Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Cəbrayılova Zərifə Qasım qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Dəvəçi (in. Şabran) şəhəri
Təvəllüdü 14.06.1961 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Politexnik İnstitutu
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı05.13.14

İnformasiyanın işlənməsi və idrəetmə sistemləri

Təşkilat-idarəetmə sistemlərində qərarların qəbul olunması metodları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

135

6650

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı


1

Əsas elmi nailiyyətləri Süni intellekt texnologiyasının çətin formalizə olunan problemlərin həllinə  tətbiqi çərçivəsində  insan resurslarının idarə edilməsində fərdi və kollektiv qərarların qəbulunun dəstəklənməsi, demoqrafik proqnoz, müxtəlif sosial qruplar üzrə əhalinin gəlirlərinin qiymətləndirilməsi, əmək bazarının perspektiv inkişaf meyllərinin proqnozu, əmək bazarının İT seqmentində insan resurslarının  intellektual  idarə olunması, tibbi kadrlara olan tələb və təklifin qiymətləndirilməsi və idarə olunması mexanizmlərinin işlənilməsi və s.  məsələlərin həlli üçün konseptual və elmi-nəzəri yanaşmalar işlənilmiş, qeyri-səlis məntiq üsullarına əsaslanan metod və modellər təklif edilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1. M.H.Mammadova, Z.G.Jabrayilova, F.R. Mammadzada. Fuzzy Multi-scenario Approach to Decision-Making Support in Human Resource Management / Recent Developments and New Direction in Soft-Computing Foundations and Applications, Studies in Fuzziness and Soft Computing, Springer International Publishing Switzerland, 2016, vol.342, pp.19–36. (Web of Science)

2. Мамедова М.Г., Джабраилова З.Г. Методологический подход к многокритериальному принятию решений в задачах управления человеческими ресурсами // Информационные технологии, Москва, 2016, №6, c. 467-480. (РИНЦ)

3. M.H. Mammadova, Z.G. Jabrayilova, F.R. Mammadzada. Managing the IT Labor Market in Conditions of Fuzzy Information // Automatic Control and Computer Sciences, 2015, Vol. 49, No 2, pp.88-93. (Impact Factor: 0,46) (Web of Science)

4. M.H. Mammadova, Z.G. Jabrayilova, F.R. Mammadzada. Fuzzy approach to estimate the demand and supply quantitative imbalance at the labor market of information technology specialists // International journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering, 2015, v.3, no.4, pp.140-143. (Copernicus, DRJI etc.)

5. M.H. Mammadova, Z.G. Jabrayilova. Decision-making support for human resources management on the basis of multicriteria optimization method. Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT2015), Rostov-on-Don, 15-16 Oct, 2015, pp.579-582. (Web of Science)

6. Мамедова М.Г., Джабраилова З.Г. Многокритериальная оптимизация задач управления человеческими ресурсами на базе модифицированного метода TOPSIS // Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 2015, № 2/4 (74), c.48-61. (Scopus)

7. M.H.Mammadova, Z.G. Jabrayilova, F.R. Mammadzada. Application of fuzzy situational analysis for IT-professionals labor market management. Proceedings of the 2nd IEEE International Conference on Information Science and Control Engineering (ICISCE 2015), 24-26 April 2015, Shanghai, China, 143-146. (Web of Science)

8. M.H. Mammadova, Z.G. Jabrayilova, F.R. Mammadzada. Fuzzy multicriterial methods for the selection of IT-professionals // International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering (IJISAE), 2015, 3(2), pp.40-45. (Copernicus, DRJI, etc.)

9. M.H. Mammadova, Z.G. Jabrayilova. Application of Fuzzy Optimization Method in Decision-making for Personnel Selection // Intelligent Control and Automation, USA, 2014, no 5, pp. 190–204 (Ulrich, etc.)

10. M.H. Mammadova, Z.G. Jabrayilova , F.R. Mammadzada. Fuzzy Decision-Making Support Methods for the Selection of IT- Professionals // International Journal of Engineering and Innovative Technology, Vol.3 Issue 7, 2014, pp.169-175 (Computer Research Directory, Get Cited, etc.)

