Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Məmmədov Ələmdar Çərkəz oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Goranboy rayonu, Qızılhacılı kəndi  
Təvəllüdü 24.01.1960
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi A.A.Jdanov adına Leninqrad Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı


03.00.12; 03.00.03

Bitki fiziologiyası, Molekulyar biologiya

Cicer arietinum bitkisinin xloroplast genomunun restriksion analizi və psbA geninin lokalizasiyası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

97

14


10

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı


1

Əsas elmi nailiyyətləri Cicer arietinum bitkisinin xloroplast genomunun klonlaşdırılması psb A geninin lokalizasiyası; Triticeae cinsinin bəzi növlərinin genomları və xromosomlarının təyini üçün molekulyar markerlərin hazırlanması; GenBankda toplanmış  buğda genotiplərinin quraqlığa davamlılığının molekulyar markerlərlə skrininqi; Cicer arietinum bitkisinin müxtəlif genotiplərində DNT polimorfizmin tədqiqi və davamlı genotipləri fərqləndirməyə imkan verən UBC880 (630n.c) markerin müəyyən edilməsi; GenBankda toplanmış  buğda genotiplərinin duzadavlılıqla ilişikli olan molekulyar markerlərlə skrininqi; Bitkilərin fitoplazma xəstəliklərinin molekulyar diaqnostikası və identifikasiyası; “Ca.Phytoplasma solani” növünün Stolbur-2 izolyatının genomunun sekvensi; Genomu təkzəncirli DNT-dən  ibarət olan Geminiviridae və Nanoviridae ailəsinin cinslərinin bitki viruslarının növlərinin ummunoferment, RCA  və molekulyar markerlərlə diaqnostikası və identifikasiyası; İnsan genomunun STR lokusları əsasında şəxsiyyətin, mübahisəli atalıq/analığın və cinsin təyini və Azərbaycan populyasiyasının DNT polimorfizminin tədqiqi; İdman genetikası - idmanla məşğul olan gənclərin idman növlərini seçmələri üçün  genomda uyğun molekulyar markerlərin identifikasiyası
Elmi əsərlərinin adları 1. J.A. Aliev, A.Z. Muradov, T.N. Yusifov, A.Ch. Mamedov, G.V. Abilov. The study of structural organization of the chloroplast DNA. Obtaining of gene library spinach chloroplast DNA. Journal News of Azerbaijan Academy of Sciences, Biological section .Baku, 1986, № 4, pp. 3-7

2. J.A. Aliev, A.Ch. Mamedov, V.A. Ajalov. Isolation and cloning of chickpea chloroplast DNA, determination of its molecular weight. J. News Academy of Sciences of Azerbaijan, Biological section, 1990, № 2, pp. 3-11

3. A.Ch. Mamedov, J.A. Aliev, V.A. Ajalov. Membrane proteins of photosynthetical apparatus encoded with chloroplast genome. J. News Academy of Sciences of Azerbaijan, Biological section. 1993, №4-6, pp. 34-51

4. Mamedov A.Ch., Shahmuradov I.A., Suleymanova Z.J., Aliev J.A. Some peculiarities of chloroplast genome of Cicer arietinum. 17th International Congress on Photosynthesis, August 17-22, 1998, Budapest, Hungary, Vol. 4, pp. 3039-3043

5. A.Ch. Mamedov, Z.J.Suleymanova and Z.M.Bashirova. Some pecularities of chloroplast genome. 1st Conference of Society Azerbaijan Biochemists and Molecular Biologists, 28-29 Mart 2001, Baku, pp.91-95

6. I.M. Guseynova, A.Ch. Mamedov, S.Y. Shakhverdiyeva, T. Kh. Abdullaev. The mechanism of transport proteins across of chloroplast envelope. Izvestiya Baku State University, “ Biological section”, 2002, N4, pp. 60-66.

