Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Ələkbərov Rəşid Qurbanəli oğlu

 

Anadan olduğu yer Erm.SSR, Masis ray., Sərvanlar kəndi
Təvəllüdü 02.02.1953
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Politexnik İnstitutu
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı05.13.01

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi

Kompüter şəbəkələri əsasında paylanmış hesablama mühitinin sintezi üçün model və alqoritmlərin işlənməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

106

 

62

 

57

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 5 müəlliflik şəhadətnaməsi
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Kompüter şəbəkələrinin lahiyələndirilməsi, kompüter şəbəkələri əsasında paylanmış hesablama mühitinin sintezi üçün model və alqoritmlərinin işlənməsi sahəsində mühüm naliyyətlər əldə olunmuşdur.

Hal-hazırda bulud texnologiyaları əsasında verilənlərin emal mərkəzində hesablama və yaddaş resurslarının istifadəçilər arasında optimal paylanması istiqamətində, bulud texnologiyalarının müxtəlif şəbəkə mühitində sintezi modellərinin və elektron elm və onun funksional altsistemlərinin sintezi üçün yeni metod və alqoritmlərin işlənməsi sahəsində tədqiqat işləri aparır.

Industry 4.0 konsepsiyası əsasında neft-qaz sənayesinin kiber-fiziki infrastrukturunun formalaşması və intellektual analizi texnologiyalarının işlənilməsi, neft-qaz sənayesinin monitorinq və idarəedilməsində geniş istifadə olunan sistemlərinin (SCADA) cloud computing mühitinə miqrasiya edilməsi vəı təhlükəsizlik məsələləri istiqamətində tədqiqat işləri aparır.

Mobil hesablama buludlarının resurslarından səmərəli istifadə üçün metod və alqoritmlərin  işlənməsi istiqamətində tədqiqat işləri aparır.

Elmi əsərlərinin adları 1. “Functional - technological aspects of realization of access control tasks in corporative networks.”- Applied And Computational Mathematics An International Journal. 2002. Volume 1,1. pp-14-20. (Authors: R.G.Alekperov, A.M.Abbasov R.M.Alguliyev)

2. “Подход к оптимальному назначению заданий в распределенной системе.” - Проблемы управления и информатики. 2004. №5. с.140-145. (Автор(ы): Р.Г.Алекперов, Р.М.Алгулиев, Р.М.Алыгулиев)

3. ”Организация распределенных вычислений в компьютерных сетях.” - Известия НАНА. Серия физико-технических и математических наук. 2004. №2. с.19-22. (Автор(ы): Р.Г.Алекперов, Р.М.Алгулиев, И.М.Алиев)

4. “Подход к оптимальному назначению заданий в распределенной системе.” - Автоматика и вычислительная техника. 2004. №5. с.55-61. (Автор(ы): Р.Г.Алекперов, Р.М.Алгулиев, Р.М.Алыгулиев)

5. “Организационно-технологические аспекты решения больших задач на базе компьютерных сетей.” - Известия НАНА. Серия физико-технических математических наук. 2004. № 3. с. 237-240. (Автор: Р.Г.Алекперов)

6. “Об одном методе организации надежной распределенной вычислительной среды с применением мультиагентных технологий.” Труды ИСА РАН. Сетевые и алгоритмические задачи распределенных вычислений. 2004. с.166-172. (Автор(ы): Р.Г.Алекперов, Р.М.Алгулиев, И.М.Алиев)

7. “Синтез распределенной вычислительной среды с многоуровневой иерархической архитектурой.” - Телекоммуникации. № 3. c. 21-23. Москва. 2006. (Автор(ы): Р.Г.Алекперов, Р.М.Алгулиев, И.М.Алиев)

8. “Основные проблемы синтеза распределенных вычислительных сред на базе компьютерных сетей.”- Телекоммуникации. № 10. Москва. 2009.c.5-9. (Автор(ы): Р.Г.Алекперов, Р.М.Алгулиев)

9. “Kompüter şəbəkələri əsasında paylanmış hesablama sistemlərinin yaradılması texnologiyaları.” - İnformasiya Texnologiyaları problemləri. 2010. № 2. s. 3-14. (Müəlliflər: R.Q.Ələkbərov,R.M.Əliquliyev)

