Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Həsənli Elşad Ağahüseyn oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Şamaxı rayonu  
Təvəllüdü 1968
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

23.00.02

Siyasi institutlar, etnosiyası konfliktologiya, milli və siyasi proseslər

Azərbaycanda milli-mədəni muxtariyyət ideyası: siyasi təhlil

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

24

 

2

 

2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycanda milli–mədəni muxtariyyət ideyasının təkamül və transformasiya  mərhələləri, etnoslararası münasibətlər, milli-dini tolerantlıq məsələlərinin tədqiqi  
Elmi əsərlərinin adları 1. Azərbaycan tarixinin alman səhifələri (N.A. İbrahimovun 1997-ci ildə   çap olunmuş yeni adlı kitabı haqqında ). “Respublika” qəzeti, 1997-ci il, 25 dekabr, səh. 4

2. Azərbaycanda milli-mədəni muxtariyyət ideyasına bir baxış.      Azərbaycan Elmlər Akademiyası aspirantlarının elmi konfransının materialları, Bakı, Elm, 2000, s.135

3. Milli-mədəni muxtariyyət ideyası və müasir Azərbaycan gerçəkliyi. Sosial-siyasi problemlər (elmi məqalələr toplusu), VI buraxılış, Bakı, Qartal, 2001, s. 145-147

4. Azərbaycan mədəniyyəti: problemlər, mülahizələr. Prometey (elmi-ədəbi-bədii, ictimai-siyasi, beynəlxalq jurnal),№ 4,Bakı, CBS, 2001,s.36-40

5. Müasir dövr və milli-mədəni muxtariyyət ideyasının təzadları. Sosial-siyasi problemlər (elmi məqalələr toplusu), IX buraxılış, Bakı, ADPU-nin mətbəəsi, 2003, s. 183-184

6. Heydər Əliyev diplomatiyası və Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritetləri. «Heydər Əliyev və Azərbaycanda diplomatik kadrların hazırlanmasının aktual problemləri» elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, ADU nəşriyyatı, 2004, s. 45-47

7. Heydər Əliyev: böyük dövlət xadimi və fenomenal şəxsiyyət . «Şah İsmayıl Xətainin ədəbi irsində bədii-fəlsəfi, ictimai-siyasi görüşlər» mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları, «Renessans»  elmi-kütləvi, ictimai-siyasi jurnal, № 3-4, Bakı, MBM, 2006, s.119-121

8. Güney Azərbaycanda milli-mədəni muxtariyyət və onun siyasi mahiyyəti. Elmi axtarışlır,  XXIV buraxılış, Bakı, Səda, 2006, s. 223-229

9. Qloballaşma və milli-mədəni muxtariyyət ideyası. Tarix və onun problemləri, № 4, Bakı, TS mətbəəsi, 2006, s. 259-267.

10. Milli-mədəni muxtariyyət ideyası. Müasir qlobal siyasi proseslər və milli dövlət ideyası, Monoqrafiya, həmmüəllif. Bakı, Səda, 2006, s. 225-252,

11. Müasir Azərbaycan cəmiyyətində  milli və dini tolerantlıq millətlərarası  münasibətlər konteksində. Dövlət və Din jurnalı Sentyabr-ktyabr.2011,Bakı,

5(25).s 36-42.

12. Идея национально-культурной автономии в современный периодглобализации. Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов,г. Курск, 2009,№ 8, стр. 32-35

13.  Политико-правовые аспекты  проблемы национально культурной автономии в современный период глобализации. Вестник института законадателсьтва Республика Казахстан.№ 4(20), стр. 125-128

14. Müasir Azərbaycan cəmiyyəti:milli-dini tolerantlıq . AMEA Fəlsəfə,Sosiologiya və Hüquq institutunun “Elmi əsərləri”. 01 (18) 2012 –ci il.Bakı,

15. Qloballaşma prosesi və müasir Azərbaycan Respublikasında   milli –mənəvi dəyərlər. “Paritet” qəzetinin 23-24 oktyabr(N3(1834) və 25-29 oktyabr (N 14(1835) saylarında  nəşr olunub.

16.Azərbaycan KİV siyasətində multikulturalizm.   Sivilizasiya elmi-nəzəri jurnalı,   Bakı Avrasiya Universiteti,    №7,   2014,  s.130-136    

17.Qloballaşma şəraitində Azərbaycan Respublikasında informasiya təhlükəsizliyi və milli maraqlar. Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150  illiyinə həsr olunmuş İnformasiya təhlükəsizliyinin  multidissiplinar  problemləri üzrə II respublika  elmi-praktiki  konfransı, Bakı,14 may 2015,  s, 30-32

18.Müasir milli dövlətlər və milli ideologiya məsələləri Azərbaycan nümunəsində. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri jurnalı. Bakı, №1, 2015, s.118-125

19.İnformasiya təhlükəsiziliyi dövlətin milli təhlükəsiziliyinin tərkib hissəsi kimi.Tarix və onun problemləri, Bakı,  №3,  2016, s. 250-254 

20.Azərbaycan Respublikasının modernləşmə siyasətində KİV-in rolu. Tarix və onun problemləri, Bakı, №1,  2016, s, 132-137

21.KİV informasiya təhlükəsiziliyinə xidmət edən əsaslardan biri kimi.Geostrategiya jurnalı, №03 (39), may-iyun, 2017, Bakı, s. 62-64

22.Azərbaycanda informasiya təhlükəsizliyi milli maraqlar kontekstində. İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual problemləri” III respublika elmi-praktiki seminarı, Bakı, 08 dekabr 2017,   s. 42-458.

23.KİV  ictimai şüuru formalaşdıran vasitə kimi. Gənc tədqiqatçı elmi-praktiki jurnalı, Bakı,  №2, 2017, s. 250-254

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti 
Digər fəaliyyəti  Azərbaycan jurnalistlər birliyinin üzvü 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9 A
Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3090509 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu xeber4@aztv.az