Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Mahmudova Şəfəqət Cəbrayıl qızı

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Lənkəran  şəhəri 
Təvəllüdü 1957 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov  adına Azərbaycan Dövlət Universiteti  
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


3338.01

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi

Fotoportretlər əsasında insan sifətinin tanınması üçün metod və alqoritmlərin işlənməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

1116761

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

• Fotoportretlər əsasında insan sifətinin tanınması metodları və identifikasiya sistemləri üzrə mövcud problemlər araşdırılmış, onların müqayisəli təhlili aparılmışdır. İnsan sifətində olan antropometrik nöqtələr seçilmiş və onların əsasında yeni həndəsi xarakteristikalar sistemi təklif edilmişdir;

• Həndəsi xarakteristikaların inam intervallarını müxtəlif üsullarla müəyyən olunması üçün alqoritmlər işlənmiş və onların müqayisəsi aparılmışdır;

• Həndəsi xarakteristikaların əhəmiyyətlilik dərəcəsini göstərən əmsalın hesablanması üçün yeni metod təklif olunmuşdur;

• Təsvirlər əsasında İnsanın irqi-etnik mənsubiyyətini müəyyən etmək üçün metod və alqoritmlər işlənmişdir;

• Proqram təminatının məhsuldarlığının artırılması üçün metod və alqoritmlər işlənilmisdir;

• Proqramlaşdırma dillərinin effektivliyinin qiymətləndirilməsi üçün müəyyən edilmiş kriteriyalar əsasında alqoritm işlənilmişdir;

• İnformasiyanın emalı üçün insanlar, texnologiya və proseslərin qarşılıqlı əlaqəsi araşdırılmışdır. Texnoloji proseslərin növləri və proqram təminatının işlənilməsi prosesinin modelləri təhlil edilmişdir;

• Soft compüting texnologiyaları əsasında proqram təminatının səmərəliliyinin artırılması üçün metod və modellərin işlənilmişdir;

• Soft Computing texnologiyaları əsasında proqram təminatının səmərələliyinin artırılması metodları araşdırılmışdır. Soft Computing-ə aid komponentlər təhlil olunmuş, onların proqram təminatında istifadə edilməsi, üstün cəhətləri və problemləri araşdırılmış və tövsiyələr verilmişdir;

• TOPSİS metodundan istifadə etməklə proqram təminatının səmərələliyinin artırılması və idarəolunmasının optimallaşdırılması üçün alqoritm işlənilmişdir;

• Biomimetika texnologiyaları araşdırılmış, onun problemləri öyrənilmiş və tövsiyələr verilmişdir;

• Proqram təminatının optimallaşdırılması üçün qarışqa alqoritmi tətbiq edilmişdir;

• Müxtəlif təyinatlı “Poliklinika”, “Təhsil” verilənlər bazası idarəetmə sistemləri, “Kadrlar” və “Tədris-İnnovasiya Mərkəzi” korporativ informasiya sistemləri, "Tanınma" avtomatlaşdırılmış identifikasiya sistemi, “Layihələrin qeydiyyatı" informasiya axtarış sistemi, İnformasiya Texnologiyaları Problemləri və İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri jurnalları üzrə “Qeydiyyat-Jurnal” informasiya axtarış sistemi hazırlamış və istismara vermişdir.

Hazırda o şöbənin baş mühəndisi vəzifəsində çalışır və "İntellektual proqram sistemlərinin sintezi üçün metod və modellərin işlənilməsi" mövzusu üzrə doktorluq dissertasiyası üzərində işləyir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Mahmudova Shafagat & Jabrailova Zarifa. Development of an algorithm using the AHP method for selecting software according to its functionality, Soft Computing, 2020, vol. 24, no. 11, pp. 8495-8502

2. Mahmudova Sh. Application of Ant Algorithm for Software Optimization, Review of Information Engineering and Applications, USA, 2020, vol. 7, no. 1, pp. 6-17.

3. Mahmudova Sh. Exploring the Personal Data Protection Methods through Programs, Transactions on Networks and Communications, United Kingdom, 2020, vol, 8, no 1, pp. 1-7.

4. Mahmudova Sh. Exploration of intellectual software systems and development of conceptual model.  Review of Computer Engineering Research, ABŞ, 2020, vol. 7, no. 1, pp. 1-11.

5. Mahmudova Sh. Application of the TOPSİS method to improve software efficiency and to optimize its management //Soft Computing, 2020, vol. 24, no. 1, pp. 697-708.

6. Mahmudova Ş. Fərdi məlumatların proqram vasitələri ilə qorunması üsullarının araşdırılması / “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” V respublika konfransı, Bakı, 2019, 29 noyabr, səh. 70-73.