10. "Вычислительные облака": современное состояние, проблемы и перспективы.- Телекоммуникации. № 9. c. 15-24. Москва. 2010. (Автор(ы): Р.Г.Алекперов, Р.М.Алгулиев)

11. “Синтез надежной многоуровневой распределенной вычислительной среды с применением мультиагентных технологий.” - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri. 2011. № 1. ст. 3-7. (Автор(ы): Р.Г.Алекперов, Р.М. Алгулиев )

12. “Kompüter şəbəkələrin keyfiyyət göstəricilərinin yaxşılaşdırılmasıüçün yanaşma.” - İnformasiya Texnologiyaları Problemləri. 2011. №2. s. 24-30. (Müəlliflər: R.Q.Ələkbərov, A.Ə.Hüseynova)

13. “Создание распределенных вычислительных сред на основе технологии вычислительных облаков.” - Информационные технологии. 2012, №2. с.2-7. (Автор: Р.Г.Алекперов)

14. “Разработка адаптивной модели для оптимального распределения нагрузки в корпоративных сетях.” - Телекоммуникации. 2012. №9. с.17-21. (Автор(ы): Р.Г.Алекперов, А.А. Гусейнова)

15. “Cloud Computing: Modern State, Problems and Prospects.” - Telecommunications and Radio Engineering. Number 3. Volume 72, 2013, pp.255-266. (Authors: R.G.Alekperov , M. Alguliev)

16. “Об одном методе обеспечения безопасной сетевой среды для распределенных вычислений.” - Труды II Международной конференции "Параллельные вычисления и задачи управления". Москва. 2004. с.814-821. (Автор(ы): Р.Г.Алекперов, Р.М.Алгулиев И.М.Алиев)

17. 17.“Cоздание надежной распределенной вычислительной среды с многоуровневой архитектурой.” – 3rd International Conference on Information Technologies and Telecommunication ITTC-2007. Ganja. 2007. pp.131-134. Автор(ы): Р.Г.Алекперов, Р.М.Алгулиев)

18. “Aspects of creation of the super computer center for solution of the complex problems demanding great calculation resources in Azerbaijan.” - PCI'2008 The second International Conference "Problems of Cybernetics and Informatics" Dedicated to the 50th Anniversary of the ICT in Azerbaijan. Baku. 2008. pp.81-84, (Authors: R.G.Alekperov, R.M.Alguliyev, T.S.Zarbaliyev)

19. “AR-nın elmi qurumlarında böyük hesablama və yaddaş resursları tələb edən mürəkkəb məsələlərin həlli üçün hesablama mühitlərinin yaradılması texnologiyaları” - Elektron Elm Problemləri Üzrə I Respublika Elmi-Praktiki Konfransı. Bakı. 2012. səh 71-72.(Müəllif: R.Q.Ələkbərov)

20. “About Scientific and Technological Problems of the reconstruction of azsciencenet Network based on Cloud-Oriented Architecture.” - IV International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics” (PCİ'2012). Volume 1. Azerbaijan. Baku. 2012. pp.1-4. (Authors: R.G.Alekperov, M.A.Hashimov)

21. Elektron elm: müasir vəziyyəti, problemləri və inkişaf perspektivləri / R.M. Əliquliyev [və b.]. Bakı : İnformasiya Texnologiyaları, 2015. - 127 s.

22. Elektron elmin monitorinqi / R.Q. Ələkbərov , T.X. Fətəliyev, Ş.A. Mehdiyev, Bakı, 2015. - 74 s.

23. Şəbəkə mühitində paylanmış hesablama sistemlərinin yaradılması texnologiyaları / R.Q. Ələkbərov , M.A. Həşimov . Bakı, İnformasiya Texnologiyaları, 2015. - 74 s.

24. Əliquliyev R., Ələkbərov R., Məmmədov M. AzScienceNet” şəbəkəsinin fəaliyyətinin səmərəliyinin artırılması, problemləri və həlli yolları. İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2014, №1, s.3-8.

25. Ələkbərov R.Q., Həşimov M.A., Mustafayev T. Cloud Computing xidmətinin təhlükəsizlik məsələləri və onların həlli yolları. İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2014, №2, s.

