Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Zeynalova Maral Hacı qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh. 
Təvəllüdü 14.11.1956
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

2411.02

Bitki fiziologiyası

Chenopodiacae sukkulent quruluşlu assimlyativ orqanlı nümayəndələrində karbohidrogenlərdə fotosintezin və metabolizmin xüsusiyyətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

6 kitab və 28 elmi məqalə

 

6 kitab və 23 elmi məqalə


23 elmi məqalə və ABŞ və Avropanın nüfuzlu dərgilərində 6 kitab

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Təbii şəraitdə - yüksək temperatur, duzlaşma və  yüksək insolyasiya şəraitində C3 və C4 bitkilərin assimilyasiyasının bir sıra xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. Bir sıra səhra bitkilərinin fotosintezi ilə işıq intensivliyi arasında əlaqə aşkar edilmişdir. Sukkulent bitkilərin struktur-funksional xüsusiyyətləri səhra şəraitində öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, Chenopodiaceae fəsiləsinin bəzi C4 bitkiləri su ehtiyatı toplayan, yaxşı inkişaf etmiş toxumaya malikdirlər. Chenopodiaceae fəsiləsinin bəzi nümayəndələri üçün su balansının əsas elementləri, zülal və xlorofilin miqdarının sezon dinamikası Abşeron şəraitində müəyyən edilmişdir. Göstərilmişdir ki, C4 bitkilər öz struktur-fizioloji xüsusiyyətlərinə görə səhra şəraitinə daha yaxşı adaptasiya olunublar. 
Elmi əsərlərinin adları Nəşr olunmuş kitablar:

Maral H. Zeynalova, Rustam B. Rustamov, Saida E. Salahova, “Space Technologies for the Benefit of Human Society and Earth”, USA, P. Olla (ed.), DOI 10.1007/978-I-4020-9573-3_5, © Springer Science+Business Media B.V. 2009.

Rustam B. Rustamov, Saida E. Salahova, Sabina N. Hasanova, Maral H. Zeynalova, Elman Aleskerov, Advance Space Technology in the Linear Transportation System for Safety and Security Purposes, Traffic Safety, Editor: Christina N. Ferraro, 2011, Published by Nova Science Publishers, Inc. t New York, USA.

Rustam B. Rustamov, Saida E. Salahova, Sabina N. Hasanova, Maral H. Zeynalova. Space Technology as the Tool in Climate Change Monitoring System, Climate Change Research and Technology for Adaptation and Mitigation, INTECH, ISBN 979-953-307-277-6, Edited by Dr. Houshan Kheradmand, August, 2011.

Rustam B.Rustamov, Sefer Kurnaz, Saida E.Salahova, Sabina N.Hasanova and Maral H.Zeyanlova, “Application of Space Technology with Engineering Management for Pollution Monitoring”, 2011, Published by Nova Science Publishers, Inc. New York, USA, ISBN: 978-1-61324-2384.

Rustam B. Rustamov, Saida E. Salahova, Maral H. Zeynalova, Earth Observation – Space Technology, Editor Rustam B. Rustamov, Saida S. Salahova, http://www.intechweb.org/myprofile/index/dashboard.

Nəşr olunmuş elmi məqalələr:

Глаголева Т.А., Зейналова М.Г., Заленский О.В. Особенности метаболизма органических кислот у некоторых пустынных растений с суккулентными ассимиляционными побегами. Тезисы докл. VII делегатского сьезда ВБО. Донецк, 1983, Л.: Наука, 1983, с. 337-340.

Глаголева Т.А., Зейналова М.Г. Особенности ассимиляционной деятельности суккулентных С4-растений в естественных условиях. Симпозиум «Элементы газообмена листа и целого растения и их изменения в онтогенезе». Пущино, 1985, с. 13-15.

Глаголева Т.А., Зейналова М.Г., Заленский О.В. Влияние пониженной температуры на фотосинтетический метаболизм пустынных растений с суккулентными ассимиляционными побегами. Физиол. и биохимия культурных растений, 1985, т. 17, № 3, с. 257-261.

Зейналова М.Г., Глаголева Т.А. Особенности ассимиляционной деятельности и нарастания биомассы у однолетних растений из сем. Chenopodiaceae. Тезисы докладов Всесозной конференции. Ашхабад, 1986, с. 210-212.

Зейналова М.Г. Зависимость фотосинтеза пустынных растений от интенсивности света. ДАН Азерб. ССР, 1986, т. 13, № 7.

Глаголева Т.А., Зейналова М.Г., Гамалей Ю.В. Структурно-функциональные особенности суккулентных пустынных растений из сем. Chenopodiaceae. Ботан. Журнал, 1987.

Бабаев Г.Г, Зейналова М.Г., Байрамов Ш.М., Халыг-заде М.Н., Гулиев Н.М. Активность некоторых ферментов С3- и С4- цикла углерода в различных органах амаранта и нута. Известия НАН Азербайджана, серия био. Наук, 2006, № 5-6, с. 13-22.

Зейналова М.Г. Халыг-заде М.Т., Гасымова Ф.И., Гулиев Н.М. Сезонная динамика основных элементов водного баланса, белка и хлорофилла у некоторых представителей семейства Chenopodiaceae в условиях Апшерона. Известия НАН Азербайджана, серия биологических наук, 2006, № 3-4, с. 44-54.

Zeynalova M.H., Babayev H.Q., Qasımova F.İ., Xalıqzadə M.N., Quliyev N.M. Chenopodiacecae fəsiləsinin bəzi növlərinin ontoqenezində stres faktorlarının təsirinə fizioloji və biokimyəvi adaptasiyası. AMEA Botanika İnstitutunun əsərləri, 2008, XXVIII cild, s. 204-208.