7. A.Ch. Mamedov and Z.J. Suleymanova. Cloning of Cicer arietinum chloroplast genome. Journal News of Azerbaijan National Academy, Biological section. Baku, 2002, № 1-6, pp.2 65-27.

8. J.A. Aliev, A.Ch. Mammadov. Gene engineering, biotechnology, problems of safety and bioethics. In book: Bioethica, Problems of Science and Technologies. Baku, “Elm” 2005, 272, pp. 7-20

9. S.R. Khudaverdiyeva, M.R. Qurbanov, L.A. Aliev, A.Ch. Mammadov and R.I. Khalilov. The study of nuclear DNA of some plants exposed to chronic influence of ionising radiation of small dosage through Polymerase Chain Reaction. Doklads of Azerbaijan National Academy, Biophysica, 2005,Vol. LXI, CILD №2, pp. 102-112

10. Məmmədov Ə.Ç. Molekulyar markerlər və onların bitkiçilikdə tətbiqi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri, Tom XXVI, Bakı, “Elm”-2006, səh. 481-489

11. X.-M. Li, B.S. Lee, A.Ch. Mammadov, B.-C. Koo, I.W. Mott and R.R.-C. Wang. CAPS markers specific to Eb, Ee, and R genomes in the tribe Triticeae. Genome 50 (4): 400-411 (2007), Canada

12. Ramiz Tagi Aliyev, Mehraj Ali Abbasov, Alamdar Charkaz Mammadov. Genetic Idetntification of diploid and tetraploid wheat species with RAPD markers. Turk J. Biol., 31(2007): 173-180, TUBITAK, Turkey

13. Д.Р. Алиева, Г.Г. Бабаев, А.Ч. Мамедов. Активность аскорбатпероксидазы клеток Dunaliella salina при солевом стрессе AMEA-nin Mikro biologiya İnstitutunun elmi əsərləri, 2007, cild 5, s. 200-204

14. S.M. Babayeva, Z.I. Akparov, M.A .Abbasov, A.Ch. Mammadov, Mohammad Zaifizadeh, Kenneth Street. (2008). Diversity analysis of Central Asia and Caucasian Lentil (Lens culinaris Medikus) germplasm SSR fingerprinting. Genet Resour Crop Evol, DOI 10. 1007/s10722-009-9414-6

15. Gulnara Balakishiyeva, Jean-Luc Danet, Alamdar Mammadov, Madat Gurbanov Ahmed Kheyr-Pour and Xavier Foissac/ First report of Phytoplasma infections in Azerbaijan. J. Plant Disease, PD-04-10-0306-PDN, 2010. 92 (4, Supplement), S4.115 (2010)

16. Gulnara Balakishiyeva, Madat Gurbanov, A.Ch.Mammadov, Bayramov Shahniyar, Aliyev Jalal, Xavier Foissac. Detection of “Candidatus Phytiplasma brasiliene” in a new geographic region and existence of two genetically distinct populations. 2011, Eur J Plant Pathol, DOI 10. 1007/s10658-011-9773-7, 130: 457-462.

17. Ioana Grigoras, Heinrich-Josef Vetten, Nargiz F. Sultanova , Alamdar Ch. Mammadov, Stefan Winter, Irada M.Huseynova, Ahmed Kheyr-Pour, Bruno Gronenborn/ Single-Stranded DNA Plant Vituses in Azerbaijan, the State of the Art. Proceedings of the National Academy of Sciences (Biological Sciences), Special Issue, Vol. 65, Num.5-6, pp. 152-158, 2010.