26. Alguliyev R.M. Alakbarov R.K., Hashimov M.A. Opportunities and Perspectives of Cloud Technology for E-Government. Wulfenia Juornal (Austria), Feb 2015, No. 2. Vol 22, pp. 412-419.

27. Alakbarov R.K., Pashayev F., Hashimov M.A. Development of the Model of Dynamic Storage Distribution in Data Processing Centers. The Ninth International Conference on Digital Society - ICDS 2015, February 22 - 27, 2015, Lisbon, Portugal

28. Alguliyev R.M., Hashimov M.A., Mammadov E.C. The Perspectives of Cloud Technology Implementationin digital Library. SYLWAN Journal (Poland) 2015. No. 3. Vol 159. pp. 97–108.

29. Alakbarov R.K., Pashayev F., Hashimov M.A. A Model of Computational Resources Distribution Among Data Center Users. International Journal of Advancements in Computing Technology (IJACT) March 2015. Volume 7, No. 2, pp. 1–6.

30. Pashaev F.H., Hashimov M.A. Development of the Model of Dynamic Storage. Distribution in Data Processing Centers. International Journal of Information Technology and Computer Science (IJITCS), April 2015, Vol. 7, No. 5, pp. 18–24.

31. Алекперов Р.К., Пашаев Ф.Х, Гашимов М.А. Разработка модели оптимального распределения ресурсов памяти в вычислительных сетях. Телекоммуникации. 2015. № 6, c. 43-49.

32. Əliquliyev R.M., Ələkbərov R.Q., Həşimov M.A. Bulud texnologiyalarının elektron dövlət sistemində tətbiqi məsələləri. İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2015, №1, s. 3-11.

33. Алекперов Р.Г., Пашаев Ф.Г., Гашимов М.А. Модель распределения между пользователями вычислительных ресурсов в дата-центре. İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2015, №2, s.53–60.

34. Ələkbərov R.Q., Əliquliyev R.M., Fətəliyev T.X. Elektron elm: cari vəziyyəti, problemləri və perspektivləri. İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2015, №2, s 4–15.

35. Ələkbərov R.Q. AzScienceNet elm-kompüter şəbəkəsi: inkişaf mərhələləri, internet xidmətləri və perspektivləri. İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, 2016, №1, s. 12–21.

36. Ələkbərov R.Q., Həşimov M.A. Bulud texnologiyaları: xidmətlər, problemlər və tətbiq sahələri. İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2016, №1, s. 3–10.

37. Alakbarov R.K., Pashayev F., Hashimov M.A. Development of the Method of Dynamic Distribution of Users' Data in Storage Devices in Cloud Technology. Advances in Information Sciences and Service Sciences (AISS) January 2016, Vol. 8, No. 1, pp. 16–21,

38. Alakbarov R., Pashayev F., Hashimov M., Development of the Method of Dynamic Distribution of Users’ Data in Storage Devices in Data Processing Centers. SAI Computing Conference 2016, July 13-15 - London, UK, pp. 541-544.

39. Ələkbərov R.Q. Superkompüter texnologiyaları: mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. Bakı, 2016, №2., s. 26-36.

40. Ələkbərov R.Q., Ələkbərov O.R. Mobil hesablama buludları: movcud vəziyyəti, axitekturası və problemləri // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri. 2017, №1, s. 42–52.

41. Alekberov R.K., Hashimov M.A. Application and Security Issues of Internet of Things in Oil-Gas Industry // International Journal of Education and Management Engineering (IJEME), 2018, vol.8, no.6, pp. 24-36.

42. Alekberov R.K., Alekperov O.R. Virtual Machine Selection Algorithm Based on User Requirements in Mobile Cloud Computing Environment // International Journal of Computers & Technology, 2018, vol.17, no.2, pp. 7335-7349.

43. Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Alekberov R.K., Alekperov O.R. The Skyline Operator for Selection of Virtual Machines in Mobile Computing // International Journal of Modern Education and Computer Science, 2018, vol.10, no.11, pp. 1-10.

44. Ələkbərov R.Q., Ələkbərov O.R. Mobil hesablama buludlarında təhlükəsizlik və konfidensiallıq məsələləri // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2018, no. 1, s. 92–102.

45. Alekberov R.K.,  Alekperov O.R. Effective use Method of Cloudlet Resources by Mobile Users // International Journal of Computer Network and Information Security, 2018, vol.10, no.2, pp. 46-52.

