Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Babayev Əli Əvəz oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ordubad şəh. 
Təvəllüdü 05.12.1949 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


01.01.06

Riyazi məntiq, cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi

Kateqoriyalarda morfizmlərin bərabərliyi və çıxarışların ekvivalentliyi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

86

 

32

 

7
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-       fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Əlavə strukturların kateqoriyalarında koherentlik teoremləri və kanonik morfizmlərin bərabərliyi

2. Nəsrəddin Tusinin riyaziyyat və məntiq elmlərinə gətirdiyi bir sıra yeniliklərin müəyyən edilməsi.

Elmi əsərlərinin adları

  1. Бабаев А.А., Соловьев С.В. "Теорема когерентности для канонических морфизмов в декартово замкнутых категориях. "В сб.:Исследования по конструктивной математике и мат.логике. Записки науч.семинаров,ЛОМИ ,т.88,№8. Л.,1979,с.3-29.
  2. Бабаев А.А., "Равенство морфизмов и теорема когерентности для бизамкнутых категорий", Зап. Науч. семинаров ЛОМИ АН СССР Ленинград 1981 , т.105 с.3-9
  3. BabayevA.A . "Equality of maps and coherence theorem for biclosed categories" Journal of  Soviet Mathematics, June 11, 1983, V. 22, Issue 3, pp 1281-1285.
  4. Бабаев А.А., Соловьев С.В "On conditions of full coherence in biclosedectegories : A new application of poof theory", Collog-88: Papers at the Intern. conf. In computer logic. Tallin, Part I p.9-14,Lecture Notes in Comput. Sci., 417, Springer,Berlin, 1990
  5. Бабаев А.А., Мамедов O.М., "Интерпретируемостъ в Многообразиях канторовых алгебр", Труды ин-та матем. и мех. АН Азерб.  Баку 1997 т.б.(14) с.26-29
  6. Бабаев А.А., Мамедов Е.М. "О четырех фигурах силлогизмов в логических работах ат-Туси." Тез.конф. «Современная логика. Проблемы теории и истории»/ Санкт- Петербург.- 2010.-стр.55-56.
  7. Babayev A.A., Mammadov E.M. "Philosophical Treatise of Nasir al- Din TusiTafrid al- I’tiqad as a Source of Studying His Mathematical Wiews." Abstr.of the Conference on the Scientific and Philosophical Heritage of Nasir al-Din al-Tusi/ Tehran, - 2011, 23-24 Feb., p.9-10.
  8. Бабаев А.А., Межлумбекова В.Ф." О геометрических понятиях в «изложении Евклида» Насиреддина Туси." Наука и техника: Вопросы истории и теории/Тез. XXXII межд.годичной конф.Санкт-Петербургского отделения Российского нац.комитета по истории и философии науки и техники РАН (28нояб.-2 дек.2011)/ С-П.-2011, вып.XXVII.-Стр.151.
  9. Бабаев А.А., Межлумбекова В.Ф.  "Труды Н.Туси как источник аргументации в дискуссии по поводу" «Геометрической алгебры». Int.conf.devoted to the 810-th of MahammadNasireddinTousi.-2011, p.98.
  10. Бабаев А.А.,  Межлумбекова В.Ф." О замечании Насиреддина Туси в «Тахрири Уклидис» к шестой книге «Начал» Евклида". Межд. конф. «Теория вероятностей и её приложения». Посвящ. 100-летию со дня рожд. Б.В. Гнеденко. -  Москва,     26-30 июня.- 2012.- стр. 328.

  11. Babayev A.A., Əliyev Ə.S." Tusi- Paş və Tusi- Lejandrpostilatları haqqında." Pedaqojiuniv.xəbərləri.- 2012, No.4- s.3-6.

  12. Бабаев А.А.,  Межлумбекова В.Ф. ""Таджридуль мантыг" (Извлечение из логики) Н.Туси - учебник по логике.(к переводу трактата на русский язык) "Логико-философские штудии. Том 13, № 2. 2016. С. 232–233. URL:http://ojs.philosophy.spbu.ru/index.php/lphs/article/view/367

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 15 il
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Şöbə müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 5396960 
Mobil tel. (+994 50) 3030310 
Ev tel. (+994 12) 4495756 
Faks  
Elektron poçtu

ali_babaev@inbox.ru, ali.babayev@imm.az