Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Rəhimli Mənzər Əhməd qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 20.02. 1950  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu, kimya fakültəsi  
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri namizədi 
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


2303.01 

Qeyri- üzvü kimya

Uranın dəniz suyu tipli karbonat məhlullarından lifli sorbentlərlə sorbsiya ilə çıxarılması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

42


11

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Uranın dəniz suyu tipli karbonat məhlullarından sorbsiyası tədqiq edilmiş,  RFEA  V.İ.Vernadski adına Geokimya və Analitik Kimya İnstitutunun əməkdaşları ilə birlikdə SSSUDETK-nin “Dünya okeanı” problemin elmi proqramı (probl. N.0.74.01. taps.05.02. qeydiyat № 81017572) əsasında Xəzər dənizində uranın karboksilləşmiş poliakrilnitril lifli sorbentlərlə sorbsiyasının təbii sınaq təcrübələri keçirilmiş və sınaq aktı tərtib edilmişdir. Model məhlullardan və sənaye tullantı sulardan bəzi mikroelementlərin  statik şəraitdə sorbsiyası üçün müvafiq qeyri-üzvi və üzvi sorbentlərdən, həmçinin  bu məqsəd üçün laboratoriyada sintez olunan sorbentlərdən də istifadə olunmuşdur Sorbsiya prosesinin kinetikası və termodinamikası öyrənilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1.A.H.Hуриев., Ш.З.Эфендиева, В.Х.Алиева, Ш.З.Эфендиева. Влияние температуры на состав и свойства волокнистых сорбентов ПАН-ПЭИ-ФФ и Форпан до и после сорбции из карбонатсодержащих  растворов   растворов. Азерб. хим. журнал, 2011, №1, с.23-28

2.А.Н.Нуриев, В.Х.Алиева, Ш.З.Эфендиева, Х.А.Ильясова. Исследование динамики сорбции урана волокнистыми сорбентами ПАН-ПЭИ-ФФ и Форпан в натурных условиях из воды Каспийского моря. Тезисы докладов Респ. Науч. конф. посвящ. 105-летнему юби­лею акад. М.Ф. Нагие­ва, Баку, 2013,  с.161-165

3.А.Н.Нуриев. Концентрирование кобальта из модельных растворов промышленного типа марганецсодержащим сорбентом. European Applied Sciences, # 7-2, 2013, p. 97-101

4. А.Н.Нуриев. Сорбция урана из карбонат содержащих растворов карбоксилированным волокнистым сорбентом.  Журнал Конденсиро­ванные среды и Межфазные Границы, Воро­неж, 2013, том 15, №4, стр. 436-443

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA  akad. M.F. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu,  AZ1143, Bakı şəhəri,  H.Cavid  pr.113 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5394163 əlavə 136 
Mobil tel. (+994 55) 6015992 
Ev tel. (+994 12) 3729001 
Faks  
Elektron poçtu