Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Qasımova Könül Hətəm qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıBərdə rayonu 
Təvəllüdü 01.10.1983
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fələsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

2406.02

Biokimya

Xroniki şüalanmanın təsirinə məruz qalmış bitkilərdə bəzi fizioloji-biokimyəvi proseslərin tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

24

 

9

 

2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə olaraq xroniki şüalanma şəraitində mədəni və yabanı bitkilər kompleks şəkildə tədqiq edilmişdir. Xroniki şüalanmanın təsirinə məruz qalmış Zygophyllum fabago, Phragmites australis, Argusia sibirica bitkilərində fotosintetik piqmentlərin (Xl a+b, karotinoidlər) və antosianların miqdarının artdığı müşahidə edilmişdir. Şüalanmanın təsirindən Phragmites australis istisna olmaqla, digər bitkilərin yarpaqlarında H2O2-nin yüksək miqdarı toplanmışdır. Radiasiyaya məruz qalmış bitki nümunələrində (Elaeagnus angustifolia istisna olmaqla) katalazanın fəallığı və aşkar olunan izoformanın (KAT1) intensivliyi kəskin artmışdır. İlk dəfə olaraq, askorbatperoksidazanın Zygophyllum fabago və Argusia sibirica bitkilərində 3, Phragmites australis bitkisində 6 izoforması aşkar edilmişdir. Hüceyrədə H2O2-nin detoksifikasiyasını həyata keçirən katalaza və askorbatperoksidaza fermentlərinin fəallıqları arasında əks korrelyasiya müşahidə edilmişdir. Radioaktiv çirklənməyə məruz qalmış və kontrol bitkilərin xromosom DNT-si RAPD – PZR metodu ilə tədqiq olunmuş və DNT-fraqmentlərinin ölçüsündə, sayında və intensivliyində fərqlər aşkar edilmişdir ki, bu da şüalanmanın təsirindən DNT-nin strukturunda baş verən zədələnmələrlə əlaqəlidir. Radiumun torpaqdakı aktivliyindən asılı olaraq, superoksiddismutaza və katalazanın fəallığında müşahidə edilən dəyişikliklər bu fermentlərin bitkilərin antioksidant müdafiə sistemində mühüm rol oynadığını göstərir. 
Elmi əsərlərinin adları Bayramova K.H., Süleymanov S.Y. Hüseynova İ.M. Radiumun (226Ra) müxtəlif aktivliklərində yetişdirilən arpa və yonca bitkilərində antioksidant fermentlərin fəallığının öyrənilməsi. Azərbaycan Aqrar Elmi, 2009, №6, s. 46-48.

Байрамова К.Г., Рустамова С.М., Асланова С.Т., Изучение роли пластидного сигнала в регуляции экспрессии ядерных генов, кодирующих белки хлоропластов. Материалы I Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Фундаментальные и прикладные исследования в биологии», Донецк, 2009, стр. 169-170.

Bayramova K.H. Radiumun (226Ra) müxtəlif aktivliklərində yetişdirilən bitkilərdə antosianın və fotosintetik piqmentlərin analizi . Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın Materialları BDU, Bakı, 2009, 30-31 oktyabr, səh. 393-394.

Байрамова К.Г., Исмайылов Е.М. Изучение антиоксидантных ферментов и фотосинтетических пигментов у растений пшеницы и кукурузы при слабых дозах 226Ra Устойчивость организмов к неблагоприятным факторам внешней среды. Материалы Всероссийской научной конференции, г. Иркутск, 2009 г. с. 54-57.

Suleymanov S.Y., Bayramova K. H., Rustamova S.M., Maharramova E. H. Antioxidant enzymes and functional state of PS II in plants grown under various radium (226Ra) concentrations. Proceedings of the 15th International Congress of Photosynthesis. Beijing, China, 2010, p. 252.

Bayramova K.M., Məhərrəmova E.H. Şüalanmanın təsirindən bitkilərdə superoksiddismutazanın fəallığının öyrənilməsi. Gənc Alimlərin və Tədqiqatçıların Müasir Biologiyanın Nəzəri və Tətbiqi Problemləri Mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransının Materialları, Bakı-2011, səh.7-8.