18. Gulnara Balakishiyeva, Jean-Luc Danet, Pascal Salar, Alamdar Mammadov, Xavier Foissac. First detection and Characterization of Ca. P. brasilience From Yellowing Peach Tree in Guba Region o Azerbaijan. Proceedings of the National Academy of Sciences (Biological Sciences), Special Issue, Vol. 65, Num. 5-6, pp. 158-164. 2010

19. Samira Salayeva, Alamdar Mammadov, Ellada Akhundova. Evaluation of DNA Polymorphism among Cultivated and Wild Grapevine Accessions from Azerbaijan. Czech J .Genet. Plant Breed., 2010, 46, (2): 75–84

20. G.Sh. Balakishiyeva, J.-L. Danet, A.Ch. Mammdov, I.M. Huseynova Xavier Foissac. Genetic variability of stolbur phytoplasma in Azerbaijan. AMEA Məruzələri, Molekulyar biologiya, Tom LXVIII Cild, № 2, pp. 66-73, 2012

21. G. Balakishiyeva, Jean-Luc Danet, A.Ch. Mammadov, I. Huseynova, Z. Foissac. Survey of ‘Candidatus Phytoplasma solani’ and its potensial vectors in Nothern regions of Azerbaijan. Proceeding of the 3-rd European Bois Noir Workshop, pp. 56-59, 20-21 March 2013, Barcelona, Spain.

22. İrada M. Huseynova, Samira M. Rustamova, Alamdar Ch. Mammadov. Identification of dreb 1 Genes Involved in drought Tolerance in Wheat (Triticum L.). 15th International Conference on Photosynthesis, Zheijiang University Press, Hangzhou and Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2013, pp. 552-555.

23. İrada Huseynova, Alamdar Mammadov, Nargiz Sultanova. Detection of tomato yellow leaf curl virus in Azerbaijan and Partial characterization of Biochemical Properties of naturally infected plants.15th International Conference on Photosynthesis, Zheijiang University Press, Hangzhou and Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2013, pp. 556-559

24. G. Sh. Balakishiyeva, J.-L. Danet, A.Ch. Mammdov, corresp. member of ANAS I.M. Huseynova and Xavier Foissac , GENETIC VARIABILITY OF STOLBUR PHYTOPLASMA IN AZERBAIJAN, AMEA Məruzələri, Molekulyar biologiya, Tom LXVIII Cild, № 2, pp.66-73, 2012

25. G.Ş. Balakişiyeva, Ə.Ç. Məmmədov & İ.M. Hüseynova, Fitoplazmalar-bitki patogenləridir. AMEA xəbərləri (biologiya elməri seriyası), 67(1): 39-52, 2012

26. G. Sh. Balakishiyeva J.-L. Danet, A. Batlle, A. Laviňa, A.Ch. Mammadov, I. Huseynova, Xavier Foissac, Evidence for 'Ca. P. Pyri' and 'Ca. P. Prunorium' inter-Species recombination, 22nd International Conference on Virus and Other Graft Transmissible Diseases of Fruit Crops, Book of Abstracts, Rome, June 3-8, 2012, p. 99.

27. S.Q. Həsənova, Ə.Ç. Məmmədov. Quraqlıq şəraitində noxud bitkisinin məhsuldarlığını müəyyənləşdirən əlamətlərin statistik metodlarla təyini // AMEA Xəbərləri, Biologiya və Tibb elmləri, №2, , Bakı, 2012, cild 67, s. 59-64

28. S.Q. Həsənova, C.M. Ocaqi, L.Ə. Əmirov, Ə.Ç. Məmmədov Noxud bitikisinin genotiplərinin genetik müxtəlifliyinin ISSR və RAPD markerlərlə tədqiqi // AMEA Xəbərləri, Biologiya və Tibb elmləri, №2, , Bakı, 2013, cild 68, s. 37-43.

29. S.Q. Həsənova, Ə.Ç. Məmmədov, L.Ə. Əmirov. Müxtəlif mənşəli noxud nümunələrinin suvarma və dəmyə şəraitində müqayisəli qiymətləndirilməsi // AMEA Botanika İnstitutunun elmi əsərləri, Bakı, 2013, XXXIII cild, səh. 172-175.

