Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Səbziyev Nəriman Mirzəbala oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Lənkəran şəh. 
Təvəllüdü 25.04.1932 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
Elmi dərəcəsi

Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


01.01.01

Riyazi analiz

Triqonometrik və tam funksiyaların bəzi ekstremal xassələri. Funksiyaların triqonometrik polinom və tam funksiyalarla yaxınlaşması
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

35

 

2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-      fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Kompleks dəyişənli funksiyaların bəzi ekstremal xassələri və ədədin sadə olması üçün zəruri və kafi şərtlərin tapılması, sadə ədədlərin asimptotik paylanması.
Elmi əsərlərinin adları
 1. “On the best approximation of function on a straight line of a complex plane.” International Ecoenergy Acad., Math.- 4/2006-5/2007, p.46-49.
 2. ``О наилучшем приближении Функций на прямой комплексной плоскости в пространстве L np``  Тез.конф.по математике и механике, посвящ.70-летию со дня рожд. проф. А.Д. Гаджиева.-ИММ.-Б.,2007.-с.132.
 3. “Экстремальные свойства целых функций конечной степени многих переменных на прямой параллельной действительной оси.” International Ecoenergy Acad., Math.- 2008, No.6.- p.36-43
 4. “Extremal properties of multivariable final power entire functions on straight line parallel to real axis.” “Mathematics”journal.- 2008, No.6.- p.15-22
 5. “Relations between the best approximations of the functions integrable on a straight line on a complex plane.” International Ecoenergy Acad., Math.- 2009, No.7.- p.79-85
 6. “Связь между наилучшими степенными приближени-ями функций посредством  целых функций конечной  степени в пространстве.” AMEA RMİ-n 50-illiyinə həsr olunmuş konf. tezisləri.-Bakı, 2009.- səh. 267
 7. “Обратные теоремы для интегрируемых функций многих переменных на прямой комплексной плоскости.”  Akademik F.Q.Maqsudovun 80-illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın tezisləri.-Bakı, 2010.-səh.297-298
 8. “Асимптотическое представление для функции количества простых чисел.” Изв.НАН Азерб, сер.физ.-тех.и мат. наук.- 2011, № 6.-Стр.119-127.
 9. “Дифференциальные свойства интегрируемых функций многих комплексных переменных.” Мат.конф.,посвящ.100-лет-нему юбилею акад. З.И. Халилова/ Баку-2011.-с.312-313.
 10. “Связь между наилучшими степенными приближе-ниями функций многих переменных и модулем гладкости в L- -
 11. .”    Funksiyal nəzəriyyəsi və harmonik analizin problem-ləri.Akademik İ.İ.İbrahimovun 100-illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konf. materialları.-Bakı 2012.- s.213
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 55 il
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5386217 
Mobil tel. (+99450) 5382950 
Ev tel. (+994 12) 5681459 
Faks  
Elektron poçtu