Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Məmmədov Elçin Musa oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan  Respublikası, Tovuz  rayonu,   Əlibəyli kəndi 
Təvəllüdü 05.06.1966 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad1211.01

Diferensial tənliklər

Qeyri-xətti sərhəd şərtləri ilə verilmiş bir sinif psevdohiperbolik tənliklərin həllərinin xüsusiyyətlərinin tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

32


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Qeyri-xətti sərhəd şərtlı xətti və qeyri-xətti psevdohiperbolik və psevdoparabolik tip tənliklər üçün qlobal həllin keyfiyyət xassələri araşdırılmış, həllin sonlu zaman müddətində dağılması və t-yə görə stabilizasiyası tədqiq olunmuşdur.    

Elmi əsərlərinin adları

  1. Поведение решения одного псевдо-гиперболического уравнения с нелинейными граничными условиями, Тез.межд.конф.по математике и механике, посвящ.50-летию со дня рожд.чл.корр.НАНА проф.И.Т.Мамедова.-Баку, май 2005.-с.120.
  2. Стабилизация решения для одного псевдогиперболического уравнения с нелинейными граничными условиями, Материалы конференции «Функционально-дифференциальные уравнения и их прило-жения».- Махачкала, 24-27 сентября2007.-с.142-147.
  3. О разрешимости задачи Коши для одного псевдо-гиперболического уравнения третьего порядка в RN, //Мат. Воронежской весенней мат. школы «Понтрягинские чтения XIX» Воронеж.- 2008, Современные методы краевых задач.- стр.132-133.
  4. Behavior of solutions for the equation of fourth order with nonlinear boundary conditions, Mathematics Scientific Journal, B,2009, pp. 52-64
  5. On the behavior of the solution of the pseudo-hyperbolic equation with nonlinear boundary conditions, Abstr.of the 4th Congress of the Turkic world mathematical  society, Baku, 1-3 July.- 2011.- p.242.
  6. On the stabilization of solution for pseudohyperbolic  equation with nonlinear boundary condition, Proceed. of IMM NASA, v. XXXVII (XLV), 2012,   p. 89-94
  7. Oб одной смешанной задаче для псевдогиперболического уравнения четвертого порядка, ” Riyaziyyat və informatika-nın aktual problemləri. Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın tezisləri, B, 2013, s.173-174.
  8. О поведение решений смешанной задачи для системы псевдогиперболических уравнений четвертого порядка, ” Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri. Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 55 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın Materialları, B, 2014, s.226-227.
  9. On stability of solution of the nonlinear pseudohyperbolic equation of third order with nonlinear boundary condition in part of boundary  Azerbaijan-Turkey-Ukrainian international Conference, Math Analysis, Diff. Eqations and their applications,  MADEA-p. 105
  10. Oб одной смешанной задаче для псевдогиперболического уравнения четвертого порядка, проф. Prof. Ə. Həbibzadənin 100 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın  materialları, Bakı, 2016
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3771028 
Ev tel. (+994 12) 5339750 
Faks  
Elektron poçtu elchin_mamedov@hotmail.com