Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Geologiya və Geofizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Lətifova Yeganə Nazim qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, İsmayıllı
Təvəllüdü 09.03.1963 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti, geologiya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi

Geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad04.00.08

Petroqrafiya, vulkanologiya

Çeqem kalder kompleksinin pliosen vulkanizminin petrologiyası (Şimali Qafqaz)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

45, 4 monoqrafiya, 2 kitab

 

20

2
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-      fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə olaraq Çeqem vulkanik yaylasının kalder təbiəti müəyyən edilmiş, Çeqem kalder strukturunun maqmatizminin təkamülü və mərhələli inkişaf sxemi təklif edilmişdir.

Kiçik Qafqazın ofiolit assosiasiyasının hiperbazit və qabbro komplekslərindəki süxurların tərkibində olan qazların hidrogen-karbohidrogen və karbon-hidrogen sulfidli tərkibi müəyyən edilmişdir.

Kiçik Qafqazın kaynozoy vulkanizminin paleovulkanoloji bərpası və respublikanın əsas neftli-qazlı vilayətlərinin çökmə süxurlarının kollektor xüsusiyyətlərinin tədqiqi.
Elmi əsərlərinin adları 1.Атлас коллекторов продуктивной толщи Азербайджана. Баку, “Nafta-Press”, 2000, 250 с. (Həmmüəlliflər: И.С.Гулиев, С.Ф.Сулейманова, М.Б.Хеиров, А.А.Фейзуллаев)

2. Связь газов с глубинными условиями формирования пород офиолитового комплекса (на примере Малого Кавказа). Сб. ²Дегазация Земли: геодинамика, геофлюиды, нефть и газ², Москва, 2002, с. 139-142. (Həmmüəlliflər: А.Д.Исмаил-Заде, Е.Н.Емельянова).

3. Литогенез верхнемеловых и среднеэоценовых вулканогенно-осадочных комплексов Предмалокавказского прогиба и связанные с ними полезные ископаемые. Сб. «Проблемные вопросы геодинамики, петрологии и металлогении Кавказа», посв. 100-летию академика Ш.Р.Азизбекова, Баку, 2006, с. 297-311 (Həmmüəlliflər: Х.А.Ализаде, М.Б.Хеиров)

4. Проблемы металлогении Севан-Акеринской зоны Малого Кавказа. Xəbərlər, 2008, №1, s. 55-66 (Həmmüəlliflər: А.Д.Исмаил-Заде, Е.Н.Емельянова, З.А. Велиев)

5. Диалектический прогноз нефтегазоносности тектонически активных и пассивных областей. Баку, “Nafta-Press”, 2012, 88 с. (Həmmüəlliflər: И.С.Гулиев, Х.А.Али-заде)

6. Azərbaycanın geologiyası. I, II, III cildlər. Elm, 2015, 532 s., 372 s., 382 s. (Həmmüəlliflər: Ş.Ə.Babayev, Ad.A.Əliyev, C.Ə.Azadəliyev, İ.S.Quliyev, X.A.Əlizadə və b.)

7. Методологические проблемы исследования геосистем. Вопросы философии. 2015, № 6 с. 85-89 (Həmmüəlliflər: Ак.А.Али-заде, Х.А.Али-заде)

8. Azərbaycan geologiya elminin korifeyləri. “Nafta-Press”. 2016, 315 s. (Həmmüəlliflər: Z.Y.Abbasov və b.)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycan Geoloqlarının Milli Komitəsinin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti, geologiya fakültəsi 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

1. Azərbaycan Respublikasının Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının fəxri fərmanı, 2012.

2. “Tərəqqi” medalı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 03 noyabr 2015-ci il tarixli 1510 nömrəli sərəncamı. 
Əsas iş yeri və ünvanı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya və Geofizika İnstitutu, AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 119
Vəzifəsi Geologiya və Geofizika İnstitutunun elmi katibi
Xidməti tel. (+994 12) 5372334 
Mobil tel. (+994 51) 8857654
Ev tel. (+994 12) 5948869 
Faks (+994 12) 5372285 
Elektron poçtu latifovay@mail.ru