Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Ələkbərova İradə Yavər qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 1962 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına Neft və Kimya İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı3338.01

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi

Viki-mühitdə informasiya müharibəsi texnologiyalarının analizi üçün metod və alqoritmlərin işlənməsi 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

60

 

38Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Müxtəlif təyinatlı korporativ informasiya sistemləri (“Auditorlar Palatası” verilənlər bazası idarəetmə sistemi (VBİS), “Kadrlar” korporativ informasiyasi stemi və s.) işlənmişdir. 

Korporativ şəbəkə mühitində paylanmış böyük informasiya resurslarına əsaslanan operativ analitik emal sistemlərində (OLAP – On-Line Analytical Processing) mürəkkəb sorğuların yerinə yetirilməsi üçün yeni yanaşmalar təklif etmişdir.

AMEA-nın www.science.az portalının yaradılmasında iştirak etmişdir;

Wiki-mühitdə informasiya müharibəsinin əsas komponentlərindən olan konfliktli viki-səhifələrin aşkarlanması üçün metod işləmişdir: konfliktli viki-səhifələrin məzmuna görə klasterləşdirilməsi üçün hibrid çəkili qeyri-səlis c-means alqoritmi işləmişdir;

Sosial mediada informasiya müharibəsi texnologiyalarını reallaşdıran gizli sosial şəbəkənin aşkarlanması məqsədilə onların sintezi və analizi üçün metod və alqoritm işləmişdir;

İnternet məkanında multimedia fayllarının təsir gücünün artırılması məqsədi ilə onların düzgün strukturlaşdırılması və kontentə uyğun yerləşdirilməsində məhdudiyyətli klasterləşmə metodu işləmişdir;

İnternet məkanında multimedia resurslarından səmərəli istifadə üçün “sürü” intellektinə əsaslanan adaptiv parametrli optimallaşma alqoritmi işləmişdir;

Wikipedia layihələrində konfliktli viki-səhifələrin və gizli sosial şəbəkələrin aşkarlanması üçün analitik sistem işləmişdir;

Sosial mediada toplanan mətnin emosional tonallığının qiymətləndirilməsi üçün ümumi konseptual model təklif etmişdir;

E-dövlət mühitində sosial kredit sisteminin perspektivləri analiz olunmuş, sosial kredit sisteminin yeni konseptual modelini işləmişdir;

E-dövlət mühitində fərdi məlumatlarla əlaqədar mövcud problemlər analiz olunmuş, fərdi məlumatların təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün təkliflər paketi işləmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları
 1. Alakbarova I.Y. Comparative analysis of information attacks in Internet // Информационные технологии и компьютерная инженерия, 2010, №3 (19), стр. 81-87.
 2. Алгулиев Р.М., Алекперова И.Я. Сетевые атаки как средства введения информационной войны в интернет-среде / Internet Education Science-2010, New Informational and Computer Technologies in Education and Science, Vinnytsia, VNTU, September 28-October 3, 2010. pp. 38-41.
 3. Ələkbərova İ.Y. İnformasiya müharibəsi texnologiyalarının analizi və təsnifatı // “İnformasiya cəmiyyəti problemləri”, 2010, №2, səh. 80-91.
 4. Alakbarova I.Y. Some Approaches to the Development of Information Influence and Hidden Communications Detection Systems in Wiki-Environment / IV International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics” (PCİ), Volume I, September 12-14, 2012, pp. 119-120.
 5. Ələkbərova İ.Y. Vikipediya ensiklopediyasında Azərbaycan həqiqətləri və milli-mənəvi dəyərlərin təsbit olunması və inkişafında alimlərin vəzifələri haqqında / “Elektron elm problemləri” üzrə I Respublika elmi-praktiki konfransın materialları, 15-16 noyabr, 2012, Bakı, səh. 41-42.
 6. Алекперова И.Я. О некоторых подходах к анализу информационного влияния пользователей в социальных сетях // Информационное общество, 2012, №3, стр. 31-38.
 7. Ələkbərova İ.Y. Viki-mühitin sosial-demoqrafik portretinin analizi // “İnformasiya cəmiyyəti problemləri”, №1(5), 2012, səh. 21-28.
 8. Ələkbərova İ.Y. Vikimetrik tədqiqatlarin informasiya təhlükəsizliyində rolu / İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə I respublikaelmi-praktiki konfransı, Bakı, 17-18 may, 2013, səh.109-112.
 9. R.M. Alguliev, R.M. Aliguliyev, Alakbarova I.Y. Cluster approach to the efficient use of multimedia resources in information warfare in Wikimedia // Automatic Control and Computer Sciences. 2014, vol.48, no. 2, pp. 97-108. (Scops).
 10. Алгулиев Р.М., Алыгулиев Р.М. Алекперова И.Я Викиметрические исследования: современное состояние и песпективы // Телекоммуникации, 2014, №5, стр. 15-31.
 11. Ələkbərova İ.Y. Kibermünaqişələrin yaratdığı problemlər və onların həlli yolları / İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II Respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 14 may 2015, səh. 82-85.
 12. Ələkbərova İ.Y. Viki-mühitdə informasiya təsirinin intellektual analizi sisteminin iş prinsipi və elmi aktuallığı // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2015, №1, səh. 70-79.
 13. Ələkbərova İ.Y. İnformasiya müharibəsinin bəzi modelləri haqqında // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2015, №1, səh. 41-47.
 14. Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Alakbarova I.Y. Extraction of hidden social networks from wiki-environment involved in information conflict // International Journal of Intelligent Systems and Applications (IJISA), 2016, vol 8, no.2, pp. 20-27 (Scops).
 15. Ələkbərova İ.Y. Viki-mühitdə böyük verilənlərlə bağli problemlər və onlarin big data texnologiyalari vasitəsilə həlli yollari // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2016, №2, səh. 88-97.
 16. Алыгулиев Р.М., Алекперова И.Я. Проблема Big Data в нефтегазовой отрасли: состояние и перспективы // Информационные технологии, 2016, №11.Том 22. с. 862– 869.
 17. Ələkbərova İ.Y. Elektron dövlət mühitində fərdi məlumatların mühafizəsi problemləri / “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” IV respublika konfransı. Bakı, 2018. səh. 161-164.
 18. Əliquliyev R.M., Ələkbərova İ.Y. Emosional tonalliğin analizi metodlari haqqinda // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2018, №1,  səh. 3–15.
 19. Əliquliyev R.M., Ələkbərova İ.Y. Elektron dövlət mühitində vətəndaşların sosial krediti sisteminin yaradılmasının konseptual əsasları // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2018, №2, səh. 3–15.
 20. Əliquliyev R.M., Alıquliyev R.M., Ələkbərova İ.Y. Elektron dövlət mühitində sosial münasibətlərin təhlükəsizliyi / “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” IV respublika konfransı.  Bakı, 2018. səh. 64-67.
 21. Əliquliyev R.M., Ələkbərova İ.Y. Elektron dövlətin formalaşmasinda sosial kapitalin rolunun analizi // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2019, №1, s.35-46.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun Tədris-innovasiya mərkəzi 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, AZ1141, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9 A
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5399562   
Mobil tel. (+994 51) 4259188 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu airada.09@gmail.com