Rustam B. Rustamov, Maral H. Zeynalova, Ultraviolet detectors and their application in astronomy, Regional Conference on Astronomy & Astrophysics (Tusi-800), Tebriz, Iran, 6-8 September, 2000, pp. 38-39.

Sefer Kurnaz, Rustam B. Rustamov, Maral Zeynalova and Fazila Qasimova. Natural growth as an indicator of monitoring of the linear infrastructure for safety and security issues. KSAS International Journal (The Korean Society for Aeronautical & Space Sciences), May 2008, v.9 № 1, pp. 59-60.

Sefer Kurnaz, Rustam B. Rustamov, Maral Zeynalova, Saida E. Salahova. Monitoring of the impacts of the natural disaster based on the use of space technology, KSAS International Journal, Vol. 10, No 1, May 2009.

Sefer Kurnaz, Rustam B. Rustamov, Saida Salahova, Maral Zeynalova, River Inundation Impact Based on Space Technology Applications, Proceedings of 4th International Conference on Recent Advances in Space Technologies, IEEE, Istanbul, Turkey, June 11-13, 2009, pp. 265-272.

Yelena M. Gambarova, Adil Y. Gambarov, Rustam B. Rustamov, Maral H. Zeynalova, Remote Sensing and GIS as an Advance Space Technologies for Rare Vegetation Monitoring in Gobustan State National Park, Azerbaijan, Journal of Geographic Information System, Volume 2, Number 2, http://www.scirp.org/journal/jgis/, DOI: 10.4236/jgis.2010.22014, 2010, pp. 93-99.

Yelena M.G., Adil Y.G., Rustam B. R., Maral H. Z., Rare vegetation classification of remotely sensed images, Gobustan National Park, Azerbaijan, International Geoinformatics Research and Development Journal, V. 1, Issue 2, June 2010, pp. 1-8.

Rustam B. Rustamov, Saida E. Salahova, Sabina N. Hasanova, Maral H. Zeynalova, Elman Aleskerov, Advance Space Technology in the Linear Transportation System for Safety and Security Purposes, Traffic Safety, Editor: Christina N. Ferraro, 2011, Published by Nova Science Publishers, Inc. t New York, USA.

Rustam B. Rustamov, Saida E. Salahova, Sabina N. Hasanova, Maral H. Zeynalova. Space Technology as the Tool in Climate Change Monitoring System, Climate Change / Book 2, ISBN 979-953-307-277-6, Edited by Dr. Houshan Kheradmand, http://www.intechweb.org/books/upcoming/page/27.

Rustam B. Rustamov, Saida E. Salahova, Maral H. Zeynalova, Earth Observation – Space Technology, Editor Rustam B. Rustamov, Saida S. Salahova, http://www.intechweb.org/myprofile/index/dashboard.

Sefer Kurnaz, Rustam B. Rustamov, Saida S. Salahova, Maral H. Zeynalova, Sabina N. Hasanova, Remote sensing and GIS technology for river flood monitoring, ISNET/RJGC Workshop on “Applications of Satellite Technology in Water Resources Management”, September 18-22, 2011, Amman, Jordan.

Rustam B. Rustamov, Saida E. Salahova, Maral H. Zeynalova, Sabina N. Hasanova, Earth Observation – Space Technology, Editor Rustam B. Rustamov, Saida S. Salahova, Publishers INTECH, ISBN 979-953-307-099-4б, 2012.

A Hashimov, S.E. Salahova, M.H. Zeynalova, R.B. Rustamov, Human Impact of Environmental Problem Solving by Advances of Space Technology, The Ninth International Conference on Technical and Physical Problems of Power Engineering, ISSN 2309-0545 and ISSN 2309-0553, Istanbul, Turley, September 09-11, 2013, p. 445-447.

Gambarova Y., Gambarov A., Rustamov R., Sefikhanly V., Kerimly U., Zeynalova M., Rare Vegetation Degradation In Relation To Cattle Grazing In Gobustan, Azerbaijan: Classification And Change Detection From Remotely-Sensed Images, International Geoinformatics Research and Development Journal (IGRDJ), Vol. 4, Issue 4, December 2013.

S.R. Ashumova, M.H Zeynalova, R.B. Rustamov, Engineering Solutions of Natural Disaster Consequences Fitted To Space Technology Applications, The Tenth International Conference on Technical and Physical Problems of Electrical Engineering, ISSN 2309-0545 and ISSN 2309-0553, Baku, Azerbaijan, September 07-08, 2014, p. 369-371.

S.R. Ashumova, M.H. Zeynalova, R.B. Rustamov, Combination of Engineering/Space Technology Data In The Process of Engineering Management, 11th International Conference on Technical and Physical Problems of Electrical Engineering, ISSN 2309-0545 and ISSN 2309-0553, Bucharest, Romania, September 10-12, 2015, p. 315-318.

S.R. Ashumova, M.H. Zeynalova, R.B. Rustamov, Space Technology Applications In The Environment of Integration Engineering and Management, International Journal on "Technical and Physical Problems of Engineering" (IJTPE), Issue 25, Volume 7, Number 4, December 2015, 10-IJTPE-Issue25-Vol7-No4-Dec2015-pp62-65.pdf, (Serial No: 0025-0704-1215), pp. 62-65.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 2 sayli tibb kollecində müəllim 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar Institutu, Mətbuat prospekti, 2A, Bakı AZ1073, Azərbaycan 
Vəzifəsi Elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5105230 
Mobil tel. (+994 50) 4803412
Ev tel. (+994 12) 5399528
Faks (+994 12) 5102433 
Elektron poçtu maral_zeynalova@yahoo.com