46. Alekberov R.K., Alekperov O.R. Selection Virtual Machine in Mobile Cloud Computing // 9th International Conference on Computing, Communication and Networking Technologies (ICCCNT 2018), Benqalor, 2018, pp. 1 - 4.

47. Alekberov R.K., Hashimov M.A. Application of the internet of things in oil-gas industry // The 6th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, Baku, 2018, pp. 53-55.

48. Alekberov R.K., Alekperov O.R. Selection issues of cloudlets in mobile cloud computing // The 6th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, Baku, 2018, pp. 50-52.

49. Alekberov R.K., Alekperov O.R. Procedure of effective use of cloudlets in wireless metropolitan area network environment // International Journal of Computer Networks & Communications (IJCNC, 2019, vol.11, no.1 ,pp. 93-107.

50. Ələkbərov R.Q., Həşimov M.A. Neft-qaz quyularının monitorinqində əşyaların interneti texnologiyalarından istifadə məsələləri // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2019, no.1, s. 67–77.

51. Ələkbərov R.Q., Dursunov S., Qurbanlı M.A. Korporativ elektron poçt sistemində təhlükəsizlik məsələləri // “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” V respublika konfransı, Bakı, 2019, s. 101-104.

52. Ələkbərov R.Q., Həsənli A.Ş. Buludlarda fərdi məlumatlarin mühafizəsi problemləri // “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” V respublika konfransı, Bakı, 2019, s. 35-37.

53. Ələkbərov R.Q. Korporativ elektron poçt sistemində təhlükəsizlik məsələləri // “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” V respublika konfransı, Bakı, 2019, s. 101-104.

54. Alekberov R.K. Study of Architectural-Technological Principles of Cloudlet Based Mobile Cloud Computing // The 13th IEEE International Conference Application of Information and Communication Technologies (AICT), Baku, 2019, pp. 245-248.

55. Alekberov R.K. Method for Effective Use of Cloudlet Network Resources // International Journal of Computer Network and Information Security (IJCNIS), 2020, no 8, pp. 46-55.

56. Ələkbərov R.Q., Ağayev B.S. Ətraf mühitin akustik küy çirklənməsi: problemlər və həllər // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, 2020, no.1, s. 26–37.

57. Ələkbərov R.Q., Həsənli A.Ş. Bulud texnologiyalarında serversiz hesablama xidməti // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2020, no.2, s. 72–79.

58. Ələkbərov R.Q., Həşimov M.A. Buludəsaslı SCADA sistemlərinin təhlükəsizlik məsələlərinə // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2020, no.2, s. 3–12.

59. Алекперов Р.К. Мобильные вычислительные облака: текущее состояние и перспективы развития // Телекоммуникации, 2020, №2, C. 37-47.

60. Aliguliyev R.M., Alekberov R.K., Tahirzada S.F. An Architecture for Big IoT Data Analytics in the Oil and Gas Industry // International Journal of Hyperconnectivity and the Internet of Things, 2020, no.2, vol.4. pp. 25-37.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  AR Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi nəzdində Standartlaşma üzrə Texniki Komitənin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti İnformatika Texnologiyaları İnstitutunun Tədris-İnnovasiya Mərkəzində kurator və müəllim kimi fəaliyyət göstərir.
Digər fəaliyyəti  1. AzScienceNet elm kompüter şəbəkəsinin infrastrukturunun yaradılması işlərinə rəhbərlik edir.

2. Tədris İnnovasiya Mərkəzində distant təhsil sisteminin infrastrukturunun yaradılması işlərinə rəhbərlik edir.

Təltif və mükafatları 1. 2009-cu ildə AR-nın “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunmuşdur.

2. 2013-cü ildə AR Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən Fəxri fərmanla təltif olunmuşdur.

3. “Əməkdar mühəndis” - 2015-ci il

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9 A
Vəzifəsi Texnologiyalar üzrə direktor müavini
Xidməti tel. (+994 12) 5102968
Mobil tel. (+994 50) 3136196
Ev tel. (+994 12) 3745396
Faks (+994 12) 5396121
Elektron poçtu rashid@iit.ab.az,

t.direktor_muavini@iit.science.az