30. С.Г. Гасанова, А.Ч. Mамедов, Д.М. Оджаги, Л.А. Амиров. Изучуние генетического разнообразия генотипов нута (Cicer arietinum L.) с использованием RAPD маркеров // Зерновое хозяйство россии, теоретически и научно-практический журнал, 2014, №3(33), стр. 24-33

31. Ioana Grigoras, Ana Isabel del Cueto Ginzo, Darren P. Martin, Arvind Varsani, Javier Romero, Alamdar Ch. Mammadov, Irada M. Huseynova, Jalal A Aliyev, Ahmed Kheyr-Pour, Herbert Huss, Heiko Ziebell, Tatiana Timchenko, Heinrich-Josef Vetten, Bruno Gronenborn./ Genome Complexity and Evidence of Recombination and Reassortment in Nanoviruses from Europe. Jurnal of General Virology (2014), 95, 1178--1191.

32. Huseynova I.M., Sultanova N.F., Mammadov A.Ch., Suleymanov S.Y., Aliyev J.A. Biotic stress and crop improvement. In: Improvement of crops in the Era of climatic Changes V.2., V.2., Pages 91–120, Chapter IV, Ahmad P., Wani M.R., Azooz M.M., Tran L-S.P., (Eds.), Springer, 2014, 604p. www.springer.com

33. К.Г. Гасымова, С.Ю. Сулейманов, А.Ч. Маммадов, И.М. Гусейнова, Д.А. Алиев. Исследование RAPD-профилей ДНК у растений, выросших при воздействии хронической ионизирующей радиации. AMEA-nın xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), cild 69, №1, səh. 5-11, 2014.

34. F.İ. Qasımova, Ə.Ç. Məmmədov, S.Y. Süleymanov, İ.M. Hüseynova. NaCl duzunun müxtəlif qatılıqlarının buğda genotiplərinin su rejimi parametrlərinə və fotosintetik piqmentlərinə təsiri. Azərbaycan Aqrar Elmi, Elmi-nəzəri journal, Cild 3, 2015, səh. 42-44

35. З.Д. Сулейманова, А.Ч. Мамедов, А.А. Заманов, С.Ю. Сулейманов. Применение RAPD-ПЦР Метода Для Оценки Потенциала Солеустойчивости У Сортов Пшеницы. АМЕА-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), cild70, №2, səh. 25-30 (2015)

36. И.М. Гусейнова, Д.Р. Алиева, А.Ч. Маммадов, Д.А. Алиев. Антиоксидантные ферменты, участвующие в детоксикации Н2О2 в листьях и корнях пшеницы в условиях продолжительной почвенной засухи. АМЕА-nın Xəbərləri (biologiya və tibb elmləri), cild 69, №3, səh. 5-15 (2014)

37. Irada M. Huseynova , Durna R. Aliyeva, Alamdar Ch. Mammadov, Jalal A. Aliyev. Hydrogen peroxide generation and antioxidant enzyme activities in the leaves and roots of wheat cultivars subjected to long-term soil drought stress. Photosynthesis Research, 2015, 125(1): 279-289

38. İ.M. Hüseynova, N.F.Sultanova, S.T.Mirzəyeva, Ə.Ç.Məmmədov, C.Ə.Əliyev. Azərbaycanda Tərəıvəz Bitkilərini Yoluxduran qarışıq Virus infeksiyaları haqqında İlk Məlumat: Onların Yayılması və Diaqnostikası. (2015), AMEA-nın Xəbərləri (Biologiya və Tibb Elmləri) Cild 70, №1, səh. 5-10

39. G.Sh. Balakishiyeva, A.Ch. Mammadov, X. Foissac, I.M. Huseynova. Molecular Characterization of ‘Candidatus Phytoplasma solani’ from Prunus avium and Solanaceous crops in different regions of Azerbaijan. AMEA-nın məruzələri, Cild LXXİ, №1, Bakı- “Elm”-2015

