Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Hacırəhimova Məkrufə Şərif qızı

 

Anadan olduğu yer Ermənistan, Noyemberyan rayonu
Təvəllüdü 1956
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft-Kimya İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı3338.01

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi

Elektron dövlət mühitində mətn sənədlərin intellektual idarə edilməsi üçün model və alqoritmlərin işlənməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

75

 

25


16

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Müxtəlif təyinatlı korporativ informasiya sistemləri (elektron sənədlər dövriyyəsi, elektron arxiv, tapşırıqlara nəzarət, və s.) işlənmişdir.

E-dövlət çərçivəsində elektron sənədlərin emalı və dövriyyəsi sisteminin arxitektur prinsipləri, sistemin intellektuallaşdırılması üçün konseptual model və təkmilləşdirilmiş elektron imza əsaslanan e-sənədlərə etimad modeli təklif olunmuşdur.

Mətn tipli sənədlərin məzmuna görə avtomatik təsnifatı və referatlaşdırılması üçün riyazi proqramlaşdırma məsələləri kimi formalizə olunan modellər təklif olunmuşdur.

Optimallaşma məsələlərinin həlli üçün diferensial təkamül və “sürü” intellektinə əsaslanan optimallaşma alqoritmlərinin modifikasiya olunmuş binar variantları işlənmişdir.

Böyük həcmli verilənlər toplusundan biliklərin əldə olunması problemi istiqamətində “Biq data” texnologioyaları tədqiq olunur.

Böyük həcmli verilənlərin inteqrasıyası üçün konseptual arxitektur model işlənmişdir.
Elmi əsərlərinin adları

1. Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Hajirahimova M.S., Mehdiyev C.A., MCMR:maximum coverage and minimum redundant text summarization model // Expert Systems with Application, Netherlands, 2011, v.38, no.3, pp.14514-14522.

2. Alguliev R., Aliguliyev R., Hajirahimova M., Multi-document summarization model based on integer linear programming // Intelligent Control and Automation, 2010, vol.1, №1, p.105-111.

3. Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Hajirahimova M.S., GenDocSum + MCLR: Generic document summarization based on maximum coverage and less redundancy // Expert Systems with Application, Netherlands, 2012, v.38, no.3, pp.14514-14522.

4. Алгулиев Р.М., Гаджирагимова М.Ш. Некоторые аспекты организации и реализации мультиагентной системы поиска информации в распределенной информационной среде / Proceedings of the First International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”, vol.II, 24-26 October 2006, Baku, Azerbaijan, pp.31-34.

5. Алгулиев Р.М., Фаталиев Т.Х., Гаджирагимова М.Ш. Интеграция корпоративных систем документооборота и архива //Известия НАНА, 2005,  №2, с.12-17.

6. Алгулиев Р.М., Фаталиев Т.Х., Гаджирагимова М.Ш. К созданию корпоративной распределенной архивной системы //AMEA-nın xəbərləri, Fiz.-tex. elmləri seriyası, 2003, №3, səh.143-147.

7. Имамвердиев Я.Н., Гаджирагимова М.Ш. Архитектура инфраструктуры доверия электронным документам в среде электронного государства // Телекоммуникации, 2011, №11, с.18-26.

8. Hajirahimova M.S. On intellectualization of management of electronic documents / Proceedings of the Third International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”, Baku, Azerbaijan, 6-8 September 2010, vol.1, pp.167-170.

9. Hacırəhimova M.Ş. Elektron dövlət mühitində sənəd dövriyyəsi sistemlərinin aktual problemləri və həll yolları //İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2010, №2, s.21-29.

10. Гаджирагимова М.Ш. Архитектурные принципы построения системы электронного документооборота в рамках электронного государства // Телекоммуникации, 2011, №8, с.     

11. M.S. Hajırahimova, A. S. Aliyeva, Review of Statistical Analysis Methods of Large-Scale Data / 2015 9th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT2015), Russia, Rostov-on-Don, 14-16 October, 2015, pp. 67-72.

12.   Hajirahimova M.Ş. Opportunities and challenges big data in oil and gas industry / Национальный Суперкомпьютерный Форум (НСКФ-2015), Россия, Переславль-Залесский, 24-27 ноябрь, 2015.

13.   Makrufa S. Hajirahimova, Aybeniz S. Aliyeva, Big data strategies of the world countries / Национальный Суперкомпьютерный Форум (НСКФ-2015), Россия, Переславль-Залесский, 24-27 ноябрь, 2015.

14.  Əliquliyev R.M., Hacırəhimova M.Ş., Gözəlova H.Y. Böyük verilənlərdən verilənlər haqqında elmə: fənlərarası perspektiv / “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I Respublika elmi-praktiki konfransı, Azərbaycan, Bakı ş., 25 fevral 2016-cı il, səh. 40-42.

15. Alıquliyev R.M., Hacırəhimova M.Ş. Mətnlərin avtomatik referatlaşması üçün  optimallaşma modeli, // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2015, №2, səh. 96-102.

16. Hajirahimova M. Sh., Aliyeva A.S., Review of statistical analysis methods of high-dimensional data // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Kharkov, 2015, №5, pp. 23-30.

17. Hacırəhimova M.Ş. Elektron sənəd dövriyyəsi sistemlərinin təhlükəsizliyinin bəzi aspektləri // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, Bakı, 2015, №2, səh.50-58.

18.   Makrufa S. Hajirahimova, Aybeniz S. Aliyeva, Goychak F. Mahmudlu Big data: potential and indicators / Proceedings of the 10th IEEE International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT), Baku, Azerbaijan, 12-14 oktober 2016, pp.47-51.

19. Əliquliyev R.M., Hacırəhimova M.Ş., Əliyeva A.S. “Big Data”-nın aktual elmi-nəzəri problemləri // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, 2016, №2, səh.37-49.

20. Hacırəhimova M.Ş. Big data texnologiyaları və informasiya təhlükəsizliyi problemləri // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2016, №1, səh. 49-56.

21. Makrufa S. Hajirahimova, Aybeniz S. Aliyeva Some indicators of Big data // International Organization of Scientific Research Journal of Engineering (IOSRJEN),India, 2016, vol. 6, no.10, pp.1-6.

22. Hacırəhimova M.Ş. Səhiyyədə Big data erası: vədlər və problemlər// İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2017, №1, səh.71-80.

23. Hacırəhimova M.Ş., Əliyeva A.S. İnkişaf etmiş ölkələrin “Big Data” təşəbbüsləri //İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, 2017, №1, səh.12-23

24. Hajirahimova M.Sh., Aliyeva A.S. AboutBig Data measurement methodoligies and indicators // İnternational Journal of Modern Education and Computer Science, Hong Kong, 2017, vol.9, no.10, pp. 1-9.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun Tədris-innovasiya mərkəzi
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, B.Vahabzadə küç. 9 A
Vəzifəsi Layihə baş mühəndisi
Xidməti tel. (+994 12) 5398548 
Mobil tel. (+994 50) 4341917
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu

makrufa@iit.ab.az,  

makrufa@science.az

hmakrufa@gmail.com