7. Mahmudova Sh. Biomimetics:notions, problems and technologies// Bionics of İntelligence, Kharkiv, 2019, 1(92), pp. 31–35.

8. Mahmudova Sh. Machine learning for software / Participation in the international scientific conference on technique, technology and education (ICTTE 2019), Bulgaria, 16-18 October 2019.

9. Mahmudova Sh. Exploring the methods for increasing software efficiency based on soft computing technology // Review of Computer Engineering Research, USA, 2019, vol. 6, no 1, pp. 45–56.

10. Mahmudova Sh. Analysis of biometric authentication in clouds / Оптико-электронные приборы и устройства в системах распознавания образов, обработки изображений и символьной информации "Распознавание—2019" XV международная научно-техническая конференция, 14-17 мая 2019 г., Россия, Курск, стр. 31-33.

11. Sh. Mahmudova, About Some Methods for Software Security // Transactions on Networks and Communications, United Kingdom, 2019, vol. 7, no. 2, pp. 14–19.

12. Christophe Jouis, Hefri Yodiansyah Th., Shafagat Mahmudova, Human Phase Intelligence Communication // Conference: Human Phase Intelligence Communication Cyberspahe, Paris, France, 25.02.2019, pp. 1–30.

13. Mahmudova Sh. J., Analysis of Software Performance Enhancement and Development of Algorithm // International Journal of Innovative Science and Research Technology, 2019, volume 4, pp. 219–229.

14. Mahmudova Ş.C., Proqram təminatının təhlükəsizliyinin təmin olunmasının bəzi üsulları haqqında / “İnformasiy a təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” IV respublika konfransı, 14 dekabr 2018-ci il.

15. Mahmudova Sh. J., Features of Programming Languages and Algorithm for Calculating the Effectiveness, Journal of Information Sciences and Computing Technologies, USA, 2018, vol.8, issue 1, pp. 769–780.

16. Mahmudova Ş.C., Proqram təminatının yaradilmasının texnoloji prosesinin təşkili üsulları / İnformasiya sistemləri və texnologiyalar: nailiyyətlər və perspektivlər mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans, SDU, 15-16 noyabr 2018, səh. 412-415.

17. Mahmudova, Sh. J. Methods of organizing the technological process of software development. Review of Information Engineering and Applications. 2018, vol.5, no.1, pp. 1–11.

18. Mahmudova Sh. J., Development of the method of human recognition in biometric // electronic devices and devices in the system of recognition of images, processing of images and symbolic information "recognition - 2018" xiv international scientific and technical conference, Russia, Kursk, 2018. september 25-28,CTP.31-33.

19. Mahmudova, Sh. J., Analysis of the consumer opinion for the personalization of apparel / Zlatin Zlatev, Tanya Dimitrova, Nely Ruseva // Journal for Textile, Clothing, Leather and Technology, 2018, vol. 4, pp. 100–106.

20. Mahmudova, Sh. J., Development tendencies of programming languages // “Journal of Engineering and Technology (JET)”, 2018, vol. 9, No 1, pp. 111–121.

21. Mahmudova, Sh. J., Analysis of biometric authentication methods of users in clouds // International Journal of Advanced Engineering and Technology, 2017, vol. 1, Issue 5, pp. 14–17.

22. Mahmudova Ş.C., Hesablama buludlarında istifadəçilərin biometrik autentifikasiyası üsullarının analizi // “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual problemləri” III respublika elmi-praktiki seminarı, Bakı, 8 dekabr 2017, S. 46-50.

23. Mahmudova Sh., The Ways of Increasing Quality of Human Recognition in Biometric Network Environment // International Journal of Intelligent Information Systems, 2017, vol. 6, Issue 5, pp. 56–61.

24. Mahmudova Sh., On topical problems of programming // Scientific Light (Wroclaw, Poland), 2017, vol. 1, No 10, pp. s.5–9.

25. Mahmudova Ş.C., Proqramlaşdırma dillərinin müqayisəli təhlili və inkişaf tendensiyaları // “Proqram mühəndisliyinin aktual elmi – praktiki problemləri” I respublika konfransı, 17 may 2017 ,s.236-240

26. Mahmudova Ş.C., Proqramlaşdırmanın aktual problemləri haqqında // “Proqram mühəndisliyinin aktual elmi – praktiki problemləri” I respublika konfransı, 17 may 2017,s.176-180.

27. Kazimov T., Mahmudova Sh., About the calculation method increasing the efficiency of recognition / Journal SAUSSUREA (Web of Science) , 2017, vol. 1, No 7, pp. s.45–55.

