ev tel.

 

Faks

 

Elektron poçtu

r.e.huseynov@gmail.com