Байрамова К.Г. Активность ФС I и ФС II хлоропластов различных растений при действии ионизирующего излучения. VI Cьезд, Российского фотобиологического общества пос. Шепси, 2011, с. 42.

Байрамова К.Г., Сулейманов С.Ю., Гусейнова И.М. Изучение Фотосинтетических, нефотосинтетических пигментов и фотохимической активности хлоропластов у ячменя и клевера, подвергшихся радия (226Ra). Доклады, Национальной Академии Наук Азербайджана, Баку 2012, №3 с. 98-104.

Bayramova K.H., Suleymanov S.Y., Huseynova I.M. The Study Of Photosynthetic Pigments And Antioxidant Enzymes In Different Plants Under Conditions of Ionizing Radiation. National Aeronautics and Space Administration (NASA), Abstracts of the Astrobiology Conference, USA Georgia, Atlanta, April 2012, 16-20.

Байрамова К.Г., Алиева Д.Р., Сулейманов С.Ю., Гусейнова И.М. Активность и изоферментный состав антиоксидантных ферментов камыша (Scirpus L.), подвернутого радиации Международная научно-практическая конференция «Клеточная Биология и биотехнология растений» Минск, 2013, с. 92.

Huseynova I.M., Bayramova K.H., Suleymanov S.Y. and Aliyev J.A. Free Radicals and Role of Antioxidant Enzymes on Ionizing Radiation Resistance in Zygophyllum fabago, Phragmites australis, Argusia sibirica l. and Eleagnus caspica Plants Handbooks on Reactive Oxygen Species (ROS) Formation Mechanisms, Physiological Roles and Common Harmful Effects. Nova Science Publishers, Chapter 12, NewYork-2013, pp. 325-336.

Suleymanov S.Y., Bayramova K. H., Rustamova S.M., Maharramova E. H., Huseynova I.M. Antioxidant enzymes and functional state of PS II in plants grown under various radium (226Ra) concentrations. Proceedings of the 15th International Congress of Photosynthesis. Beijing, China, 2013, pp. 560-563.

Qasımova K.H. Radiumun (226Ra) təsirinə məruz qalmış qarğıdalı (Zea Mays L.) və yonca (Trifolium pratence L.) bitkilərində antioksidant fermentlərin fəallığı və FS II funksional vəziyyəti . Az. xalqının Ümummilli lideri H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 91-ci il dönümünə və Milli Qurtuluş gününə həsr olunmuş "Gənc alimlərin kənd təsərrüfatında rolu problemlər və imkanlar" Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları, Bakı, 17-18 iyun, 2014, səh. 28-29

Гасымова К.Г, Сулейманов С.Y., Маммадов А.Ч, Гусейнова И. М, Алиев Д.А. Исследование РАПД-Профилей ДНК у растений,выросших при воздействии хронической ионизирующей радиации. AMEA-nın xəbərləri , 2014, cild 69, N 1, səh. 5-11

Əliyeva N.X., Qasımova K.H. Qarğıdalı yarpaqlarının mezofil və örtüktopa xloroplastlarında FS II-nin fotokimyəvi fəallığının və zülalların miqdarının öyrənilməsi. “Müasir Biologiyanın İnnovasiya Problemləri” mövzusunda VII Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları, Bakı, 2017, 27-27 Aprel, səh. 22-23

Əliyeva N.X., Qasımova K.H., Süleymanov S.Y. Qarğıdalı bitkisinin mezofil və örtüktopa hüceyrələrinin xloroplastlarında fotosistemlərin fotokimyəvi fəallıqlarının və fotosintetik piqmentlərin tədqiqi. Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri, Beynəlxalq elmi konfrans, Gəncə, 2017, 4-5 may, səh. 188-190.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu, Mətbuat prospekti, 2A, AZ1073, Bakı ş.
Vəzifəsi Elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5381164 
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5102433 
Elektron poçtu konulbayramova29@gmail.com