Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Əliyev Müşfiq Cəlal oğlu

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Ermənistan Resp., Meqri ray., Nüvədi kəndi 
Təvəllüdü 25.10.1962 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi

Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


01.01.02

Differensial tənliklər

İkinci tərtib cırlaşan elliptik tənliklər üçün Zaremba məsələsinin həllinin sərhəd xassəsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 21

 

1

 

1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-    fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İkinci tərtib cırlaşan elliptik tənlikər üçün Zaremba məsələsinin həllinin sərhəddə özünü aparması öyrənilmiş, xüsusi sferik laylarda uzlaşma nöqtəsinin requlyarlığı araşdırılmışdır. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Об оценке модуля непрерывности в граничной точке решения задачи Зарембы для сильно вырождающегося эллиптического уравнения второго порядка. //Материалы 8 Респ.конф.молодых учёных по математике и механике. Баку,26-29окт.1987г.-Баку,1988.-с.24-25.

2. О разрешимости задачи Зарембы для эллиптического уравнения второго порядка. // Изв.АН АзССР.Сер.физ.-техн.и мат.наук.-1988.т.9,№ 3.-с.36 - 42. Рез.азерб.,англ. Библиогр.: 11 назв.

3. Некоторые качественные свойства решений задачи Зарембы для вырождающихся уравнений эллиптического типа второго порядка. //АН АзССР.Ин-т математики и механики.-Баку,1988.-24с.-Библиогр.: 6 назв.-Рус.-Деп.в ВИНИТИ 14.11.88,№ 8073-В 88.

4. Критерий регулярности граничной точки задачи Зарембы для вырождающегося эллиптического уравнения второго порядка. // Материалы науч.конф.аспирантов АН АзССР отд-ния физ.-техн.и мат.,хим.и наук о Земле-Баку,1988.-кн.1.-с.16-17.

5. О поведении решения смешанной задачи в окрестности граничной точки для сильно вырождающегося эллиптического уравнения. // Изв.АН АзССР.Сер.физ.-техн.и мат.наук.-1989.-т.10, № 1.-с.26-28.

6. Разрешимость задачи Зарембы для вырождающихся эллиптических уравнений второго порядка в весовом пространстве. // Материалы 10 Респ.конф.молодых учёных по математике и механике, Баку,28-30 мая 1990г.-Баку,1991.-с.22-23.

7. О поведении решений задачи Зарембы для эллиптического уравнения второго порядка в дивергентной форме. //Деп.в ВИНИТИ 1994,РЖ № 9, 9Б 165.

8. Граничные свойства решений задачи Зарембы для неравномерно вырождающегося эллиптического уравнения второго порядка. // Труды Института математики и механики/АН Азерб.-Баку,1996.-т.5(13).-с.7-11.

9. On Lp solvability in weighted spaces of the first boundary value problem for the Laplace equation in a domain with a conic point on the boundary. // Trans.of Acad.of Sci.of Azerb.Ser.of phys.-techn.and math.sci.-2000.-vol.20, № 4-р.3-10.

10. On behavior of solutions of Zaremba problem for the second order elliptic equations containing minor members. // Proc.of Inst.Math.& Mech./Nat.Acad. Sci.of Azerb.-2002.-vol.16(24).-p.10-18.

11. Первая краевая задача для вырождающихся дивергентных элли-птических уравнений второго порядка. //Тез.док.Третьей меж.конф.посв.85 летию чл.корр. РАН, проф. Л.Д. Кудрявцева, 2008.с.251-252.

12. Гельдерова непрерывность решений эллиптических уравнений с нестандартным условием роста. // Тез.конф. по физ.,мат. и техн. наукам./ Нахичевань.2008.- с.64.

13. On holder continuity of p(x)- harmonic functions. //Abstr.of the 3-rd Congress of the Turkic Countries/Almaty,June 30-July 4, 2009.- vol.1.- p.211.

14. Теорема типа Фрагмена Линдельефа для решений, неравномерно вырожда-ющихся на бесконечности эллиптических уравнений второго порядка. //Межд.Конф. по дифференциальным уравнениям и динамическим системам. Суздаль, 2010 с.69-70.

15. Неравенство типа Харнака для решений эллиптических уравнений с нестандартным условием роста. //Akademik F.Q. Maqsudovun 80-illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın tezisləri.- Bakı, 2010.- səh.135-136.

16. О гельдеровости решений вырожда-ющихся эллиптических уравнений с нестандартным условием роста. //Мат. конф., посвящ.100-летнему юбилею акад. З.И. Халилова/Баку- 2011.- с.121-122.

17. О гельдеровой непрерывности решений равномерно вырождающегося эллиптического уравнения второго порядка. //Funksiyal nəzəriyyəsi və harmonik analizin problemləri. Akademik İ.İ.İbrahimovun 100-illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konf. materialları.-Bakı 2012.- s.82

18. Гельдерова непрерывность решений неравномерно вырождающихся параболических уравнений. // ”Riyaziyyat və informatikanın aktual problemləri” H. Əliyevin anadan olmasının 90 illik yub. həsr olunmuş beynəlxalq konf.tezisləri Baki, May 29-31, 2013.- p.152

19. On some lig regularity conditions and the boundedness of weighted Hardy operator in Lp(.)(0,l). //Proc.of IMM./NAS.of Azerb.-2013.-vol.XXXIX(XLVII).-p.87-92

20. On boundedness of the conjugate Hardy operator in variable Lebesgue space. // ”Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” Riyaziyyat və Mexanika İnstitutun 55 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konf.tezisləri Baki, May 15-16, 2014.- s.80

21. Boundedness criterions for the Hardy operator in weighted Lp (.)(0,l) space. //Journal of convex analysis- 2015, vol.22, No.2.- p.553- 568

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3403001 
Ev tel. (+994 12) 5416188 
Faks  
Elektron poçtu a.mushfiq@rambler.ru