28. Kazimov T., Mahmudova Sh., Increasing the efficiency of recognition / Оптико-электронные приборы и устройства в системах распознавания образов, обработки изображений и символьной информации "Распознавание — 2017" XII международная научно-техническая конференция, 16-19 мая 2017 года, Россия, Курск, стр. 20-22

29. Mahmudova, Sh. J., Application Opportunities of Biometric Technology in Electron Libraries // Communications, USA, Vol. 4, Issue 2, 2016, pp. 8-11.

30. Mahmudova, Ş. C., İnsanın irqi və etnik mənsubiyyətinin müəyyən olunması üçün metodlar // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri jurnalı, 2016, №1, səh. 67–74.

31. Mahmudova, Sh. J., Approaches for the Racial and Ethnic Determination of a Person / Advances in image and video processing, 2015, USA, Vol. 3, No. 5, pp. 10-16.

32. Mahmudova, Sh. J. The Role of Biometric Networks in Recognition of Person // Communications, 2015, USA, Vol. 3, No. 5, pp. 81-85.

33. Kazimov T.H., Mahmudova, Sh. J., The Role of Biometric Technology in Information Security / International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), 2015, Vol.2, Issue: 03, pp.1509-1513.

34. / Kazimov T.H., Mahmudova, Sh. J., Tugrul Aktas. System of recognition of an accessory of persons to racial and an ethnic group on the basis of photographs / International Journal of Applied mathematics, Electronics and Computers, 2015, Vol. 3, No 3, pp.161-164.

35. Mahmudova, Sh. J., Statistical Analysis of the Characteristic Features of Standard Image for Racial and Ethnic Identity of a Person // Advances in image and video processing, 2015, Vol. 3, No 3, pp.1-7.

36. Kazimov T.H., Mahmudova, Sh. J., About a Method Recognition of Race and Ethnicity of Individials Based on Portrait Photographs / Intelligent Control and Automation, 2014, Vol. 5, №3, pp. 120-125.

37. Kazimov T.H.,  Mahmudova, Sh. J.,Biometric network: problems, prospects, concepts / International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT) Vol. 4, Issue 4, October 2014

38. Mahmudova, Sh. J., Bayramova T.A.  ,Program engineering in Azerbaijan / International Journal of Modern Communication Technologies & Research (IJMCTR) ISSN: 2321 0850, Vol. 2, October 2014

39. Kazimov T.H., Mahmudova, Sh. J. “Estimation of the impact of geometrical characteristics on the recognition to identify a human face on the basis of photo portraits” / “Journal of Control Engineering and Technology (JCET) , Hong Kong, 2013, Vol.3, No. 3. pp. 116-120.

40. Kazimov T.H.  Mahmudova Sh. J. The Effectiveness Increase of a System of Automatic Biometrical Identification Based on Photo Portraits / Automatic Control and Computer Sciences, USA - 2011. - No: 2. - pp. 61-69.

41. Кязимов Т.Г. Махмудова, Ш.Д. Об информационной идентификационной системе распознавания лиц по фотопортретам / Optoelectronic information-power technologies, VInnitsya - 2009. - N: 1(17). с. 86-89.

42. Кязимов Т.Г., Махмудова, Ш.Д. Информационная идентификационная система распознавания людей по фотопортретам / Телекоммуникации. - 2008. - N: 11. - с. 22- 25.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

1. “International Journal of Intelligent Information Processing” (IJIIP), “Communications”, “International Journal of Advanced Engineering and Management”, “Biomedical Statistics and Informatics”, "Pattern Recognition", "International Journal of Automation and Power Engineering (IJAPE)", "Journal of Control Engineering and Technology (JCET)", "Humanities and Social Sciences Letters“, "British Journal of Applied Science & Technology“, “International Journal of Media and Communication”, “Journal of Big Data” , Gconference.Net  portal, “International Association for Pattern Recognition (IAPR)” , Scientific journal "Bionics of Intelligence",  Soft Computing in Civil Engineering”, Open Computer Science” , Journal of Applied Engineering Science, 16th IEEE International Conference on Emerging Technologies, ICET, Islamabad, 2020 28-29 Oct. (Editorial Advisory Board)

2. Hindistanda VDGOOD Peşəkar Asossiasiyası tərəfindən nüfuzlu “Mühəndislik, Elm və Tibb üzrə Beynəlxalq Alim Mükafatları 2020” nominasiyası üzrə beynəlxalq alim adına və mükafatına və sertifikata layiq görülüb

Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti və İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun Tədris-innovasiya mərkəzi 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, B.Vahabzadə küç. 9A  
Vəzifəsi Şöbədə baş mühəndis
Xidməti tel. (+994 12) 5398719 
Mobil tel. (+994 50) 9777411
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu

shafagat_57@mail.ru