Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Həsənova Aynur Hidayət qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan  Respublikası, Bakı şəh. 
Təvəllüdü 28.09.1973 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı  Dövlət  Universiteti 
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat  üzrə  fəlsəfə  doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad1211.01

Diferensial tənliklər

Parabolik tip tənliklər üçün bir sıra tərs məsələlərin araşdırılması 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

19

 

3

 

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Yarımxətti parabolik tənliklər və bir sinif parabolik tənliklər sistemində naməlum əmsalların və sağ tərəflərin tapılması haqqında tərs məsələlərin korrektliyi araşdırılmışdır. Baxılan məsələlərin həllinin varlığı, yeganəliyi və dayanıqlığı haqqında teoremlər isbat olunmuşdur. Həllin təqribi tapılması üçün alqoritm təklif olunmuş və əsaslandırılmışdır. Riyazi fizika tənlikləri üçün çoxölçülü tərs məsələlər nəzəriyyəsi inkişaf etdirilmişdir. Alınmış nəticələrdən elmi axtarışlarda, mühitin dəyişən fiziki istilik, diffuziya, filtrasiya (süzülmə) xarakteristikaların tapılması üçün alqoritmlərin işlənməsində və həmçinin riyazi fizikanın qeyri-korrekt məsələləri üzrə oxunan xüsusi kurslarda istifadə oluna bilər. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Gasanova A.I. Determination of the coefficient of parabolic equation in the problem with nonlinear boundary condition. Transactions of NAS of Azerb., ser. of phys.-techn. and math. sci., 2012, v. 32, №1, p. 39-44.

2. Hasanova A.I., Akhundov A.Ya.Determination of the coefficient of a semilinear parabolic equation in the case of boundary value problem with nonlinear boundary condition. International Scientific Conference ”Math. analysis diff. equat. and their applicat.”, Mersin, Turkey, September, 4-9, 2012, p. 122-123.

3. Гасанова А.И., Ахундов А.Я. Определение коэффициента параболического уравнения в случае задачи с нелинейным граничным условием. Современные методы теории краевых задач. Материалы Воронежской Весенней математической школы. Воронеж, 2012, с. 23-24.

4. Gasanova A.I., Akhundov A.Ya. Determination of the coefficient in the right side of the system of reaction-diffusion type in the problem with a nonlinear boundary condition. Transactions of NAS of Azerb., ser. of  phys.-techn. and math. sci., 2013, v. 33, №1, p. 3-8.

5. Gasanova A.I., Akhundov A.Ya.  On an inverse problem for a semilinear parabolic equation . Program of the International conference dedicated to the 90-th anniversary of Haydar Aliyev, 2013, p. 45-46.

6. Gasanova A.I., Akhundov A.Ya.  Determination of the coefficient of a semilinear parabolic equation in the case of boundary-value problem with nonlinear boundary condition. Ukrainian Mathematical Journal, 2014, v. 66, №6, p. 847-852.

7. Hasanova A.I.  Approximate solution of an inverse problem for a semilinear parabolic equation. Transactions of NAS of Azerb., ser. of phys.-techn. and math. sci., 2014, v. 34, №1, p. 51-56.

8. Gasanova A.I., Akhundov A.Ya.  On an inverse problem for a semilinear parabolic equation in the case of boundary value problem with non-linear boundary condition. Azerbaijan journal of Mathematics, 2014, v. 4, №2, p. 10-15.

9. Həsənova A.H. Parabolik tənlikdə naməlum əmsalın tapılması haqqında tərs məsələ. Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri. Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 55 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın materialları. Bakı, 2014, c.147.

10. Гасанова А.Г., Ахундов А.Я.   Определение коэффициентов в правой части системы параболических уравнений. Journal of Qafqaz University Mathematics and computer science, V.2, №1, 2014, с. 53-58.

11. Gasanova A.I., Akhundov A.Ya.   Determination of the coefficient in the right side of the system of reaction-diffusion type. Abstracts of Azerbaijan-Turkey-Ukrainian International Conference ”Mathematical Analysis, Differential Equations and their Applications” MADEA – 7, September 08-13, 2015, Baku-Azerbaijan, p. 12-13.

12. Гасанова А.Г. Определение коэффициентов при старших производных в параболическом уравнении. Научно-технический журнал «Ученые записки», Т.2, №2, 2015, с. 127-134.

13. Həsənova A.H.  Diferensiallanan funksiyaların bir mühüm məsələsi haqqında. Bakı Qızlar Universiteti, Elmi əsərlər, №1, 2016, s. 174-176.

14. Həsənova A.H., Aslanov  H.İ., Yüzbəyov R.Ə., Əliyeva L.R. İnteqral çevirmələri nəzəriyyəsinin elementləri. Bakı, Az-TU-nun mətbəəsi, 2016. 161 s.

15. Gasanova  A.I., Akhundov A.Ya. On an inverse problem for a semilinear parabolic equation in the case of boundary value problem with non-linear boundary condition. Akad. M. Rəsulovun 100 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, Bakı, 2016.

16. Гасанова А.И., Ахундов А.Я. Коэффициентные обратные задачи для полулинейных параболических уравнений. Prof. Ə. Həbibzadənin 100 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın  materialları, Bakı, 2016. 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu

aynur.hasanova73@yahoo.com