Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Əliyev Əlövsət Qaraca oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Beyləqan rayonu
Təvəllüdü 08.01.1956  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Tətbiqi riyaziyyat fakültəsi 
Elmi dərəcəsi İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

 

-         mövzunun adı08.00.13

İqtisadi tədqiqatlarda, xalq təsərrüfatı və onun sahələrinin planlaşdırılması və idarə edilməsində riyazi üsulların və hesablama texnikasının tətbiqi

Azərbaycan SSR-də neft maşınqayırmanın inkişafının təhlili və planlaşdırılmasının iqtisadi-riyazi modelləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

250

 

75

 

30

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı -
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

1
Əsas elmi nailiyyətləri
  • İnformasiya texnologiyalarının iqtisadi aspektlərinin təhlili;
  • Cəmiyyətin və iqtisadiyyatın informasiyalaşdırılması problemlərinin tədqiqi;
  • Humanitar sahələrin informasiyalaşdırılması problemlərinin tədqiqi;
  • İnformasiya və biliklər iqtisadiyyatının formalaşma problemləri;
  • İnnovasiya proseslərinin modelləşməsi;
  • E-kommersiya sistemlərinin tətbiqi problemləri;
  • İnnovativ strukturların fəaliyyətinin effektivliyinin qiymətləndirilməsi.
Elmi əsərlərinin adları 1. А.Г.Алиев. Проблемы информатизации общества и экономики / Баку, “ЭЛМ”, 2003, 460 s.

2. А.Г.Алиев. Теоретико-прикладные аспекты информатизации гуманитарных отраслей / Баку, “ЭЛМ”, 2006 г., 474 стр.

3. Ə.Q.Əliyev. İqtisadi proseslərdə informasiya texnologiyaları / Əliquliyev R.M. / Bakı, Elm, 2002. 48 s.

4. Ə.Q.Əliyev. Study the effect of Hospital Information Systems (HIS) on Communication Improvement and Service Quality among Nursing Staff / S.Aghazadeh / H. Pirnejad.  Life Science Journal. Acta Zhengzhou University Overseas Edition.  2013;10(10s):307-310.

5. А.Г.Алиев. Основные направления академической и инновационной деятельности в развитии сферы ИКТ в Азербайджане. / Р.М.Алгулиев / Ukrainian journal Ekonomist. №5. May. 2013. стр. 30-34.

6. Ə.Q.Əliyev. İnnovasiya strukturlarının fəaliyyət səmərəliliyinin kompleks qiymətləndirilməsinin elmi-metodoloji əsasları / R.O.Şahverdiyeva / AMEA xəbərləri.Elm və İnnovasiya seriyası. 2011, №1(5), səh.23-32.

7. Ə.Q.Əliyev. İnnovativ informasiya iqtisadiyatının formalaşmasında və inkişafında İKT-nin təsirinin qiymətləndirilməsi məsələləri /A.S.Əliyeva / AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu. “İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri” elmi-praktiki jurnal. № 1, 2013-cü il. səh.57-65.

8. Ə.Q.Əliyev. Feasibility Study of ERP Implementation in Iran Industry / A.Q.Hatamizadeh / American Journal of Scientific Research. Issue 35 (2011), EuroJournals Publishing, Inc. 2011

9. Ə.Q.Əliyev. İKT-texnoparkların fəaliyyətinin  səmərəliliyinin kompleks qiymətləndirilməsi məsələləri R.O.Şahverdiyeva AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu. “İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri”  jurnalı. №2, 2011-ci il,səh. 71-79.

10. А.Г.Алиев. Некоторые аспекты формирования ИКТ-ориентированных  национальных инновационных систем Р.М.Алгулиев Проблемы современной экономики.  Евразийский международный научно-аналитический журнал. 2011 г.  № 4. səh. 1-8.

11. Ə.Q.Əliyev. Development Problems of Application of Electronic-Commerce Systems in Terms of İnformation Economy Formation / International Conference on IT  Promotion  in  Asia  2011. Tashkent University of IT. Tashkent, Uzbekistan. September 26-27 2011, s.116-119.

12. Ə.Q.Əliyev. Biliklər iqtisadiyyatına keçid mərhələsində İKT-yönümlü innovativ proseslərin təhlili R.M.Əliquliyev AMEA xəbərləri. Elm və innovasiya, 2010,№ 1, səh. 13-20.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti BDU, ADNA, AMEA İTİ-nin Tədris Mərkəzi
Digər fəaliyyəti  İnformasiya və Cəmiyyət İctimai Birliyinin sədri
Təltif və mükafatları AMEA RH-in Fəxri fərmanı
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, B.Vahabzadə küç. 9 A
Vəzifəsi Şöbə müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 5397226
Mobil tel. (+994 50) 3221006               
Ev tel.                  
Faks (+994 12) 5396121
Elektron poçtu alovsat_qaraca@mail.ru,

depart8@iit.ab.az.