11. M.H. Mammadova, Z.G. Jabrayilova. Application of TOPSIS method in support of decisions made in staff management issues // Computer Technology and Application, USA, Vol.4, No.6, 2013, pp. 307-316 (EBSCO, CNKI, etc.)

12. M.H. Mammadova, Z.G. Jabrayilova, S.M.Nobari. Application of TOPSIS Method in Decision-Making Support of Personell Management Problems. Proceedings of the IV IEEE International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics” (PCI-2012), Vol.I, sept.12-14, 2012, Baku. pp. 195-198. (Web of Science)

13. Мамедова М.Г., Джабраилова З.Г., Мамедзаде Ф.Р. Нечеткие многокритериальные методы для поддержки принятия решений по отбору ИТ-специалистов // Приложение к журналу «Информационные технологии», Москва, №9/2011, с.17-24. (РИНЦ)

14. M.Məmmədova, Z.Cəbrayılova, M. Manaflı.İnformasiya texnologiyaları mütəxəssislərinə tələbatın monitorinqi.- Bakı, “İnformasiya texnologiyaları” nəşriyyatı, 2009. – 198 s.

15. Мамедова М.Г., Джабраилова З.Г. Методы и процедуры принятия решений, получения и анализа экспертных знаний в системе оценки кадрового потенциала НИУ // Вестник компьютерных и информационных технологий. Москва, 2007, №11, с. 42-47. (РИНЦ)

16. M.H. Mamedova, Z.Q.Djabrailova. Methods of Family Income estimation in the targeting social Assistance System // International Journal "Applied and computational mathematics", Baku, 2007, Vol. 6, №1, pp. 80-87 (Impact Factor: 0,717) (Web of Science)

17. Мамедова М.Г., Джабраилова З.Г. Методика многовариантного сценарного анализа для прогнозирования рынка труда // Информационные технологии, 2006, №11, с.55-61. (РИНЦ)

18. Мамедова М.Г., Джабраилова З.Г. Принятие решений в управлении трудноформализуемыми системами // Автоматика и вычислительная техника, Рига, 2005, №6, 33-39. (Scopus)

19. Мамедова М.Г., Джабраилова З.Г. Горизонтально-распределенная система поддержки принятия решений // Искусственный интеллект, Инс. проблем ИИ НАН Украины, №4, 2004, стр. 394-403. (РИНЦ)

20. Мамедова М.Г., Джабраилова З.Г. Применение нечеткой логики в демографическом прогнозе // Информационные технологии, Москва, 2004, №3, стр.45-53. (РИНЦ)

21. A.M. Abbasov, M.H. Mamedova, M.E. Eminov, Z.G. Jabrayilova. Adaptiv system of automatic control over qualitatively described objects. Proceedings of the 7th IFAC/IFORS/IMACS Symposium on Large Scale Systems: Theory and Applications, London, UK,1995, pp.87-92. (Web of Science)

22. Аббасов A.М., Мамедова М.Г., Алиев Э.Р., Джабраилова З.Г. Архитектура и принципы реализации распределенных систем принятия решений // Киев, УСИМ, 1993, № 5, с.71-78. (РИНЦ)

23. A.M. Abbasov, M.H. Mamedova, E.R.Aliev, Z.G.Jabrayilova. Management decision support systems on distributed structure. Proceedings of IFAC Symposium on Large Sсale Systems, Bujing, China, 1992, pp.621-623. (Web of Science)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1. BDU “İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma” kafedrası (2006–2010-cu illər)

2. AMEA İTİ “Tədris və innovasiya mərkəzi”

Digər fəaliyyəti  1. İnstitutun elmi seminarının katibi (2000-ci ildən bəri)

2. “İnformasiya texnologiyaları problemləri” jurnalının məsul redaktoru (2010-cu ildən bəri)

3. AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun nəzdində yaradılmış Dissertasiya Şurasının üzvü

Təltif və mükafatları AMEA RH-nin Fəxri fərmanı 
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, AZ1141, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9 A
Vəzifəsi Baş elmi işçi  
Xidməti tel. (+994 12) 5372297
Mobil tel. (+994 50) 3619515
Ev tel. (+994 12) 5619515
Faks  
Elektron poçtu depart15@iit.ab.az,

djabrailova_z@mail.ru