40. Irada Huseynova, Gulnara Balakishiyeva, Alamdar Mammadov, Pascal Salar and X.Foissac. Bois Noir’ phytoplazma disease in grapevine in Azerrbaijan. 18th Congress of the International Council for the Study of Virus and Virus-like Diseases of the Grapevine (ICVG), September 7-11, Ankara, Turkey, 2015, Proceedings, pp. 124-125

41. Irada Huseynova, Nargiz Sultanova, Alamdar Mammadov, Nargiz Kosayeva, Maya Khanishova, Jalal Aliyev. Detection of Grapevine leafroll-associated virus type 3 (GLRaV-3) in Azerbaijan and study of some histopathological changes in leaves of infected plants. 18th Congress of the International Council for the Study of Virus and Virus-like Diseases of the Grapevine (ICVG), September 7-11, Ankara, Turkey, 2015, Proceedings, pp. 48-50.

42. Irada M. Huseynova, Samira M. Rustamova, Saftar Y. Suleymanov, Durna R. Aliyeva, Alamdar Ch. Mammadov, Jalal A. Aliyev. Drought-induced changes in photosynthetic apparatus and antioxidant components of wheat (Triticum durum Desf.) varieties. Photosynthesis Research, 2016, 130(1-3): 215-223., DOI 10.1007/s11120-016-0244-z

43. Ə.Ç. Məmmədov. Eb Genoma Malik Thinopyrum bessarabicum Yabanı Buğda Otu Növünün Xromosomlarının İdentifikasiyası Üçün Spesifik RAPD Markerlərin Müəyyənləşdirilməsi. AMEA-nın Xəbərləri (Biologiya və Tibb Elmləri), 2016, Cild 71, №1, səh. 11-19

44. N.Ş. Mustafayev, Ə.Ç. Məmmədov, E.R. Məmmədov, Ə.B. Həsənov, İ.M.Hüseynova. Azərbaycan populyasiyasının STR markerlərlə tədqiqi: STR markerlərin əsas populyasion-genetik parametrlərinin təyini. AMEA-nın Xəbərləri (Biologiya və Tibb Elmləri), 2016, Cild 71, №2, səh. 5-16

45. З.Д. Сулейманова, А.Ч. Мамедов. Тестирование Сортов Твердой Пшеницы Азербайджана На Наличие В Их Геноме Nax1 Локуса/ AMEA-nın Xəbərləri (Biologiya və Tibb Elmləri) 2016, Cild 71, №2, səh. 24-28

46. S. Hasanova, Z.Akparov, A.Mammadov, L.Amirov, S.Babayeva, J. Nasibova, Z.Mukhtarova, K.Shikhaliyeva, V.Izzatullayeva, M. Abbasov. Genetic Diversity of Chickpea Genotypes as Revealed by ISSR and RAPD Markers, GENETIKA, Serbia, 2017, Vol. 49, No. 2, pp. 415-423.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Fotosintez Tədqiqatları üzrə Beynəlxalq cəmiyyətinin üzvü;

Azərbaycan Biokimyaçılar və Molekulyar Bioloqlar Cəmiyyətinin üzvü.

Pedaqoji fəaliyyəti 1998-2013-cü ilər Bakı Dövlət Universiteti, Biologiya fakültəsi, Biofizika və Molekulyar Biologiya kafedrası, Molekulyar biologiya üzrə mühazirə və kurslar tədrisi;

2015-ci ildən AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunda molekulyar biologiya ixtisası üzrə magistratura pilləsində ixtisas kurlarının tədrisi.

Digər fəaliyyəti  Səhiyyə Nazirliyi Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya birliyində molekulyar biologiya üzrə ekspert
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar Institutu, Mətbuat prospekti, 2A, AZ1073
Vəzifəsi Elmi işlər üzrə direktor müavini
Xidməti tel. (+994 12) 5398608
Mobil tel. (+994 70) 3298161; (+994 50) 6412851
Ev tel. (+994 12) 3766533
Faks (+994 12) 5102433 
Elektron poçtu amamedov_ib@yahoo.co.uk